Už od­ma­lička nás ro­di­čia učili, že na­dá­vať sa ne­smie. No aj na­priek tomu nám ne­jaké to ška­redé slo­víčko sem-tam ujde a po­tom sa len s hrô­zou ob­ze­ráme okolo, či nás nie­kto ne­po­čul. Nie­ktorí od­bor­níci ale tvr­dia, že po­mo­cou na­dá­va­nia do­ká­žeme zní­žiť mo­men­tálny stres a do­konca uľa­viť si aj od bo­lesti. A to z jed­no­du­chého dô­vodu, lebo na­ch­víľu mys­líme na niečo iné.

Na­dá­va­nie by sme teda mohli po­va­žo­vať aj za istý spô­sob ven­ti­lá­cie. Len vždy treba zvá­žiť, či je práve vhodné sa takto „od­ven­ti­lo­vať“. No ale keď si už ne­viete ni­jako po­môcť, tak si skúste as­poň osvo­jiť ne­jaké mier­nej­šie va­rianty, napr. do riť­pa­ľo­viec, oje­ka­bá­tiť či do pís­kala ma­šina.

V na­šich ži­vo­toch však exis­tujú aj mo­menty a chvíle, ktoré sa bez na­dá­va­nia tak­mer ni­kdy ne­za­obídu. Tu sú tie naj­čas­tej­šie.

Keď za­kop­neš a ud­rieš si ma­lí­ček na nohe. A ten bolí už len pri po­mys­lení na to. Mr­cha nočný sto­lík, mr­cha skrinka, mr­cha po­steľ…Vždy to schytá ten naj­menší. Presne sa vi­dím ako po­ska­ku­jem na jed­nej nohe pri­čom si tú druhú zvie­ram v ruke a pri­tom kva­litne na­dá­vam.

Keď ťa pri­chytí fra­jer… Ako sa vra­ciaš do­mov ove­šaná ná­kup­nými taš­kami.

Keď si sad­neš k te­le­ví­zoru a ide re­klama. Tá chvíľa, keď si na­chys­táš jedlo, ko­nečne si sad­neš a do­konca náj­deš v te­le­ví­zore aj niečo nor­málne. No v tom za­čne re­klama.

Keď sa roz­hod­neš dr­žať di­étu a tvoj pria­teľ ve­čer do­ne­sie do­mov pizzu. No čo iné mu na to po­vieš?

Keď s nie­kým do­te­le­fo­nu­ješ a ne­vyp­neš ho­vor. A vzá­pätí o ňom za­čneš roz­prá­vať, za­tiaľ čo ťa on v te­le­fóne celý čas po­čúva. Rov­nako to platí, keď nie­koho omy­lom vy­to­číš.

Keď zmeš­káš au­to­bus, ktorý mal od­chod až o päť mi­nút.

Keď vy­há­džeš celú skriňu a stále si ne­máš čo ob­liecť.

Keď omy­lom ot­vo­ríš správu na fa­ce­bo­oku. A ne­zos­táva ti už nič iné len od­pí­sať.

Keď sa z piat­ko­vej párty vrá­tiš v ne­deľu ve­čer. 

Keď si ne­vieš na­kres­liť dve rov­naké očné linky. Tak toto snáď po­zná každá žena. Jednu linku si uro­bíme per­fektne a tej dru­hej ne­po­môže ani mi­li­ónty po­kus. A po chvíli už máme pod okom čierny mo­no­kel ako taká panda. No a rov­nako to je aj s čer­ve­ným rú­žom. Do­stane sa tam, kam nemá a po­tom ho nie a nie zo­trieť.

Keď máš svoje dni.

Keď skú­šaš nový strih vla­sov podľa vi­deo-ná­vodu. A na­ko­niec sa vlasy ženy vo vi­deu dia­met­rálne lí­šia od tých tvo­jich.

Keď to pri sexe zvlád­neš rých­lej­šie ako by sa oča­ká­valo…

Komentáre