..takže to ne­po­kaz. Mý­liť sa je ľud­ské a kto ni­kdy ne­po­chy­bil nech zo­dvihne ruku. Keď nás nie­kto prosí o od­pus­te­nie, vkladá do nás dô­veru v to, že za­bud­neme na to, čo sa stalo a dáme mu druhú šancu. Nie­ktorí však zvyknú slovo „pre­páč“ po­u­ží­vať bez toho, aby to mys­leli úp­rimne.  Na­sle­du­júce zna­me­nia, to však mys­lia vážne. Po­kiaľ ťa pop­ro­sia o druhú šancu ver, že im sto­jíš zato, aby sk­lo­pili uši a pri­znali si svoju chybu.

Býk – Uro­bia do­slova čo­koľ­vek, aby ti to vy­nah­ra­dili

Tvrdo­hlavý býk je zemné zna­me­nie, ktoré keď raz dá nie­komu svoje slovo, snaží sa ho zo všet­kých síl do­dr­žať. No a keď sa mu to ná­ho­dou ne­po­darí, cíti sa hrozne. Mys­lia si, že zni­čili všetko za čím si stáli. Exis­tuje šanca, že svoju chybu za­čnú na­prá­vať ešte pred­tým, než si ju vô­bec všim­neš. Dô­vera a zod­po­ved­nosť za svoje činy sú pre nich veľmi dô­le­žité.  AK by si sa ná­ho­dou roz­hodla ne­dať im druhú šancu, po­cho­pia to, no aj tak sa budú sna­žiť očis­tiť svoje meno. No bola by to chyba, najprv si mu­síš vy­po­čuť, prečo ko­nali tak ako ko­nali, a ver, že ur­čite budú mať ne­jaký vážny dô­vod.

zdroj: pe­xels.com

Panna –  je zried­kavé, aby po­chy­bili raz, nie to ešte dva­krát

Panny sú plné vnú­tor­nej ner­vo­zity. Sna­žia sa byť au­ten­tické a ich sprá­va­nie od­zr­kad­ľuje ich myš­lien­kové po­chody. Sú pyšné a ich se­ba­ve­do­mie zá­visí od ich či­nov, preto sa vždy sna­žia ko­nať tak, aby ni­koho ne­s­kla­mali. AK sa im to však po­darí, veľmi ich to mrzí, a zá­ro­veň sa sna­žia danú chybu ni­kdy ne­zo­pa­ko­vať. Inak by sa už na seba ne­do­ká­zali ani len po­zrieť.

Ko­zo­ro­žec – nad­merná kom­pen­zá­cia za svoje hrie­chy

Ko­zo­ro­žec je veľmi am­bi­ci­ózne zna­me­nie. Há­dam naj­cie­ľa­ve­do­mej­šie z ce­lého zve­ro­kruhu. Skla­mať nie­koho, zna­mená jeho osobnú pre­hru, pre­tože na koho iného by si sa mal spo­ľa­hnúť ak nie naňho?  AK urobí chybu, mô­žeš si byť istá, že sa ju bude sna­žiť vy­ma­zať. A nie len to, urobí všetko preto, aby si za­budla na to, že sa na za­čiatku vô­bec ne­jaký omyl stal. Keď dáš druhú šancu ko­zo­rož­covi, ne­bu­deš ľu­to­vať. Práve na­opak, ob­čas si bu­deš že­lať, aby po­chy­bil presne preto, že vieš, ako to do­káže vy­žeh­liť.

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre