O tom, že pra­vi­delný sex je zdra­viu veľmi pros­pešný, a to hlavne, keď je prak­ti­zo­vaný so stá­lym par­tne­rom, sa už na­pí­salo mnoho. Čo sa však udeje s tvo­jim te­lom, keď sa roz­hod­neš (ne)dob­ro­voľne dr­žať ce­li­bát? 

1. Po­cí­tiš zmeny v tvo­jom li­bide

Sex je mocný ná­stroj. Do­káže zlep­šiť ná­ladu a po­sil­niť zdra­vie. Ak však pre­sta­neš žiť se­xu­álne, v tvo­jom tele sa udeje množ­stvo zmien. Jed­nou z nich bude aj zmena li­bida. Kým u nie­koho môže chuť na sex po­kles­núť na bod mrazu, u iného sa li­bido na­opak na­výši.

2. Mô­žeš sa cí­tiť na dne

Cer­ti­fi­ko­vaný se­xu­ológ Sari Co­oper po­ve­dal: „Keď sa ľu­dia mi­lujú, ob­vykle majú me­dzi se­bou kon­takt „koža na kožu“, a práve ten je pre ľudí pri­már­nym spô­so­bom, ako sa do­kážu cí­tiť kom­for­tne (po­dobne ako dieťa pri svo­jej matke). Se­xu­álne spo­je­nie dáva par­tne­rom množ­stvo vzá­jom­ných do­ty­kov, ktoré po­má­hajú re­gu­lo­vať ná­ladu.“ Všetko sa deje pro­stred­níc­tvom uvoľ­ňo­va­nia oxy­to­cínu, čo je hor­món, vďaka kto­rému sa cí­time dobre. Na­vyše sa po­čas neho uvoľ­ňujú en­dor­fíny, ktoré tiež na­po­má­hajú dob­rej ná­lade.

3. Môže ti oslab­núť va­gi­nálna stena

„Bez pra­vi­del­nej se­xu­ál­nej ak­ti­vity sa ve­kom môže va­gi­nálna stena osla­bo­vať, čo po­tom ve­die pri opa­ko­va­nom sexe k bo­lesti,“ po­ve­dal Co­oper. Toto sa týka hlavne žien, ktoré pre­chá­dzajú me­no­pau­zou, pre ktoré je pra­vi­delný sex z tohto hľa­diska dô­le­žitý.

4. Mô­žeš po­ci­ťo­vať su­cho

Alebo ne­dos­ta­tok lub­ri­ká­cie, pri opä­tov­nom po­kuse o styk. A spo­ločne s osla­be­ním va­gi­nál­nych stien sa toto deje stra­ším že­nám, a sú­visí to aj s po­kle­som es­tro­gé­nov. Co­oper tvrdí, že je dô­le­žité mať as­poň ne­jaké se­xu­álne vzru­še­nie, aj keď ne­máme práve par­tnera. Veď na­po­kon, po­môcť si vieme aj bez neho.

5. Mô­žeš po­ci­ťo­vať väčší stres

„Ľu­dia, ktorí sú me­nej stre­so­vaní zvyknú mať viac sexu. No opäť je to aso­ciá­cia, nie prí­čina a dô­sle­dok.“ vy­jad­ril sa Dr. Stre­i­cher. To zna­mená, že ak je pre teba sex pros­tried­kom na uvoľ­ne­nie stresu, jeho ne­dos­ta­tok by mo­hol na­opak viesť k jeho zvý­še­niu.

6. Mô­žeš zre­gu­lo­vať vý­skyt ocho­rení mo­čo­vého apa­rátu

Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že pri ab­sen­cii sexu klesá po­čet po­hlavne pre­nos­ných ocho­rení, ale fak­tom ostáva, že ok­rem nich po­klesnú aj ocho­re­nia uro­ge­ni­tál­neho apa­rátu. „Frek­ven­cia se­xu­ál­neho styku ovplyv­ňuje ná­vrat­nosť ocho­rení mo­čo­vého apa­rátu,“ podľa ame­ric­kého žur­nálu Ame­ri­can Fa­mily Phy­si­cian.

7. Mô­žeš mať sil­nej­šie men­štru­ačné bo­lesti

Ma­ter­nica je sval, ktorý pri or­gazme kon­tra­huje a tým vy­lu­čuje krv rých­lej­šie, čo ma za ná­sle­dok zní­že­nie men­štru­ač­ných kŕ­čov. Zá­ro­veň bla­ho­darne na bo­lesť pô­so­bia aj en­dor­fíny, ktoré sa pri ňom uvoľ­ňujú.

8. Mô­žeš sa stať me­nej in­te­li­gent­ným

Nie do­slova. Ale 2 štú­die usku­toč­nené na po­tka­noch na Uni­ver­zite v Ma­ry­lende do­ka­zujú, že sex zlep­šuje moz­govú fun­kciu. Na to, aby sa to dalo re­le­van­tne po­tvr­diť sú však po­trebné ďal­šie štú­die.

 

Zdroj: rd.com

Komentáre