Nie­ktoré možno znejú na­ozaj zvláštne, no toto je zo­znam dô­vo­dov, prečo sa do nás môže nie­kto za­mi­lo­vať.

Láska a prí­ťaž­li­vosť sú dve na­ozaj ta­jomné veci.U kaž­dého pre­bieha za­mi­lo­va­nie roz­dielne, preto je ťažké ur­čiť, čo presne sa za týmto pro­ce­som skrýva. To však ved­cov vô­bec ne­od­ra­dilo a už dlhý čas sa po­kú­šajú prísť na to,  aké by mohli byť dô­vody toho, že sa do nás nie­kto za­mi­luje. Toto je podľa nich de­väť dô­vo­dov, prečo sme pre nie­koho prí­ťaž­liví a pre iného zas nie. Nie­ktoré môžu znieť na­ozaj veľmi zvláštne, ale veda je veda – tú len ťažko vy­svet­liť.

1.

Ľu­dia majú ten­den­ciu za­mi­lo­vať sa do iných ľudí, než sú tí, ktorí sú im po­dobní. Zdie­ľané hod­noty, ži­votné skú­se­nosti, úro­veň prí­ťaž­li­vosti a vek môžu mať pri za­mi­lo­vaní ob­rov­ský vplyv. Ve­ľa­krát teda platí, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú.

2.

Ak chcete, aby sa do vás nie­kto za­mi­lo­val, mohlo by po­môcť, ak by ste sa po­do­bali na jeho ro­diča opač­ného po­hla­via – a to nie­len vlast­nos­ťami, ale tak­tiež von­kaj­ším vzhľa­dom, ako na­prí­klad far­bou vla­sov alebo očí.

3.

Exis­tuje veľa dô­ka­zov o tom, že pach môže pri po­su­dzo­vaní at­rak­ti­vity zo­hrá­vať veľkú úlohu. Na­prí­klad ovu­lu­júce ženy môžu upred­nost­niť mu­žov s väč­ším množ­stvom tes­tos­te­rónu, rov­nako ako nie­kto­rým mu­žom sa môžu viac pá­čiť ženy v ur­či­tých ob­do­biach men­štru­ač­ného cyklu.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

4.

Ak si dá­vate po­zor na svoju reč tela a po­u­ží­vate ot­vo­rené gestá (na­prí­klad jemné roz­pa­že­nie rúk), na ľudí mô­žete pô­so­biť viac at­rak­tívne.

unsp­lash.com

5.

Boli by ste prek­va­pení, ale aj výška do­káže zo­hrať vý­znamnú úlohu v at­rak­tív­nosti – a to najmä u mu­žov.

6.

Zdie­ľa­nie vzru­šu­jú­cich alebo stra­ši­del­ných zá­žit­kov, pri kto­rých vám v ži­lách prúdi ad­re­na­lín, je skvelá prí­le­ži­tosť, ako po­z­dvi­hnúť vlnu at­rak­tív­nosti. Preto aj vedci od­po­rú­čajú vy­ne­chať všetky rande pri ká­vach a na­miesto toho skú­siť na­prí­klad jazdu na hor­skej dráhe, skok z lie­tadla či náv­števu ho­roru. Ur­čite by ste boli uchvá­tení vý­sled­kom.

7.

Ak vy a vaša tajná láska bý­vate nie­kde blízko seba, je podľa ved­cov oveľa prav­de­po­dob­nej­šie, že spolu bu­dete niečo mať, pre­tože sa ne­us­tále stre­tá­vate a často ví­date. Áno, aj tento dô­vod možno znie zvláštne, ale je prav­divý.

8.

Úsmev je ďaľší skvelý spô­sob, ako si pri­dať na at­rak­ti­vite. Vý­skumy naz­na­čujú, že ľudí viac pri­ťa­huje po­zi­tív­nejší prí­stup.

9.

Naj­lepší spô­sob, ako sa do nie­koho za­mi­lo­vať, je spoz­nať ho. Je­den ve­dec to skvele do­ká­zal tým, že ne­chal, nech sa dvaja cu­dzí ľu­dia po dobu 45 mi­nút opý­tajú je­den dru­hého 36 otá­zok. Vý­sledky ho­vo­rili za všetko. Ľu­dia si do­kážu vy­bu­do­vať vzťah tak­mer s kaž­dým – ak sa o to po­kú­sia.

zdroj: thi­si­sin­si­der

Komentáre