Milé diev­čatá, drahé ženy. Ne­jedna z nás sa ob­čas stretne s mu­žom, pri kto­rom ni­kdy ne­vie na čom je. A tak váha, háda a ani len ne­tuší, čo môže ča­kať. A či má na­ďa­lej in­ves­to­vať čas do nie­koho, kto za to možno stojí a možno nie. A práve preto, som sa ti roz­hodla pri­pra­viť malý zo­znam, v kto­rom náj­deš presne  to, ako sa správa muž, ktorý ťa na­ozaj ne­be­rie až tak vážne.

  1. Zmeny ná­lad– chví­ľami je ako oheň, ino­kedy ako ľad. A ty ne­vieš, čo sa stalo. Uro­bila si niečo zle? Alebo sa len zle vy­spal? Sama naj­lep­šie vieš, že ak máš k nie­komu dobrý vzťah a chceš ho vo svo­jom ži­vote, ne­máš prob­lém zdie­ľať s ním svoje po­city. On to však ne­robí, pre­tože to ne­po­kladá za dô­le­žité a ty sa väč­ši­nou mu­síš sama do­vtí­piť čo sa stalo, pop­rí­pade po­čkať, kým to pre­hrmí.
  2. Po­riadne ťa ne­po­čúva a ZA­BÚDA – na to, čo si mu po­ve­dala. Nie­kedy máš po­cit, že sa mu­síš opa­ko­vať, pre­tože on si ne­do­káže za­pa­mä­tať zá­kladné veci, ktoré si mu vra­vela. A vlastne asi by ani ne­ve­del od­po­ve­dať na otázku, aký je tvoj na­job­ľú­be­nejší se­riál alebo kedy máš na­ro­de­niny, pre­tože ho to by­tostne ne­zau­jíma.
    zdroj: pe­xels.com
  3. Mešká – máte sa nie­kde stret­núť, no on príde ne­skôr. A to bez toho aby ti to vo­pred ozná­mil alebo sa ospra­vedl­nil. Ne­be­rie, ťa až tak vážne a ne­zá­leží mu na tom, že na neho mu­síš nie­kde ča­kať.
  4. Ruší schôdzky na po­slednú chvíľu– ty sa možno celý deň pri­pra­vu­ješ a te­šíš na to ako sa stret­nete. On ti tesne pred­tým oznámi, že mu do toho niečo prišlo. Často bez akej­koľ­vek snahy o vy­svet­le­nie.
  5. Ne­za­volá a ne­za­volá – ži­jeme v ča­soch so­ciál­nych sietí, kedy sa re­álna ko­mu­ni­ká­cia pre­súva do tej vir­tu­ál­nej. Je milé, keď ťa ráno zo­budí sprá­vička na dobré ránko, a ve­čer zas na dobrú noc. No roz­diel oproti mu­žovi, ktorý má sku­točný zá­u­jem je v tom, že sa snaží byť s te­bou čo naj­viac. A ak to nie je možné, tak ťa chce as­poň po­čuť a pop­riať ti pekný deň.
  6. Rad­šej nič ne­plá­nuje –Bu­dúc­nosť? ČO? KDE? AKÁ? Však ži­jeme v prí­tom­nosti. To všetko je síce pekné, lenže predsa len v kú­tiku duše cí­time, či s nie­kým rá­tame do bu­dúcna alebo nie. Po­kiaľ sa vy­hýba akej­koľ­vek kon­ver­zá­cii o tom, ako by ste spolu mohli strá­viť na­prí­klad tak do­vo­lenku, nechce plá­no­vať spo­ločné kino na film, ktorý má vy­jsť o dva me­siace, alebo ti „ešte ne­vie po­ve­dať, či bude mať zaj­tra čas“, vedz, že prav­de­po­dobne UR­ČITE s te­bou do bu­dúcna ne­ráta.
  7. Vy­ho­vára sa – ne­us­tále vý­ho­vorky, prečo sa niečo nedá alebo to nejde. Keď sa chce, všetko sa dá! Vieš to ty, a ur­čite si to uve­do­muje aj on. Ale to by najprv mu­sel chcieť, však?

Komentáre