Ako vy­svet­liť to, že s na­šimi bý­va­lými zo­stá­vame pria­te­lia aj po roz­chode?

S va­ším par­tne­rom ste pre­žili nád­herný vzťah plný krás­nych chvíľ. Sem tam sa to ne­za­obišlo bez hádky, no to k tomu jed­no­du­cho patrí. Po­tom sa však niečo po­ka­zilo. Jed­no­du­cho ste zis­tili, že ste si úplne cu­dzí, a že už viac nech­cete po­kra­čo­vať v spo­loč­nej ceste. Roz­hodli ste sa však, že aj na­priek roz­chodu zo­sta­nete pria­teľmi. Na tom ur­čite nie je nič zvláštne, ba na­opak, je to cel­kom bežná vec. Za­mýš­ľali ste sa však nie­kedy nad tým, prečo aj po roz­chode zo­stá­vate pria­te­lia? Podľa psy­cho­ló­gov je toto 5 dô­vo­dov, prečo sa s vami vaši ex sna­žia zo­stať v pria­teľ­skom vzťahu aj po roz­chode.

#1 Stále chcú čer­pať isté vý­hody

Toto podľa vý­sku­mov naz­na­čuje, že nie­ktorí jed­not­livci sa sna­žia udr­žať pria­teľ­stvo aj po roz­chode z dô­vo­dov, ktoré možno nie sú bežné pre „oby­čaj­ných“ pria­te­ľov. Ho­vo­ríme o pe­nia­zoch, sexe alebo aj o ďal­ších ve­ciach, ktoré boli vý­ho­dami vzťahu. A tak si nie­ktorí po­ve­dia – prečo v tom ne­pok­ra­čo­vať? Aj na­priek tomu, že vzťah už skon­čil.

#2 Chcú mať kon­trolu

Te­raz do hry vstu­puje nar­cis­tický fak­tor. Ľu­dia, ktorí majú sklony k nar­cizmu, zo­stá­vajú so svo­jím ex v pria­teľ­skom vzťahu aj po roz­chode, a to z toho dô­vodu, že nad ním chcú mať ešte stále kon­trolu. Platí to najmä vtedy, keď cí­tia, že spolu s ukon­če­ním vzťahu stra­tili aj ur­čitý druh nad­vlády nad dru­hou oso­bou.

#3 Chcú sa­bo­to­vať vaše ďal­šie vzťahy

Udr­žia­va­nie pria­teľ­stva s ex nie­kedy môže ohro­ziť aj všetky vaše bu­dúce vzťahy. Ne­zá­leží na tom, či pôjde len o ďal­ších pria­te­ľov, alebo v tom bude niečo viac. Ak za­chy­tia vlny aké­ho­koľ­vek „po­ten­ci­onál­neho“ ro­man­tic­kého zá­ujmu, môžu sa ho po­kú­siť na­ru­šiť alebo až zni­čiť. Nie­kedy je ich čin­nosť ve­domá, ino­kedy ne­ve­domá, no môže ovplyv­niť vaše bu­dúce vzťahy.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
pe­xels.com

#4 Chcú vy­užiť vašu lás­ka­vosť

Ak sa ich se­becká po­vaha ne­pre­ja­vila po­čas vášho vzťahu, alebo ak ste si to ne­všimli, tak sa to môže cel­kom ur­čite pre­ja­viť po­čas vášho „pria­teľ­stva“. Všim­nite si tie úvo­dzovky, nie, nie sú tam ná­ho­dou. Možno celý váš ka­ma­rát­sky vzťah je len pred­stie­raný, pre­tože z neho chcú vy­ťa­žiť čo naj­viac.

#5 Chcú po­mstu

Po­msta sa naj­lep­šie po­dáva za stu­dena. Ak ste na­ra­zili na ne­správ­neho člo­veka a vzťah ste ukon­čili, zo­staňte opatrní, keď sa na­vzá­jom bu­dete na­zý­vať pria­teľmi. Nie­kedy je možno celé pria­teľ­stvo pred­stie­rané, len aby do­siahli jedno, a tým je po­msta.

Sa­moz­rejme to, že zo­stá­vate so svo­jím ex aj po roz­chode, ne­musí hneď ne­vy­hnutne zna­me­nať žia­den z týchto bo­dov. Ak ste sa však v nie­kto­rom z nich spoz­nali, ur­čite sa majte na po­zore.

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity

Komentáre