Byť že­nou je úžasné. Ak by som sa mala ešte raz roz­hod­núť, do akého tela sa chcem na­ro­diť, ur­čite by som si znova vy­brala to žen­ské. Exis­tuje mnoho dô­vo­dov, pre ktoré som hrdá na to, že pat­rím me­dzi než­nej­šie po­hla­vie. Muži si ich dobre uve­do­mujú tiež, a práve preto nás mi­lujú. Pro­ti­klady sa predsa pri­ťa­hujú a práve preto som sa ti dnes roz­hodla pri­niesť a vy­z­dvi­hnúť 5 vecí, ktoré ro­bia ženu ne­po­chybne žen­skou.

 

Ladné po­hyby – Každá z nás do­stala do vienka iný typ po­stavy. Nie­ktoré sme vyš­šie, iné nízke, nie­ktoré máme šir­šie boky, iné väč­šie pr­sia, štíhly pás či väč­šie po­za­die. Nie­ktoré veci v is­tej miere ovplyv­niť ne­do­ká­žeme, no to, na čom vieme pop­ra­co­vať je spô­sob, kto­rým sa my ženy po­hy­bu­jeme. Od­jak­živa ženy vy­uží­vali svoje boky a ladné po­hyby na upú­ta­nie po­zor­nosti opač­ného po­hla­via.

Upra­vené vlasy a nechty – Viac ako hrubá vrstva make-upu, do­ko­nalé linky a umelé mi­hal­nice z teba uro­bia žen­skou pekne upra­vené vlasy a nechty. To ako sa o seba sta­ráme sa od­ráža na na­šom zo­vňajšku a to hlavne vtedy, keď na­ma­ľo­vané nie sme.

Vy­jad­ro­va­nie na úrovni – asi nie je nič od­pu­di­vej­šie ako krásna žena, ktorá keď ot­vorí ústa ne­vyjde z nich jedno pekné slovo. Aj keď všetci sme len ľu­dia a máme svoje slabé stránky, kedy si po­tre­bu­jeme uľa­viť, na ve­rej­nosti by sme si mali za­cho­vať tvár pra­vej dámy a vy­jad­ro­vať sa na úrovni.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Neha – čo iné môže viac cha­rak­te­ri­zo­vať žen­skosť ako neha, ktorá sa s ňou ne­po­chybne spája? Aj keď nám je často vy­tý­kané, že sme prí­liš emo­tívne a pre­cit­li­vené, kto iný by do sveta pri­ná­šal toľko lás­ka­vosti ak nie práve ženy? Sme stvo­rené preto, aby naše činy ria­dilo srdce a tak sa ne­mu­síme báť uká­zať našu jemnú stránku.

Vkusné ob­le­če­nie – Šaty ro­bia člo­veka – alebo, tak ne­jako. Vkusné ne­zna­mená drahé. Každá máme svoj oso­bitný štýl, na zá­klade kto­rého si vo­líme to, aké kúsky ob­le­če­nia si na seba dáme. Vieme ra­fi­no­vane za­kryť to čo je nutné, a vy­z­dvi­hnúť naše pred­nosti. Prí­liš vy­zý­vavé prvky pô­so­bia skôr lacno ako prí­ťaž­livo. Preto si isté veci ne­chajme až na ob­ja­vo­va­nie za za­tvo­re­nými dve­rami spálne.

Komentáre