Sig­nály, ktoré vám ho­vo­ria, že možno ži­votný par­tner nie je presne to, čo od ži­vota chcete.

Každý roz­práva len o tom, aké je dô­le­žité nájsť si ži­vot­ného par­tnera, s kto­rým bu­dete spolu až do konca ži­vota. Čo ak vy ale nie­koho ta­kého nech­cete? Nie, ne­zna­mená to, že ste zlý, alebo že niečo s vami nie je v po­riadku. Jed­no­du­cho sa len ne­radi via­žete a radi trá­vite čas osa­mote. Sa­moz­rejme, po­čas ro­kov sa to môže zme­niť a vy možno bu­dete mať iný ná­zor. Ale vždy je naj­dô­le­ži­tej­šie byť k sebe úp­rimný a ro­biť tak, ako chcete vy – nie os­tatní.

#1 Ste silne ne­zá­vislí

Par­tner­stvo alebo vzťah si vy­ža­duje vzá­jomnú zá­vis­losť. Ak však pat­ríte do tej sku­pinky ľudí, ktorá rada robí veci podľa seba, ne­musí sa na ni­koho iného spo­lie­hať a všetko rad­šej urobí sama, aj to je možno zna­kom toho, že ži­vot­ného par­tnera ne­hľa­dáte. Nech­cete byť od nie­koho zá­vislí, pre­tože jed­no­du­cho viete, že o všetko sa do­ká­žete po­sta­rať aj sami.

#2 Máte di­vokú dušu

Ste srd­com dob­ro­druh. Di­voch. Máte radi slo­bodu a práve slo­boda je pre vás dô­le­žitá. Byť vo vzťahu pre vás môže zna­me­nať na­ru­še­nie tejto slo­body a spon­tán­nosti a preto ste oveľa rad­šej sami – mô­žete si ro­biť čo­koľ­vek chcete, kedy chcete a kde chcete.

unsp­lash.com

#3 Ne­páči sa vám mať aké­koľ­vek zá­väzky

Nie­ktorí ľu­dia sa ne­radi viažu. Ale aj to je v po­riadku. Tento bod úzko sú­visí s pred­chá­dza­jú­cim – so slo­bo­dou. Nie­kto má po­cit, že vzťah mu zvä­zuje ruky, ťahá ho k zemi a núti ho zo­tr­vať na jed­nom mieste a pri tom on by naj­rad­šej rozp­re­strel krídla a le­tel.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#4 Naj­rad­šej trá­vite čas sami

Viete, že ne­pot­re­bu­jete ni­koho iného na to, aby vás ro­zo­smial alebo vás po­vzbu­dil. Svoj voľný čas naj­rad­šej trá­vite osa­mote a ve­nu­jete sa ve­ciam, ktoré za­bez­pe­čia váš osob­nostný rast. In­ves­tu­jete do seba a máte pries­tor ro­biť to, čo vás baví. Ne­mu­síte sa o seba a svoj čas s ni­kým de­liť a tak sa vám to páči.

#5 Všetko vám ide lep­šie, ak to ro­bíte len vy a podľa seba

Kto si spo­mína na škol­ské pro­jekty? Škol­ské pro­jekty boli o tom, že ste ich mu­seli vy­pra­co­vať ako sku­pinka, no na­ko­niec ste to aj tak uro­bili len vy, pre­tože inak to ne­bolo podľa vás do­sta­točne dobré. Možno teda ani te­raz ne­pot­re­bu­jete vo svo­jom ži­vote ni­koho ďal­šieho, kto by vám po­má­hal. Vy­sta­číte si aj so se­bou, pre­tože viete, že na seba sa mô­žete sto­per­cen­tne spo­ľa­hnúť a všetko uro­bíte tak, ako sa má.

unsp­lash.com

#6 Ne­máte radi, ak sa o niečo mu­síte de­liť

Máte svoj osobný pries­tor. Ne­radi do neho púš­ťate iných vo­trel­cov. Ne­radi sa de­líte so svo­jím ve­cami, pre­tože, po­cho­pi­teľne, sú len vaše. Ale aj toto všetko je v úpl­nom po­riadku.

#7 Máte iné pri­ority

Ľu­dia si často mys­lia, že hlav­ným cie­ľom v ži­vote je mať man­žela alebo man­želku. Za­bú­dajú však na to, že každý sme iný a každý má iné pri­ority. A je úplne nor­málne, ak va­šou pri­ori­tou nie je ži­votný par­tner, ale čosi iné. Nie kaž­dého snom je mať veľkú ro­dinu. Nie­kto sa možno chce viac za­me­rať na ka­ri­éru, ces­to­va­nie alebo pri­niesť viac dobra do sveta.

zdroj: bustle

Komentáre