Vzťahy ni­kdy ne­boli  len pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou. Nech už sa mi­lu­jete ako­koľ­vek, z času na čas príde deň, kedy sa ob­loha aj nad va­šim vzťa­hom za­tiahne, a prídu hádky. Dobre viem, že člo­vek v zlosti po­vie rôzne zlé veci, ktoré by ne­skôr naj­rad­šej zo­brať späť, no možné to už nie je. Na­miesto toho, aby si v bu­dúc­nosti ľu­to­vala, čo si ne­ná­vratne vy­pus­tila z úst, je dô­le­ži­tej­šie, aby si si dá­vala po­zor na reči, kým je ešte čas.

Tieto vety by si ne­mala po­u­ží­vať ani pri hádke, po­kiaľ sa ne­máš v pláne s pria­te­ľom v najb­liž­šej dobe roz­ísť.

  1. „Zme­nil si sa“ – me­níme sa každý je­den deň a je to dobré, pre­tože to zna­mená, že ras­tieme. Po­kiaľ však bu­deme túto vetu vy­uží­vať ako „zbraň“ naz­na­ču­jeme tým ako sa nám ne­páči ako sa pria­teľ zme­nil, a v tom prí­pade je lep­šie roz­mýš­ľať nad roz­cho­dom na­miesto, toho aby sme mu to vy­čí­tali.
  2. Slová ako „ni­kdy“ alebo „vždy“ – sú prí­liš ag­re­sívne. A zo­vše­obec­ňujú. Každá si­tu­ácia je iná, a my ne­mô­žeme zhr­núť nie­koho sprá­va­nie, do týchto dvoch slov.
  3. „Rob si čo chceš.“ – pri­čom v sku­toč­nosti to tak ne­mys­líme, len už ne­máme chuť niečo ďa­lej rie­šiť. Tomu dru­hému tým však dá­vame na­javo, že už nám na tom ne­zá­leží, čo v sku­toč­nosti pravda byť ne­musí.
  4. Vetu typu : „ Keby som to bola ve­dela skôr, ni­kdy by som si s te­bou ne­za­čala“ – ma­xi­málna hlú­posť, ak sa nie­koho roz­hod­neme mi­lo­vať, mu­síme ho pri­jať s jeho mi­nu­los­ťou, nech už je aká­koľ­vek. Zá­leží predsa na tom, čo je tu a te­raz, a ako sa k nám správa.
    zdroj: unsp­lash.com
  5. Vy­kri­ko­vať všetky dô­vody pre­doš­lých há­dok – po­kiaľ ste si ne­od­pus­tili to, čo sa stalo, len ťažko sa nie­kam po­hnete. A každá nová nez­hoda bude len pri­lie­vať vodu do ohňa. Ak mu máš za kaž­dým vy­ho­diť na oči chyby mi­nu­losti, rad­šej sa na to vy­kašli.
  6. Po­u­ží­vať slovo „roz­chod“ ako vy­hrážku. – a hlavne po­kiaľ to na­ozaj uro­biť nech­ceš. Za­hnať dru­hého do kúta tým, že sa mu bu­deme vy­hrá­žať roz­cho­dom je ma­ni­pu­la­tívne a ne­spra­vod­livé. Po­kiaľ niečo chceme vo vzťahu do­siah­nuť, na­učme sa o tom s po­ko­jom po­roz­prá­vať a nájsť roz­umný kom­pro­mis.
  7. Po­rov­ná­vať váš vzťah s inými – to, čo máte vy, je je­di­nečné. Každý vzťah je iný a svo­jím spô­so­bom špe­ci­fický. Preto sa v pr­vom rade po­ze­raj do svojho ta­niera, a ne­nad­ha­dzuj pria­te­ľovi to, čo pre tvoju známu uro­bil jej fra­jer.
  8. Ne­po­ni­žuj ho. A ne­urá­žaj. Ne­za­bú­daj, že ty sama si si ho vy­brala, a preto by si si aj v hneve mala pa­mä­tať na veci, ktoré na ňom mi­lu­ješ.

Po­kús sa dô­le­žité veci rie­šiť s chlad­nou hla­vou. Ak sa po­há­date ne­chajte si pre seba tro­chu času osa­mote. Obaja po­roz­mýš­ľate, vy­c­hlad­nete a daný prob­lém si po­tom vy­rie­šite o čosi triez­vej­šie.

Komentáre