Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Se­xu­álnu vý­chovu (alebo as­poň ne­jakú krátku pred­nášku) mal na škole asi každý.

No aj na­priek tomu mnoho ľudí verí ur­či­tým ve­ciam tý­ka­jú­cim sa sexu, ktoré majú od pravdy ďa­leko. A síce je táto téma cit­livá, treba ho­vo­riť aj o nej. Toto je 9 naj­čas­tej­ších se­xu­ál­nych mý­tov, kto­rým ľu­dia ve­ria.

1. Ne­mô­žeš ote­hot­nieť po­kiaľ si po­čas se­xu­ál­neho styku „na vr­chu“

Aj keď to môže znieť ako zlý vtip, nie­ktorí tomu na­ozaj ve­ria. Je jedno, v akej po­lohe sa žena po­čas styku na­chá­dza, po­kiaľ je jej par­tner “ v nej“. Spe­rie do­kážu plá­vať a do­stať sa na miesto, kam po­tre­bujú. Na­vyše ne­treba za­bú­dať, že sper­mie v tele ženy môžu pre­žiť až 5 dní.

2. Pre­ru­šo­vaná sú­lož je spo­ľah­livá forma an­ti­kon­cep­cie

Pod­stata spo­číva v tom, že par­tner vy­tiahne svoj pe­nis ešte pred tým, než bude eja­ku­lo­vať. Podľa štú­dií je táto me­tó­da účinná len na 73 %, čo zna­mená, že až 27 žien zo 100, prak­ti­zu­jú­cich tento typ sú­lože po dobu jed­ného roka ote­hot­nie. V po­rov­naní s kon­dó­mom, ktorý má 82 % účin­nosť a an­ti­kon­cepč­ných pi­lu­liek – 91 % účin­nosť (pri pra­vi­del­nom uží­vaní 99,7 % účin­nosť) sa táto me­tó­da od­po­rúča len v kom­bi­ná­cii s inými me­tó­dami.

3. Análny sex sa ako sex ne­po­číta

Nie­ktoré ženy (hlavne tie, ktoré sa sna­žia udr­žať si svoje pa­nen­stvo až do svadby) môžu pred­po­kla­dať, že análny, či orálny sex sa za sex ne­po­va­žuje. Je to veľký omyl, pre­tože aj keď pri týchto ty­poch sexu ne­môže žena ote­hot­nieť, môže sa na­ka­ziť po­hlav­nými cho­ro­bami. Nie je nič zlé na tom, mať aký­koľ­vek typ sexu, po­kiaľ je prak­ti­zo­vaný bez­pečne a dob­ro­voľne.

4. Keď máš veľa sexu, tvoja va­gína sa roz­tiahne

Alebo stratí pev­nosť. To­muto zvyknú ve­riť muži, ktorí od­su­dzujú ženy za vyšší po­čet se­xu­ál­nych par­tne­rov, no je to hlú­posť. Va­gína je elas­tická a žia­den pe­nis ju ne­do­káže roz­tiah­nuť na­toľko, aby zme­nila tvar. Pris­pô­so­buje sa, čoho dô­ka­zom je aj te­ho­ten­stvo a pô­rod.

View this post on Ins­ta­gram

Mon­day Mood. @an­ge­li­cab­lick

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

5. Ne­mô­žeš sa na­ka­ziť po­hlavne pre­nos­nou cho­ro­bou pri orál­nom sexe

Kým na ochranu pred po­hlav­nými cho­ro­bami mys­líme pri po­u­ží­vaní kon­dómu po­čas va­gi­nál­neho sexu, pri orále na to často za­bú­dame, resp. si nie sme ve­domí toho, že aj takto sa mô­žeme na­ka­ziť. Ne­po­čúva sa to ľahko, ale ví­rus HIV, chla­mý­die, kva­pavka, tri­cho­mo­nas, HPV, her­pes aj sy­fi­lis sú po­hlavné cho­roby, kto­rými sa takto dá na­ka­ziť.

6. Muž, ktorý má na sebe kon­dóm si ne­do­káže užiť sex

Možno si po­čula frázu, že sex s kon­dó­mom je ako hlad­kať mačku cez sá­čok. No ak je v sku­toč­nosti taký zlý, ako je možné, že chlap aj s ním do­káže do­siah­nuť or­gaz­mus? Muži sú schopní po­ve­dať do­slova čo­koľ­vek, len aby sa vy­hli po­u­ží­va­niu ochrany. Po­kiaľ sa však jedná o no­vého par­tnera alebo jed­no­rá­zovku, ur­čite by si mala tr­vať na tom, aby ste po­u­žili ochranu. Zdra­vie je oveľa dô­le­ži­tej­šie ako jeho ne­po­hod­lie.

7. Mas­tur­bá­cia spô­so­buje ťaž­šie do­sia­hnu­tie or­gazmu po­čas sexu

Práve na­opak, na­po­máha mu, a to hlavne u žien. Zis­ťu­ješ tak, čo sa ti páči a čo ťa do­káže na­štar­to­vať. Ako inak by to po­tom mo­hol ve­dieť tvoj pria­teľ?

View this post on Ins­ta­gram

Va­ca­tion 😘

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

8. Po­čas sexu vo vode ne­mô­žeš ote­hot­nieť

Rov­nako tak ti ne­po­môže vý­plach vo­dou po sexe. Voda sper­mie ne­ničí, a aj po­čas sexu v ba­zéne, ja­zere, oce­áne alebo spr­che sa pe­nis do­stáva do va­gíny, kde sú sper­mie po­čas eja­ku­lá­cie vstre­ko­vané. Tie sa po­tom po­hy­bujú do ma­ter­nice a va­ječ­ní­kov, kde sú schopné oplod­niť va­jíčko.

9. Mať veľa sexu je za­han­bu­júce

Táto po­vera ply­nie z vý­chovy a možno aj z ná­bo­žen­stva, ktoré sex po­pi­sujú ako niečo ne­čisté. Sex je pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou ži­vota, a na­vyše je zdravý a pri­náša po­te­še­nie. Po­kiaľ je prak­ti­zo­vaný bez­pečne a s člo­ve­kom, s kto­rým ho mať chceme, nie je na ňom nič zlé.

Komentáre