Nie­ktorí ho­vo­ria, že sar­kaz­mus je len spô­sob, ako ub­lí­žiť os­tat­ným ľu­ďom, ob­ranný me­cha­niz­mus ľud­skej by­tosti. Ale štú­die už uká­zali, že ľu­dia, ktorí mi­lujú sar­kas­tické vtipy sú in­te­li­gentní a vý­reční. Tu je 8 dô­vo­dov, ktoré do­ka­zujú, že sar­kaz­mus je skvelá vec.

1. Sar­kaz­mus je zna­kom vy­so­kej in­te­li­gen­cie

Štú­die uka­zujú, že mo­zog musí pra­co­vať rých­lej­šie, aby po­cho­pil sar­kaz­mus. To zna­mená, že sar­kas­tickí ľu­dia majú rýchlu my­seľ.

2. Dr­žia kľú­čovú ko­mu­ni­kačnú zruč­nosť pevne vo svo­jich ru­kách

Podľa lin­gvistu z aka­dé­mie McAl­lis­ter, sar­kaz­mus je tak­mer ako hlavný ja­zyk v mo­der­nej spo­loč­nosti. Sar­kas­tickí ľu­dia sú vždy stre­do­bo­dom po­zor­nosti a ne­zos­tá­vajú na ved­ľaj­šej ko­ľaji s po­ci­tom nudy a ne­šťas­tia.

3. Mi­lov­níci sar­kazmu sú tvrdý orie­šok

Sar­kas­tickí ľu­dia sú dosť bys­trí nato, aby si neb­rali všetko k srdcu. Môžu nie­len vy­dr­žať údery, ale sú aj vý­zvou pre iných ľudí. Je ťažké pred­sta­viť si takú osobu ako obeť, nie?

zdroj: giphy.com
4. Sar­kaz­mus je uži­točný pre naše du­ševné zdra­vie

Podľa štú­die ne­urop­sy­cho­ló­gov z Ka­li­forn­skej uni­ver­zity ne­schop­nosť osvo­jiť si sar­kas­tické re­ak­cie môže byť va­ro­va­ním o roz­ví­ja­jú­com sa ocho­rení mozgu. Ak chcete zo­stať zdraví, mu­síte po­u­ží­vať sar­kas­tické po­známky čas­tej­šie.

5. Sar­kas­tický spo­loč­ník po­máha svo­jim pria­te­ľom a prí­buz­ným, aby sa stali múd­rej­šími

Ne­us­tá­lou ko­mu­ni­ká­ciou s os­tat­nými, mi­lov­níci sar­kazmu za­čnú ovplyv­ňo­vať mys­le­nie iných ľudí. Takže ak pôj­dete spolu na­ku­po­vať, alebo bu­dete po­ze­rať te­le­ví­ziu, alebo ro­biť čo­koľ­vek iné spo­ločne, ča­som bu­dete schopní lep­šie chá­pať in­terné sar­kas­tické vtipy.

6. Maj­stri sar­kazmu ťa môžu „zlo­žiť“ len jed­ným slo­vom

Mi­lov­níci sar­kazmu si vo vojne slov vy­sta­čia aj s má­lom. Do­konca aj keď ich nie­kto uráža, oľu­tujú to – nie­kedy slová bo­lia viac než päste a pa­lice.

zdroj: pin­te­rest.com

7. Môžu ťa sú­časne ura­ziť aj ro­zo­smiať

Ne­vy­špl­hal som sa na vr­chol po­tra­vi­no­vého re­ťazca, aby som bol ve­ge­ta­rián, ale pri tebe mô­žem uro­biť vý­nimku.” Je veta, ktorá môže znieť vtipne, až kým sa ne­za­mys­líš: “Po­čkať! Práve ura­zil môj spô­sob ži­vota … alebo by som mal po­ve­dať „Ďa­ku­jem”?

8. Majú pria­te­ľov, ktorí ich na­ozaj majú radi

Sar­kaz­mus sa v pria­teľ­stve môže stať vý­zvou. Nie všetci ľu­dia môžu vy­dr­žať ne­ko­nečné sar­kas­tické vtipy a vtipné po­známky. Možno je to ťažké pria­te­liť sa so sar­kas­tic­kou oso­bou, ale je to ur­čite zá­bavné. Zvlášť po chvíli, kedy si mô­žete vy­mie­ňať vtipy, kto­rým ni­kto ok­rem vás ne­bude roz­umieť.

Komentáre