Dô­vera

Prvá a naj­zá­klad­nej­šia vec vo vzťahu. Tam, kde ne­fun­guje dô­vera, tam už je podľa mňa celý vzťah stra­tený. Ak tomu člo­veku ne­ve­ríš, po­tom je zby­točné dr­žať váš vzťah na žive. Lebo tam, kde nie je dô­vera, tam už chýba aj láska. Ak ne­máte voči sebe dô­veru, všetko os­tatné, čo je niž­šie na­pí­sané je pre vás ne­pod­statné.

Úp­rim­nosť

Všetko so všet­kým sú­visí. Aj dô­vera s úp­rim­nos­ťou. Ak mu dô­ve­ru­ješ, po­tom si k nemu aj úp­rimná. Ak si k nemu úp­rimná ty, bude úp­rimný aj on k tebe. Vieš, že ti po­vie, ak sa bude niečo diať. Vieš, že ti po­vie, ak sa stane niečo zlé. Vieš, že ti ne­bude do očí kla­mať. Lebo ste k sebe úp­rimní, lebo si dô­ve­ru­jete a ne­pod­ko­pá­vate si váš vzťah. Buďte k sebe úp­rimní a pre­dí­dete tak zby­toč­ným ne­zrov­na­los­tiam.

we­he­ar­tit.com

Ver­nosť

Ak si na­vzá­jom dô­ve­ru­jeme a sme k sebe aj úp­rimní, po­tom je ver­nosť sa­moz­rejmá. Buď verná a bude aj on. Daj mu všetko, čo od vzťahu vy­ža­duje a ne­bude mu­sieť be­hať za inými. 🙂

Pria­teľ­stvo

Nie je nič kraj­šie, ako keď sa z pria­teľ­stva stane láska. Máš zá­ruku, že toho člo­veka už do­sta­točne po­znáš. Vieš, aký je, po­znáš jeho silné aj slabé stránky. Vieš o jeho chy­bách. Máte veľa vecí spo­loč­ných. Tvoj par­tner by mal byť tvo­jím naj­lep­ším ka­ma­rá­tom (alebo by sa ním mal stať). Pre­tože naj­lep­šiemu ka­ma­rá­tovi po­vieš všetko. Zdie­ľaš s ním svoje naj­šia­le­nej­šie zá­žitky. Je tu vždy pre teba. Aby ti po­mo­hol a po­držal ťa.

we­lo­veit.com

Dob­ro­druž­stvo

Je dô­le­žité ne­uviaz­nuť v ste­re­otyp­nom vzťahu, preto sa snaž ke­dy­koľ­vek ho nie­čím oži­viť. Vy­mýš­ľajte spolu vý­lety, ces­tujte spolu, špor­tujte spolu, na­chá­dzajte spo­ločné ak­ti­vity. Tým, že náj­dete niečo, čo vás baví, na­vzá­jom si bu­dete vy­mýš­ľať vždy niečo nové, bude váš vzťah stále pes­trejší a ne­us­tále bu­dete mať ko­pec zá­žit­kov, na ktoré bu­dete môcť spo­mí­nať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Zá­bava

Čo by to bol vzťah bez zá­bavy? Obi­dvaja by ste sa ur­čite zbláz­nili od nudy. Za­bá­vajte sa koľko vlá­dzete a smejte sa spolu, čo naj­viac, lebo vtedy zis­títe, akí ste spolu na­ozaj šťastný. Je však dô­le­žité ur­čiť si hra­nice. Nie pre kaž­dého je zá­bava to, čo po­va­žu­ješ za zá­bavu ty. Nie kaž­dému príde vtipné to, čo po­va­žu­ješ za vtipné ty.

pe­xels.com

Ne­zá­vis­losť, sa­mos­tat­nosť

Ne­chaj ho dý­chať. Ne­chaj ho v pia­tok ísť von s ka­ma­rátmi. Ne­chaj ho nech sa raz za čas ide vy­bláz­niť na aute, mo­torke alebo sa ide opiť. Daj mu vo vzťahu voľ­nosť, no zá­ro­veň nech vie, kde je jeho miesto. 🙂 V tie dni ho ne­ot­ra­vuj. Tak isto nech dá voľ­nosť aj on tebe. Choď na­ku­po­vať s ka­moš­kami, zájdi na kávu a po­kle­beť si, vy­behni na dis­ko­téku. Ne­mô­žete byť usta­vične spolu, mu­síte si od seba aj od­dých­nuť a ak si dô­ve­ru­jete, po­tom viete, že ni­jaká dis­ko­téka ne­môže ohro­ziť váš vzťah.

Tr­pez­li­vosť

Ak nechce sex hneď po troch me­sia­coch, po­čkaj na správnu chvíľu, ona bude ve­dieť kedy. Ty zase od neho ne­ča­kaj, že ťa po troch me­sia­coch po­žiada o ruku a o ďal­ších šesť bu­dete mať svadbu a dieťa bude na ceste. Obi­dvaja sa na­dých­nete a ne­náh­lite toho dru­hého do ni­čoho. Všetko príde, len si na to mu­síte po­čkať. Buďte tr­pez­liví.

Komentáre