Vlasy sú ko­ru­nou žen­skej krásy, a aj preto sa o ne každá z nás stará naj­lep­šie ako vie. Často to však býva s nimi na­ozaj ťažké, pre­tože oča­ká­vame od nich až prí­liš veľa. No a nie­kedy aj tie naj­men­šie ná­roky sa zdajú byť ne­spl­ni­teľné. Veď po­súďte sami.

 

#1 VR­KOČE => oča­ká­va­nie vs. re­a­lita 

#2 OFINA => oča­ká­va­nie vs. re­a­lita 

View this post on Ins­ta­gram

This is the best bangs lo­oked on me 😂🙈 Tag your friends in the com­ments be­low 👇🏼💜 ~ VA­LEN­TINE’S SALE FOR ALL OF YOU: -15% ON ALL THE PRINTS IN MY SHOP (in Feb­ru­ary)!😍❤️ (LINK IN BIOOO) Or sup­port my work via pat­reon.com/pla­netp­ru­dence ~ Co­pic mar­kers by @busch­van­der­worp . . #bangs #fringe #hairs­tyle #mon­day #mo­ti­va­ti­onal­mon­day #mon­da­y­mo­ti­va­tion #mon­da­yb­lues #hairs­ty­les #hair­prob­lems #hap­pi­ness #po­si­ti­vet­houghts #men­tal­he­alth #self­love #self­care #girly #funny #so­re­la­table #co­mic #co­mics #web­co­mic #prob­lems #bo­dy­po­si­tive #bopo #fe­mi­nism #fun­ny­co­mics #dai­ly­co­mic #just­gir­lyt­hings #ins­ta­co­mic #men­tal­he­alt­ha­wa­re­ness #il­lu­stra­ti­on­gram

A post sha­red by Pla­net Pru­dence (@pla­netp­ru­dence) on

#3 Ako vy­ze­rajú moje vlasy, keď od­chá­dzam z domu vs. Ako vy­ze­rajú moje vlasy po 30-tich mi­nú­tach z domu 

View this post on Ins­ta­gram

Ugh the frizz 🙄 Tag so­me­one who ne­eds to see this in the com­ments be­low👇🏼💜 ~ HO­LI­DAY PRE­SENT FOR ALL OF YOU: -15% ON ALL THE PRINTS IN MY SHOP (un­til Jan 31st)!🍾🎉🎊 (LINK IN BIOOO) Or sup­port my work via pat­reon.com/pla­netp­ru­dence ~ Co­pic mar­kers by @busch­van­der­worp . . #expec­ta­tion #be­auty #hairs­tyle #hair #frizz #hair­prob­lems #hap­pi­ness #po­si­ti­vet­houghts #men­tal­he­alth #self­love #self­care #girly #funny #so­re­la­table #co­mic #co­mics #web­co­mic #prob­lems #bo­dy­po­si­tive #bopo #fe­mi­nism #fun­ny­co­mics #dai­ly­co­mic #just­gir­lyt­hings #ins­ta­co­mic #men­tal­he­alt­ha­wa­re­ness #il­lu­stra­ti­on­gram

A post sha­red by Pla­net Pru­dence (@pla­netp­ru­dence) on

#4 Ako vy­ze­rajú moje vlasy, keď vy­le­ziem z po­stele => oča­ká­va­nie vs. re­a­lita 

#5 KU­ČERY => oča­ká­va­nie vs. re­a­lita 

View this post on Ins­ta­gram

Eve­ry­time I spend 3 hours try­ing to get curls in my hair.. Tag so­me­one who ne­eds to see this in the com­ments be­low👇🏼💁🏼💜 ~ THERE’S -15% FOR EVE­RY­ONE + ON EVE­RYT­HING IN MY SHOP (for the whole month)!🍾🎉🎊 (LINK IN BIOOO) ~ Co­pic mar­kers by @busch­van­der­worp . . #cur­ly­hair #straight­hair #hairs­tyle #hair­prob­lems #hair #curls #curly #hairs­tyle #haha #girly #funny #so­re­la­table #co­mic #co­mics #web­co­mic #prob­lems #bo­dy­po­si­tive #bopo #fe­mi­nism #fun­ny­co­mics #dai­ly­co­mic #just­gir­lyt­hings #ins­ta­co­mic #men­tal­he­alt­ha­wa­re­ness #il­lu­stra­ti­on­gram

A post sha­red by Pla­net Pru­dence (@pla­netp­ru­dence) on

#6 ROVNÉ DLHÉ VLASY => ako to vy­zerá vs. ako si mys­lím, že to vy­zerá 

#7 DEŇ 1. vs DEŇ 2. 

#8 AKO SA CÍ­TIM: pred os­trí­ha­ním vs. po ostri­haní

#9 BAD HAIR DAY

 

Zdroj: @pla­netp­ru­dence

 

Komentáre