Ur­čite sa už každá z nás stretla s rôz­nymi typmi ľudí. Nie­ktorí nás po­te­šili, iní ra­nili a nie­kto­rých mi­lu­jeme do­dnes. Ni­kdy ne­vieš, čo ten druhý pre­ží­val v čase, keď si ho spoz­nala, a preto ne­treba sú­diť. No exis­tuje spô­sob, kto­rým mô­žeš ochrá­niť seba od mu­žov, ktorí ne­vy­hľa­dá­vajú nič iné ako rozp­tý­le­nie a zá­bavu. Preto buď po­zorná a vší­maj si tieto zna­me­nia, ktoré ti na­po­ve­dia o tom, aké zá­mery daný chla­pec s te­bou má.

  1. Zá­u­jem do akej hĺbky sa o teba zau­jíma? Chce po­znať tvoje plány na na­sle­du­júce roky, alebo len na ve­čer? Pýta sa ťa na tajné sny, alebo ti túto otázku po­loží vtedy, keď má ruku na tvo­jom stehne? Mu­síš po­znať či sa o teba zau­jíma sku­točne, alebo len po­vr­chne.
  2. Randezo­bral ťa nie­kam na rande? Uká­zal ti pekné a zau­jí­mavé miesta? Vy­mýšľa plány, ktoré ťa po­te­šia? Ak sú vaše stret­nu­tia len u neho alebo u teba, pri­čom ne­ro­bíte nič iné len „po­ze­ráte filmy“ a on si ne­robí žiadnu ná­mahu na to, aby ste nie­kam šli, asi to ne­bude chlap na vzťah.
  3. Sprá­va­nie na ve­rej­nosti – sama naj­lep­šie vieš, ako sa cí­tiš keď pri tebe kráča. Po­loží ti ruku na pás, alebo si ťa chytí za tú tvoju? Možno ho ospra­vedl­ňu­ješ, že len ne­uz­náva pre­javy nák­lon­nosti na ve­rej­nosti, prav­dou je, že muž ktorý je na svoju ženu hrdý, dá všet­kým na­javo, že patrí práve k nemu.
  4. Roz­ho­vory – do­ká­žeš mu po­ve­dať všetko, bez toho aby si pri tom mala zlý po­cit? Majú vaše roz­ho­vory hlavu a pätu, a cí­tiš sa po nich bliž­šie k nemu? Alebo sú témy, kto­rým sa rad­šej vy­hý­baš, pre­tože by ich aj tak ne­po­cho­pil. Kon­ver­zá­cie sú vo vzťahu kľú­čové, a po­kiaľ vi­díš, že nemá zá­u­jem s te­bou niečo ro­zo­be­rať a rie­šiť, rad­šej ber nohy na ple­cia a uteč.
  5. Kom­pli­menty –nič ne­po­teší ženu viac, ako keď jej muž niečo po­chváli. Či už sa to týka vzhľadu alebo ne­ja­kej vlast­nosti, kom­pli­ment je , vždy bol aj bude ces­tou k žen­skému srdcu. Dô­le­žité nie je len to, či ti ten kom­pli­ment dá, ale hlavne to kedy ti ho po­vie. Ak je to v si­tu­ácii, pri kto­rej vie, že z toho bude niečo mať, veľmi sa to ne­ráta. Ten správny chlap ti po­šepká pekné slovo len tak, pre­tože keď sa na teba po­zrie, cíti to tak.
  6. Ná­lada – za­mysli sa nad tým, či ste sa stretli len keď ste mali dobrý deň a dobrú ná­ladu, alebo ťa ve­del po­držať aj v tých hor­ších? Aj keď si vra­víš, že si veľké dievča a všetko do­ká­žeš zvlád­nuť aj sama, je fajn mať pri sebe člo­veka, ktorý ti po­môže uvoľ­niť sa a po­z­dvi­hnúť ná­ladu. Ak mu na tebe zá­leží, ne­bude sa môcť po­ze­rať na to, keď si smutná.
  7. Pria­te­lia –po­znáš tých jeho? A zau­jíma sa o to, aby spoz­nal tvoje naj­lep­šie pria­teľky? Opäť sa bu­dem opa­ko­vať, ale ak ťa má rád, bude ťa chcieť pred­sta­viť svo­jim pria­te­ľom. Si skvelá a on sa predsa má s čím po­chvá­liť, nie ?
  8. Činy – má len „husté“ reči, alebo sa ich snaží na­pl­niť? Sle­duj aký je zod­po­vedný a ako sa správa k iným ľu­ďom v tvo­jej prí­tom­nosti. Do­drží svoje slovo? Alebo len tak trepne, čo ho v da­nej chvíli na­padne a pár chvíľ ne­skôr na to za­budne. Muž, ktorý to s te­bou myslí vážne si dá zá­le­žať na tom, aby pl­nil to čo sľú­bil alebo po­ve­dal. Nechce pred te­bou vy­ze­rať ne­schopný, a snaží sa uká­zať v tom naj­lep­šom svetle.

Pred­tým, ako si vy­be­rieš chlapca, ktorý od za­čiatku vy­siela sig­nály, že chce vzťah, mu­síš si po­lo­žiť otázku, či si na to pri­pra­vená rov­nako ako on. AK bu­deš ve­dieť čo presne chceš, ve­rím tomu, že tvoja in­tu­ícia ti na­po­vie, ktorý člo­vek sa k tebe do­ko­nalo hodí.

Komentáre