Nie­kto mi raz pove­dal defi­ní­ciu pek­la: V tvoj po­sled­ný deň na tom­to sve­te sa stret­neš s člo­ve­kom, kto­rým si sa mo­hol stať.

Nie­kedy na to, aby si sa stal úspeš­ným a pri­blí­žil sa k osobe, kto­rou sa chceš stať ne­mu­síš nutne do svojho ži­vota pri­dá­vať ďal­šie veci, ča­sto­krát stačí nie­ktoré zo svojho ži­vota od­strá­niť.

Je pár uni­ver­zál­nych vecí, kto­rých keď sa väč­šina z nás vzdá môže do­siah­nuť úspech. Aj keď sa­moz­rejme kaž­dého de­fi­ní­cia úspe­chu sa môže lí­šiť. Na nie­ktoré z nich sa mô­žeš vy­kaš­lať už dnes, za­tiaľ čo u os­tat­ných to môže po­tr­vať o niečo dl­h­šie. Isté je, že to bude stáť za to.

thought­ca­ta­log.com

1.Vzdaj sa ne­zdra­vého ži­vot­ného štýlu

„Sta­raj sa o svoje telo. Je to je­diné miesto, kde bu­deš mu­sieť žiť do konca tvojho ži­vota.“ – Jim Rohn

Ak chceš vo svo­jom ži­vote niečo do­siah­nuť, všetko za­čína týmto kro­kom. Pre­dov­šet­kým sa mu­síš sta­rať o svoje zdra­vie a tu pri­chá­dzajú na rad len dve za­sadné veci, ktoré treba mať na pa­mäti.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
  1. Zdravá strava
  2. Fy­zická ak­ti­vita

Za­čni ma­lými krokmi a čo­skoro bu­deš ďa­ko­vať sám sebe.

2.Vzdaj sa krát­ko­do­bých plá­nov

„Ži­ješ len raz ale ak to uro­bíš po­riadne, tak to stačí.“ – Mae West

Úspešní ľu­dia si na­sta­vujú dl­ho­dobé ciele a ve­dia, že sú vý­sled­kom krát­ko­do­bých ná­vy­kov, ktoré je po­trebné ro­biť každý deň. Tieto ná­vyky by pri­tom ne­mali pred­sta­vo­vať len niečo, čo ro­bíš, ale mali by de­fi­no­vať, kým si. Tak ako je roz­diel me­dzi plá­nom vy­pra­co­vať si telo pre­tože je leto alebo byť ne­us­tále vo forme, pre­tože je to tvoj ži­votný štýl a si to jed­no­du­cho ty.

tum­blr.com

3.Vzdaj sa vý­ho­vo­riek

Osud síce roz­dáva karty, ale s kar­tami hráš ty.

Úspešní ľu­dia ve­dia, že sú plne zod­po­vední za svoj ži­vot bez ohľadu na to, aký je ich vý­cho­dis­kový bod, sla­biny alebo mi­nulé ne­ús­pe­chy. Uve­do­mo­vať si, že si zod­po­vedný za to, čo sa bude diať v tvo­jom ži­vote je de­sivá, ale zá­ro­veň vzru­šu­júca pred­stava. Vý­ho­vorky tvoju osobu len ob­me­dzujú a zby­točne ti brá­nia v osob­nom, ale aj pro­fe­si­onál­nom raste. Preto zo­ber ži­vot do svo­jich rúk, ni­kto iný to za teba to­tiž ne­urobí.

4.Vzdaj sa zau­ží­va­ného spô­sobu mys­le­nia

„Bu­dúc­nosť patrí tým , ktorí sú roz­hod­nutí sa ne­us­tále učiť no­vým zruč­nos­tiam a ná­sledne ich vy­uží­vať  čo možno najk­re­a­tív­nej­ším spô­so­bom.“– Ro­bert Re­ene Mas­tery

Ľu­dia s ob­me­dze­nou mys­ľou majú po­cit, že ich in­te­li­gen­cia alebo ta­lent sú jed­no­du­cho pev­nými čr­tami ich osob­nosti, s kto­rými ne­treba ďa­lej pra­co­vať. Sa­motný ta­lent je však k ni­čomu, ak do neho ne­vlo­žíš svoj čas a ener­giu.

