Ne­boj sa. Opäť raz sl­nečné lúče po­hla­dia tvoju tvár. Viem, te­raz prší, no ne­skôr príde dúha a po nej Slnko. Viem, že si ho­vo­ríš, že to trvá prí­liš dlho a ty už ne­vlá­dzeš. Viem, že to chceš už vzdať. Viem, že tvoje dni sú sivé a ľu­dia ne­zau­jí­maví a nudní. Viem, že si smutná a v ni­čom ne­vi­díš zmy­sel. Vždy je však dô­vod na úsmev a každý deň je nová šanca. Ne­za­ha­dzuj svoje sny ani svoje túžby. Všetko príde v pravý čas a všetko má svoje zmy­sel. Áno, aj tie zlé dni. Áno, aj tí ľu­dia, ktorí ti ub­lí­žili. Si sil­nej­šia, než ke­dy­koľ­vek pred­tým, aj keď si to ne­mys­líš.

No aj toto prejde. Ver mi.

Pre­ci­ťuj viac. Usmie­vaj sa viac. Po­čú­vaj viac.

Ak­cep­tuj viac. Oce­ňuj viac. Mi­luj viac.

wall­pa­per­cave.com

Za­mi­luj sa opäť do svojho ži­vota. Urob si ra­dosť ne­ja­kou ma­lič­kos­ťou. Stretni sa s mi­lo­va­ným člo­ve­kom, kto­rého si dlho ne­vi­dela. Váž si tých, ktorí stoja pri tebe aj v ťaž­kých ča­soch a po­ďa­kuj im. Spoz­naj viac seba samú, vy­ber sa na cesty a ob­ja­vuj.

Ne­pot­re­bu­ješ sa zme­niť. Vô­bec. Po­tre­bu­ješ prísť do­mov k sebe sa­mému. A to zmení všetko.
-John Ja­cob Sche­rer

Za­mi­luj sa i do seba. Uve­do­muj si svoju hod­notu. Ob­klo­puj sa ľuďmi, s kto­rými bu­deš sama se­bou. Zvlád­neš to, ver mi. Zlé veci sa dejú preto, aby sme sa po­u­čili a aby nás po­sil­nili. Zlí ľu­dia pri­chá­dzajú do nášho ži­vota preto, aby sme si uve­do­mili, akí ne­máme byť a koho si máme v ži­vote vy­be­rať. On od­íde preto, aby mo­hol prísť nie­kto, kto bude pre tvoj ži­vot lepší. Ty možno uro­bíš vo svo­jom ži­vote zmeny preto, aby si za­žila niečo nové.

unsp­lash.com

Ne­boj sa zlých dní. Aj tie raz po­minú a bu­deš si vá­žiť tie nád­herné dni.

„Keď som ne­mal čo stra­tiť, do­stalo sa mi všet­kého. Keď som pre­stal byť tým, kým som bol, na­šiel som sám seba. Keď som spoz­nal po­ní­že­nie, a na­priek tomu som krá­čal ďa­lej, po­cho­pil som, že si mô­žem slo­bodne vy­brať osud“ – Paulo Co­elho

Komentáre