Áno, de­to­xi­ká­cia or­ga­nizmu. Znie to tak dô­le­žito. Tak po­trebne. 

Prob­lém to má len je­den. Ak nie si dro­govo zá­vislá, de­tox je len mar­ke­tin­gový po­jem, kto­rým sa z teba sna­žia do­stať ne­jaké pe­niaze. Miesto hľa­da­nia de­to­xov sa rad­šej za­me­raj na tieto drob­nosti, ktoré ti po­môžu oveľa viac.

Vstá­vaj skôr

Nie­koľko štú­dií do­ká­zalo, že čím skôr vsta­neš, tým opti­mis­tic­kej­šia a pro­duk­tív­nej­šia si. Vstá­va­nie je strašné, no ne­skôr sa mi po­ďa­ku­ješ.

Ne­vy­ne­chaj ra­ňajky

Áno, zniem ako tvoja ma­mina. Ra­ňajky sú dô­le­žité, zá­leží ale aj od toho, čo ješ. Kašli na ce­re­álie, ktoré sa zdravo len tvá­ria a skús rad­šej va­jíčka so sla­nin­kou. Ver mi, pre tvoje zdra­vie sú de­sať­ná­sobne pros­peš­nej­šie.

zdroj: unsp­lash.com

Prejdi sa

Pre­chá­dzaj sa, keď mô­žeš. Kašli na MHD, kašli na auto. 10000 kro­kov denne ti po­môže po­ra­ziť všetky možné cho­roby. Vážne, ne­chaj si ot­vo­rený člá­nok a choď. Po­čká ťa.

As­poň polka ta­niera zdravá

Ak si zá­vislá na nie­čom ne­zdra­vom, mi­ni­ma­li­zuj as­poň ne­priaz­nivé účinky. Ak máš rada pizzu, daj si po­lo­vicu a druhú po­lo­vicu ta­niera na­plň ze­le­ni­nou.

Jedz viac doma

Ak máš pod kon­tro­lou, čo a z čoho ješ, do­máce jedlo môže s tvo­jim zdra­vím uro­biť zá­zraky.

zdroj: unsp­lash.com

Na zem a 20!

Kliky ti po­sil­nia telo, zvý­šia ener­giu a zlep­šia me­ta­bo­liz­mus. Za­čni s 20, ak ich dáš bez ná­mahy, pri­daj si. Ke­dy­koľ­vek, kde­koľ­vek.

Urobte to (ak vieš, čo mám na mysli)

Nie je prí­jem­nej­šie cvi­če­nie ako sex 🙂

Ni­kdy ne­opusti svoju fľašu vody

Koľko vody denne by si mala vy­piť? Horný li­mit ne­exis­tuje. Si 75% voda, preto by si ne­mala dať me­nej ako dva litre. Ona sa sama ne­do­plní.

Komentáre