Sú aj iné spô­soby, ako po­ve­dať: “Ľú­bim Ťa.”
Ak vám nie­kto po­vie, že vás ľúbi, ur­čite vás to po­teší a za­hraje pri srdci (teda, sa­moz­rejme v prí­pade, ak je to oboj­stranné), no sú aj iné frázy, kto­rými vám môže dať na­javo svoju lásku. A sú ešte ve­ľa­vrav­nej­šie a ori­gi­nál­nej­šie. 

#1 “Som naj­šťast­nej­ším člo­ve­kom na svete, pre­tože mám Teba.”

Láska je najk­raj­šia vtedy, ak je váš par­tner zá­ro­veň va­šou spriaz­ne­nou du­šou. A ak je to tak, sku­točne mô­žete byť naj­šťast­nejší na svete, že ste sa na­šli – v dneš­nom svete je to to­tiž skôr vý­nim­kou.

#2 “Si úžasná/ý presne taká/ý, aká/ý si.”

A to je vy­jad­re­nie sku­toč­nej, hl­bo­kej a úp­rim­nej lásky. Ak vás to­tiž par­tner plne ak­cep­tuje a nič na vás nechce me­niť, lep­šie ste si vy­brať ani ne­mohli.

#3 “Ni­kdy Ťa ne­opus­tím.”

Po­zor, túto vetu ho­vorte iba vtedy, ak to tak sku­točne cí­tite. Vy­slo­viť ju po pár týžd­ňoch či me­sia­coch vzťahu je viac, než ne­roz­vážne. Na jej vy­slo­ve­nie si po­čkajte – o to väč­šiu hod­notu bude mať.

Unsp­lash.com/Cody Black

#4 “Pre­páč mi…”

Väč­šine ľudí robí z ne­ja­kého dô­vodu prob­lém ospra­vedl­niť sa – a to aj keď ve­dia, že spra­vili chybu. Po­ve­dia vám “Ne­hne­vaj sa,” alebo “Ne­mys­lel/a som to tak,”, no ospra­vedl­ne­nia sa od nich tak ľahko ne­doč­káte. A aj keď, bude ne­úp­rimné a rov­nakú chybu zo­pa­kujú znova. Nie­kto, kto si svoje chyby ne­do­káže pri­znať, je od­sú­dený na ich opa­ko­va­nie.

#5 “Od­pus­til/a som Ti.”

Ak sa vám však nie­kto (úp­rimne) ospra­vedlní, to, že mu (úp­rimne) od­pus­títe, je ta­kisto pre­ja­vom naj­hl­b­šej lásky. Na od­pus­te­nie, na sku­točné od­pus­te­nie, to­tiž treba ob­rov­skú silu (nie, keď daný sku­tok pri­po­mí­nate pri kaž­dej hádke, na­ozaj sa vám od­pus­tiť ne­po­da­rilo).

#6 “Dô­ve­ru­jem Ti.”

Par­tner by mal byť va­šou opo­rou a mal by vám dô­ve­ro­vať. Ak mu po­viete o svo­jich pro­fe­sij­ných snoch, mal by vás pod­po­ro­vať v ich do­sia­hnutí. Rov­nako však aj v osob­nom ži­vote – ak mu po­viete, že ste napr. na káve s ka­ma­rát­kou, ne­mal by vás bom­bar­do­vať hys­te­ric­kými a žiar­li­vost­nými sprá­vami. Ak vám ten druhý ne­dop­raje pries­tor len a len pre seba, je to zna­kom toho, že vám jed­no­du­cho ne­verí.

pe­xels.com

#7 “Ni­kdy som ne­stre­tol/ne­stretla nie­koho, ako si ty…”

Keď vám váš par­tner po­vie, že preňho nie ste člo­vek mi­lión, ale nie­kto sku­točne vý­ni­močný a je­di­nečný, vážte si to. V dneš­nej dobe je skôr oje­di­nelé, ak nie­kto nájde spô­sob a hlavne od­vahu na to, aby sa od väč­šiny nie­čím od­lí­šil.

#8 “Spolu to zvlád­neme.”

Vo dvo­j­ici sa jed­no­du­cho väč­šina ži­vot­ných pre­ká­žok zdo­láva jed­no­duch­šie. Ak cí­tite, že ste už na po­kraji svo­jich síl a ďal­šie po­leno ho­dené po­pod nohy už pre­sko­čiť ne­do­ká­žete, je skvelé ve­dieť, že je pri vás nie­kto, kto vás vezme na ruky a bez­pečne vás do­praví až do cieľa.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre