Vo vzťahu mnohí z nás ro­bia ne­chutné veci. Pred­sta­vu­jeme vám 9 z nich, v kto­rých sa ur­čite náj­dete aj vy s va­šou po­lo­vič­kou.

Je vše­obecne známe, že vzťah s va­šou po­lo­vič­kou sa vy­víja. Na za­čiatku sa chce je­den dru­hému pá­čiť, ženy trá­via ho­diny v kú­peľni v snahe vy­ma­ľo­vať sa do svojho kraj­šieho ja. Rov­nako aj v sprá­vaní sa zvyk­neme kon­tro­lo­vať, nech­ceme predsa hneď na za­čiatku toho dru­hého od­pla­šiť na­šou vý­buš­nou po­va­hou, nie? Ako však čas ply­nie, od­ha­dzu­jeme zá­brany a na svetlo sveta sa pre­bijú naše sku­točné zloz­vyky a ne­chut­nosti, o kto­rých ve­deli len vaši zvie­rací mi­lá­či­ko­via.

Ako to teda v po­kro­či­lej fáze vzťahu vy­zerá? Po­zrite si ne­chut­nosti, aké skôr či ne­skôr spraví vo vzťahu každý z nás.

Keď sa pri jedle vô­bec ne­kon­tro­lu­jete a celí za­špi­níte

Tu ne­treba veľa vy­svet­ľo­vať. So zvyš­kami jedla a za­mas­te­nou bra­dou skon­čil už nie­kedy každý z nás. Nuž a raz sa to predsa mu­selo stať aj pred va­šou po­lo­vič­kou. Na­pchá­vať sa po­le­žiačky na­chos s omáč­kou a ne­za­špi­niť sa, je ťažké. No ten mo­ment, keď ste za­špi­není obaja a je vám to úplne jedno, je na ne­za­pla­te­nie.

Keď si pred se­bou pr­vý­krát gr­g­nete

In­te­rez.sk

… a vaša mi­lo­vaná osoba vám bez po­všim­nu­tia po­vie na zdra­vie – to je láska. Nedá sa to v sebe večne dr­žať, ešte by vám bolo zle a bo­lelo vás bru­cho.

Keď idete pr­vý­krát na cu­dzí zá­chod vy­ko­nať číslo 2

In­te­rez.sk

Tu sa pá­riky zvyknú de­liť na dve sku­piny. V tej pr­vej par­tner su­ve­rénne oznámi, čo je vo veci a po­riadne na­hlas za­pne hudbu. Druhá sku­pina sa po kra­ľo­vaní na tróne snaží tvá­riť, že sa nič ne­stalo, po­u­žije čis­tiaci pros­trie­dok, ot­vorí okno v snahe vy­vet­rať a na­strieka de­odo­rant alebo vo­ňavku na pre­kry­tie vône.

Keď pr­vý­krát uro­bíte niečo ne­chutné pri sexe

In­te­rez.sk

Na­prí­klad keď po­tre­bu­jete vrec­kovku a na­miesto toho sa k vám do­stane po­u­žité spodné prádlo alebo tričko.

Keď si pred se­bou pr­vý­krát prd­nete

Se­díte v izbe, roz­prá­vate sa a ona sa zrazu dvihne so slo­vami „je tu ne­jako teplo, ot­vo­rím okno“. Vám by ne­bolo nič divné, keby ste sa ne­triasli od zimy a bra­dav­kami by ste prak­ticky ne­re­zali sklo. V tom to k vám dôjde a zrazu je všetko jasné. Alebo keď sa sna­žíte ten kaž­dému jasný zvuk za­kryť za­kaš­ľa­ním. Akoby ni­komu ne­bolo jasné, o čo vám ide.

Keď mu pr­vý­krát opí­šete po­trebu, ktorú ste vy­ko­nali

In­te­rez.sk

Cí­tite sa ľahkí ako vie­tor, ex­trémne prázdni, spo­kojní a šťastní – tento vý­ni­močný po­cit si máte ne­chať len pre seba? Skôr či ne­skôr sa pri­stih­nete pri tom, ako opi­su­jete po­lo­vičke, čo ste ne­chali na zá­chode a aké ťažké či ľahké to bolo.

Keď je pr­vý­krát váš par­tner chorý a vy sa o neho sta­ráte

In­te­rez.sk

To sú mo­menty, kedy vi­díte ve­čeru, ktorú ste si spolu dali alebo hlieny vy­chá­dza­júce z kaž­dého mož­ného ot­voru. Vy­ha­dzu­jete po­u­žité vrec­kovky, kŕ­mite ich jed­lom a sna­žíte sa ne­vší­mať si tie di­no­sau­rie zvuky, ktoré sa pri rôz­nych mo­men­toch derú z cho­rého tela. Ak si váš chorý par­tner ne­uve­do­mil do­te­raz, ako veľmi ho mi­lu­jete, te­raz mu to prav­de­po­dobne dôjde.

Keď sa pr­vý­krát uvi­díte na to­alete

In­te­rez.sk

Tí z vás, ktorí majú kú­peľnú spo­jenú so zá­cho­dom to prav­de­po­dobne po­znajú o niečo lep­šie. Je­den z vás vo vani a druhý na zá­chode. V ta­kýchto chví­ľach sa váš vzťah utuží ešte viac a je dosť možné, že pred se­bou ne­máte ab­so­lútne žiadne zá­brany.

Keď par­tne­rovi pr­vý­krát vy­tla­číte vy­rážku (bo­nu­som je, ak je to na ťažko do­stup­nom mieste)

In­te­rez.sk

Nie každý to do­káže, roz­umieme. Je to čin­nosť, z kto­rej je nie­komu zle a dru­hého ma­xi­málne upo­ko­juje, nie­komu je to ne­prí­jemné a iný to chce mať čím skôr preč.

Aké ne­chutné veci ro­bíte so svo­jím par­tne­rom vy? Po­deľte sa o ne s nami v ko­men­tá­roch.

Komentáre