Množ­stvo ľudí, kto­rých po­znám ne­ve­dia byť sami. Jed­no­du­cho to ne­do­kážu. Buď zo­tr­vá­vajú v ne­funkč­ných vzťa­hoch roky, alebo skáču z jed­ného do dru­hého. Ar­gu­men­tujú tým, že sa ne­cí­tia dobre, keď sú sami. Po­tre­bujú ne­us­tále cí­tiť blíz­kosť a pod­poru iného člo­veka. Aj preto, by si vo svo­jom ži­vote mala mať ob­do­bie, kedy bu­deš bez par­tnera.

Tu je 8 dô­vo­dov, pre ktoré by mal každý mladý člo­vek strá­viť isté ob­do­bie sin­gle:

Na­učíš sa byť sa­mos­tat­nej­šia – a tiež zod­po­ved­nej­šia. Nie vždy máme pri sebe člo­veka, ktorý nám po­môže so všet­kým na čo uká­žeme prs­tom. Keď sa do­sta­neš do si­tu­ácie, kedy ne­bu­deš mať po ruke chlapa, ktorý by ti do­tia­hol žia­rovku alebo ti na­in­šta­lo­val nový Win­dows, skú­siš si to buď uro­biť sama, alebo vy­hľa­dáš najb­ližší ser­vis a vy­ba­víš čo po­tre­bu­ješ.

Bu­deš ve­dieť, že šťas­tie vy­chá­dza z vnútra a nie je zá­vislé na iných oso­bách – „Ni­kdy ne­dá­vaj kľuč od svojho šťas­tia, do vrecka nie­komu inému“. Presne túto pravdu si uve­do­míš v ča­soch, keď bu­deš sama. Ne­pot­re­bu­ješ ni­koho, aby ťa uro­bil šťast­ným. Šťas­tie vy­chá­dza zvnútra a do­ká­žeš ho pre­cí­tiť, aj keď von­kaj­šie okol­nosti nie sú ide­álne. Po­stupne zis­tíš, čo ťa do­káže uro­biť šťast­nou, čím si vieš zo­dvi­hnúť ná­ladu, alebo čo ro­biť, keď máš zlý deň. A to bez toho aby si za to vi­nila nie­koho iného.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

Bu­deš se­ba­ve­do­mej­šia – po­ve­dzme si úp­rimne, ľu­dia ktorí sú sin­gle sa o seba sta­rajú o kú­sok viac ako tí, ktorí sú vo vzťahu. Ne­viem, či je to tým, že sa sna­žia nie­koho „ulo­viť“, alebo to ro­bia pre seba (jed­no­značne je druhá mož­nosť tá správna), ale spolu s pek­ným ex­te­ri­é­rom ide ruka v ruke zdravé se­ba­ve­do­mie. Keď bu­deš sama, na­učíš sa vá­žiť si na sebe svoje klady a po­znať svoje slabé stránky, na kto­rých bu­deš pra­co­vať. Silné a se­ba­ve­domé ženy, nie sú tie, za kto­rými stojí úspešný chlap, ale tie ktoré za se­bou stoja samé.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Na­učíš sa dô­ve­ro­vať svo­jím schop­nos­tiam – keď sme ne­isté, do­ká­žeme zod­po­ved­nosť pre­niesť na nie­koho iného. Asi je to pri­ro­dzené, že strach, ktorý v sebe skrý­vame z toho, žeby sme mohli zly­hať nám bráni usku­toč­niť nie­ktoré veci, po kto­rých tú­žime. Ak pri tebe ne­bude stáť 24/7 nie­kto, kto ťa bude ne­us­tále pod­po­ro­vať a mo­ti­vo­vať, možno sa aj sama na­učíš dô­ve­ro­vať svo­jim schop­nos­tiam.

Zis­tíš čo chceš a čo nie – člo­vek sa mení zo dňa na deň. Nie­kedy sa s nami mení aj par­tner, ino­kedy je­den stag­nuje a druhý ide vpred. Nie­ktorí ľu­dia, ktorí sa spolu za­čali cho­diť v 16 a sú spolu už pek­ných pár ro­kov ne­ve­dia, či by si da­ného par­tnera stále vy­brali. Môže za to zmena, kto­rou pre­šli po­čas spo­mí­na­ných ro­kov. Av­šak istý zvyk, či ste­re­otyp im ne­do­volí uro­biť krok vpred a tak často ostá­vajú aj v ne­funkč­ných vzťa­hoch. Keď si sama, po­stupne si uve­do­mu­ješ čo chceš. Čo v ži­vote hľa­dáš, čo si schopná to­le­ro­vať a čo nie. A na zá­klade toho, si po­tom vieš lep­šie vy­brať par­tnera pre ži­vot. Alebo as­poň pre vzťah.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

Roz­vi­nieš svoje ta­lenty – máš viac voľ­ného času. Ne­po­chybne. Vždy si chcela tan­co­vať, alebo ťa baví va­re­nie. Je jedno či rada čí­taš knihy, alebo sa učíš kres­liť. Vý­ber je len na tebe. Mô­žeš ro­biť čo chceš a kedy chceš. Zdo­ko­na­ľo­vať sa v svo­jich schop­nos­tiach bez toho, aby si mu­sela mať vý­čitky z toho, že voľný čas ne­trá­viš s ním.

Mô­žeš sa ve­no­vať svo­jim osob­ným cie­ľom – vždy si tú­žila ísť štu­do­vať do za­hra­ni­čia, alebo ab­sol­vo­vať ne­jakú bri­gádu v za­hra­ničí, no nech­ceš sa od svojho par­tnera od­lú­čiť na taký dlhý čas. Mla­dosť je ob­do­bie, kedy by sme mali ísť za svo­jimi cieľmi. Vzde­lá­vať sa a pri­jí­mať vý­zvy, ktoré ži­vot po­núka.

Bu­deš ot­vo­re­nej­šia – či už chceš alebo nie, keď si vo vzťahu pod­ve­dome máš po­cit, žeby si ne­mala spoz­ná­vať no­vých chla­pov alebo cho­diť na ká­vičky s ka­ma­rátmi. Je jedno, že sú to v sku­toč­nosti na­ozaj len ka­ma­ráti, tvoj par­tner by to ne­mu­sel po­cho­piť. A tak možno prí­deš ve­ľa­krát o mož­nosť spoz­nať zau­jí­ma­vých ľudí. Muž­ského či žen­ského po­hla­via. Keď si ne­cháš istý čas osa­mote, bu­deš čas­tej­šie ho­vo­riť áno. Po­zva­nia na oslavy na­ro­de­nín, ne­vinné po­se­de­nia na káve po škole, alebo spo­ločne pri­pra­vo­va­nie sa do školy. Jed­no­du­cho po­cí­tiš slo­bodu, ktorá by mala byť sa­moz­rej­mos­ťou aj vo vzťahu. Nie vždy to tak je. Ak ale strá­viš istý čas sin­gle, bu­deš ve­dieť, že tento po­cit ti ne­môže zo­brať žia­den chlap.

Bo­nus na zá­ver: Ne­cháš pries­tor ve­ciam, ktoré ti do ži­vota majú vstú­piť, na­miesto toho aby si tla­čila na pílu.

Komentáre