Úspešní ľu­dia ve­dia, že in­ves­tí­cia času je dô­le­žitá, aby boli schopní na­do­bud­núť nové ve­do­mosti a zruč­nosti. Po­tom môžu zme­niť aj svoje vní­ma­nie sveta tak, aby z neho be­ne­fi­to­vali po­čas ce­lého svojho ži­vota. Pa­mä­taj si, že tým , kým si dnes ne­mu­síš byť zaj­tra.

eli­te­daily.com

5.Vzdaj sa viery v zá­zrak na po­čka­nie

„Každý deň sa v kaž­dom smere môjho ži­vota stá­vam lep­ším a lep­ším.“-Émile Couée

Okam­žitý úspech je mý­tus. Úspešní ľu­dia ve­dia, že ak sa budú sna­žiť o malé zmeny k lep­šiemu každý deň, čo­skoro uvi­dia vy­tú­žené vý­sledky. To je dô­vod prečo by si ne­mal vo veľ­kom plá­no­vať svoju bu­dúc­nosť, ale rad­šej sa za­me­rať na deň, ktorý je pred te­bou a zlep­šiť sa as­poň o 1%.

6.Vzdaj sa svojho per­fek­ci­onizmu

Čas­tou chy­bou v mys­lení, ktorá ve­die k prok­ras­ti­ná­cii, je per­fek­ci­oniz­mus. Viera, že všetko musí byť do­ko­nalé je re­cep­tom na stres a ty si tento stres spo­jíš s úlo­hou, čo ťa po­ve­die k jej vy­hý­ba­niu sa. Takže ju od­lo­žíš až do po­sled­nej mož­nej mi­núty, kým na­ko­niec nie je možné vý­cho­disko z tejto vlast­nej pasce. Strach zo zly­ha­nia (alebo do­konca z úspe­chu) nám často bráni za­čať ko­nať. Za­pa­mä­taj si, že veľa prí­le­ži­tostí sa stratí, ak bu­deš ča­kať na do­ko­nalé chvíľu.

stocksy.com

7.Vzdaj sa po­treby všetko kon­tro­lo­vať

Vo svete je to už tak, že za­tiaľ , čo nie­ktoré veci môžme ovplyv­niť na iné žia­den vplyv ne­máš. Roz­li­šo­vať, tieto dve veci je veľmi zá­sadné.

Vy­kašli sa na veci, ktoré ne­mô­žeš zme­niť  a za­me­raj sa na tie, ktoré môže tvoja osoba ovplyv­niť. Aj keď nie­kedy je­di­nou ve­cou, ktorú bu­deš môcť ovlád­nuť je tvoj po­stoj.

8.Pre­staň ho­vo­riť áno ve­ciam, ktoré ne­pod­po­rujú tvoje

Úspešní ľu­dia ve­dia, že na spl­ne­nie svo­jich cie­ľov budú mu­sieť ur­či­tým úlo­hám, ak­ti­vi­tám a ná­ro­kom ro­diny, ko­le­gov alebo pria­te­ľov po­ve­dať NIE. V krát­ko­do­bom ho­ri­zonte sa možno bu­deš mu­sieť vzdať chvíľ­ko­vého uspo­ko­je­nia, av­šak keď sa tvoje ciele stanú sku­toč­nos­ťou bude to všetko stáť za to.

eli­te­daily.com

9.Vzdaj sa pred­stavy, že každý ťa musí mať rád

„Je­di­ným spô­sob, ako sa vy­hnúť kri­tike, je ne­ro­biť nič dô­le­žité.“ – Oli­ver Em­ber­ton

Bez ohľadu na to, čo ro­bíš ne­bu­deš schopný kaž­dého vždy uspo­ko­jiť. Je to úplne pri­ro­dzené a ne­mu­síš sa­mého seba ospra­vedl­ňo­vať. Je­di­nou ve­cou, ktorú mô­žeš uro­biť je zo­stať au­ten­tic­kým, zdo­ko­na­lo­vať sa a odo­vzdá­vať hod­notu, každý deň. Ras­túci po­čet tých, ktorí ťa ne­ná­vi­dia zna­mená, že ro­bíš vo svo­jom ži­vote dô­le­žité veci.

Komentáre