Dlhý čas si ľu­dia mys­leli, že in­tro­verti sú kre­a­tív­nejší ako ex­tro­verti. Áno, je pravda, že ex­tro­verti sú viac spo­lo­čen­skí, a preto vy­chá­dzajú s os­tat­nými ľuďmi lep­šie ako kto­koľ­vek iný. Av­šak, na dru­hej strane in­tro­verti ve­dia svo­jimi myš­lien­kami vy­tvo­riť veci, ktoré sú osob­nej­šie, ale aj uni­ver­zál­nej­šie. V kaž­dom prí­pade, bez ohľadu na to, či si in­tro­vert, alebo ex­tro­vert, mô­žeš si po­zrieť kto­rý­koľ­vek film a vziať si z neho len to naj­lep­šie. Dnes ti pri­ná­šame 8 fil­mov, pri kto­rých sa budú in­tro­verti cí­tiť viac ako ex­tro­verti.

Lars a jeho vážna zná­mosť (2007)

Lars Lind­strom, až pri­veľmi pla­chý muž z ma­lého mes­tečka, pri­ne­sie uká­zať do­mov lásku svo­jich snov. Av­šak, je tu je­den prob­lém a to ten, že nie je sku­točná – je to se­xu­álna bá­bika, ktorú si Lars ob­jed­nal cez in­ter­net. Lars však v tejto bá­bike ne­vidí žia­den se­xu­álny ob­jekt, ale cíti k nej hl­bokú lásku a chce s ňou pre­žiť krásny vzťah.

Sy­nec­do­che, New York (2007)

Film „Sy­nec­do­che, New York“ je ťažký nie len pre my­seľ, ale do­konca i pre ža­lú­dok. Tento film ne­treba po­cho­piť, treba ho po­zo­ro­vať a cí­tiť. Po­kiaľ máte radi zlo­žité, za­ple­tené prí­behy s mno­hými na­ráž­kami, ná­znakmi a ob­javmi v nit­kách ži­vot­nej ta­pi­sé­rie, bu­dete tento film veľmi ob­di­vo­vať. Je plný dvoj­zmys­lov a ne­jas­ností, ktoré sa budú dať od­kryť len ne­re­ál­nou re­a­li­tou.

Ona (2013)

Te­odor je osa­melý muž, ktorý pre­chá­dza ťaž­kým roz­vo­dom. Roz­hodne sa preto kú­piť nový OS 1, prog­ram, ktorý je vo svete pro­pa­go­vaný ako prvý in­te­li­gentný ope­račný sys­tém. Te­odor rýchlo na všetko jeho trá­pe­nie za­búda a hľadá úte­chu v Sa­mante, hlase tohto ope­rač­ného sys­tému. Za­čne s „ňou“ trá­viť čo­raz viac a viac času, až sa do nej na­ko­niec úplne za­mi­luje.

Drive (2011)

„Drive“ je jed­ným z najš­tý­lo­vej­ších fil­mov, ktoré sa v tomto sto­ročí na­to­čili – či už je to re­tro hudba, ne­or­to­doxná ki­ne­ma­to­gra­fia, zme­tené dia­lógy, či vždy „chladný“ Ryan Gos­ling. Čo viac treba k to­muto filmu po­ve­dať.

Char­lieho malé ta­jom­stvá (2012)

Film „Char­lieho malé ta­jom­stvá“ za­chy­táva do­spie­va­jú­ceho chlapca, ktorý pri­chá­dza na strednú školu a ako in­tro­vert sa ťažko za­ra­ďuje me­dzi os­tat­ných. Po čase sa však stre­táva s dvomi star­šími žiakmi, pri kto­rých sa veľa vecí na­učí a získa nové skú­se­nosti, ktoré ho po­čas ce­lého ži­vota spre­vá­dzajú.

Chlap­čen­stvo (2014)

„Chlap­čen­stvo“ je viac ako film. Je to úcta k 6-roč­nému chlap­covi, z kto­rého sa po­čas filmu stáva mladý 18-ročný muž. Je to úcta k mame, ktorá vy­cho­váva svoje deti, ale aj k ot­covi, ktorý pre svoje deti veľmi veľa zna­mená. Tento film vi­díme väč­ši­nou z chlap­co­vej per­spek­tívy, a tak mô­žeme po­zo­ro­vať jed­no­du­chosť a krásu kaž­dého no­vého dňa, vi­dieť, čo všetko sa mladý člo­vek na­učí a aké skú­se­nosti po­čas mla­dosti na­be­rie.

Ame­lie (2001)

„Ame­lie“ roz­práva prí­beh mla­dej čaš­níčky, ktorá sa usi­luje po­zi­tívne zme­niť ži­voty ľudí okolo seba, pri­čom bo­juje so svo­jou vlast­nou sa­mo­tou. Je to film plný hu­moru a krás­neho vy­ob­ra­ze­nia dneš­ných ľudí.

Ta­xi­kár (1976)

Prav­de­po­dobne žia­den film ne­zau­jal di­vá­kov tak veľmi ako tento. Mar­tin Scor­sese týmto maj­strov­ským die­lom uka­zuje ti­chý Viet­nam a ge­ne­rá­ciu ľudí, ktorá v tejto ob­rov­skej džun­gli pre­žila peklo. Scor­sese vy­kres­ľuje od­cu­dze­nie člo­veka od ci­vi­li­zá­cie, ale aj to, ako sa do­káže člo­vek vo svete, ktorý bol ke­dysi jeho, cí­tiť ne­skôr ako cu­dzi­nec.

the­ci­ne­ma­ho­lic.com