Po­zval ťa na rande. Nie na žiadnu ká­vičku, či „len tak nie­kam po­se­dieť“, ale na rande. V dneš­nej dobe tro­chu ne­ob­vyklé a ne­zvy­čajné, ale prečo nie. Dô­kladne si si vy­brala ob­le­če­nie na ve­čer a pred zrkad­lom si zo seba vy­kúz­lila to naj­lep­šie čo sa v tom mo­mente dalo.

Pri­šiel ťa vy­z­dvi­hnúť. Prvé, čo si spo­zo­ro­vala, keď si k nemu na­stú­pila do auta bola vôňa. Muž­ská, taká ktorá ti ostane v nose ešte pár ho­dín po tom čo od­íde. Zo­bral ťa na ve­čeru do pek­nej re­štau­rá­cie. Roz­prá­vali ste sa celý ve­čer, a ty si za­čí­nala mať zvláštny po­cit. Tie známe mo­týle v bru­chu, pre­d­zvesť nie­čoho veľ­kého.

Za­čala si roz­mýš­ľať nad tým, od­kiaľ sa tu tento muž zja­vil. Je to on, ten na kto­rého si celý ži­vot ča­kala ? On, ktorý vy­zerá, že do­ko­nalo spĺňa všetky body tvojho „must have“ zo­znamu, ba do­konca pri­dal niečo ako bo­nus. A ty máš po­cit, že má oči len pre teba.  Že všetko, čo mu roz­prá­vaš úplne a so zá­uj­mom pri­jíma a od­po­vedá ti tak, akoby roz­umel.

hqdefault

we­he­ar­tit.com

Ko­nečne nie­kto, kto ťa chápe, po­mys­líš si. Nie­kto, kto má rov­naké hod­noty, rov­naký po­hľad na ži­vot . A už keď si mys­líš, žeby to ne­mohlo byť lep­šie, po­bozká ťa. Ta­kým spô­so­bom, že máš chuť zo­dvi­hnúť nohu zo zeme, ako si to vi­dela v sta­rých fil­moch. Od­pre­vadí ťa do­mov, za­želá dobrú noc, no ty si už v myš­lien­kach nie­kde úplne inde. Na­sa­díš ru­žový fil­ter a za­čneš si pred­sta­vo­vať, aký by asi bol ži­vot po jeho boku. Za­spá­vaš v prí­jem­nom oča­ká­vaní toho, čo pri­nesú na­sle­du­júce dni.

Ráno sa zo­bu­díš, čaká ťa milá správa na dobré ráno a ne­trvá to ani pol dňa, a po­zva­nie na ďal­šie rande je na svete. Ne­mu­sím ho­vo­riť o tom, že hlavu máš už ani nieže v ob­la­koch, ale nie­kde ďa­leko nad nimi. Vče­rajší ve­černý sce­nár sa zo­pa­kuje a rov­nako to je aj na­sle­du­júci deň. Ho­diny  strá­vené s mu­žom, ktorý ťa pri­núti mys­lieť si, že láska na prvý po­hľad ne­vym­rela. No nič ne­trvá večne a niečo do­konca ne­trvá ani me­siac.  Keď príde na reč téma, čo vlastne me­dzi vami je, za­čne ustu­po­vať. Správy už ne­cho­dia tak často, a po­stupne sa vy­ná­rajú nové po­vin­nosti, pre ktoré už ne­mô­žete trá­viť spolu čas. A ty si zmä­tená.

69e0f8ffdb43ddc0be663c558fab3ac4

we­he­ar­tit.com

Kde sa stala chyba? Čo je s te­bou zle?

To na­ozaj dnes ne­mô­žeš ni­komu ve­riť, do­konca ani svo­jej in­tu­ícii?

Mô­žeš, ba priam mu­síš. Ale treba si dá­vať po­zor. Zda­nie ob­čas klame. Na­vo­nok krásne upra­vený chlap s vy­be­ra­nými spô­sobmi a na­štu­do­va­nou eti­ke­tou ešte ne­musí zna­me­nať žiadnu vý­hru. On sám si dobre uve­do­muje, že to so že­nami vie a vie aj to, ako sa sprá­vať, ak chce ne­jakú do­stať. Mám po­cit, že toto je ne­jaký no­vo­dobý štýl gen­tle­mana, ktorý síce za­hŕňa slovko gen­tle ( z anj. Jemný ) no ten „man“ nie­kde zdr­hol.

Aj keď sa nám nie­kto môže na prvý po­hľad zdať do­ko­nalý, mali by sme si dať tú ná­mahu spoz­nať ho čo naj­lep­šie. Mno­ho­krát sú to práve tí ne­ná­padní, oby­čajní muži, ktorí by boli schopní mi­lo­vať ťa tak ako ni­kto pred tým.

 A aj keď pevne ve­ríme, že raz k nám pric­vála ne­jaký princ na bie­lom koni, mali by sme byť na po­zore, aby sa raz z neho ne­vyk­ľul kôň na bie­lom prin­covi.

Komentáre