Mys­lím, že v kaž­dom vzťahu, ktorý má byť úspešný musí exis­to­vať lás­kavá ko­mu­ni­ká­cia, uzna­nie a po­cho­pe­nie.“ Mi­randa Kerr

Há­dam na­job­ľú­be­nej­šou té­mou v žen­ských kru­hoch sú vzťahy. Ro­zo­be­ráme ich do de­tai­lov, po­rov­ná­vame tie svoje s os­tat­nými a ana­ly­zu­jeme všetko, čo sa v nich udeje. No po­rov­ná­vať svoje vzťahy k iným ne­musí byť vždy dobré, pre­tože každý máme svoje špe­ci­fické po­treby a po­žia­davky, a každý z nás sa cíti spo­kojne v nie­čom inom.

Av­šak exis­tuje 7 spo­loč­ných zna­kov, kto­rými sa vy­zna­čuje šťastný vzťah. Tu sú:

 1. Mô­žeš ot­vo­rene po­ve­dať, čo si mys­líš – ko­mu­ni­ká­cia je zá­kla­dom kaž­dého vzťahu. V tom šťast­nom máš ne­us­tále ve­do­mie, že mô­žeš svojmu par­tne­rovi po­ve­dať všetko na čo mys­líš. Rov­nako by sa mal cí­tiť aj on. Je­dine tak sa me­dzu vami vy­bu­duje pevné a dô­ve­ry­hodné puto.un­sasp­lash.com
 2. Máš svoj pries­tor – je úplne nor­málne, že ti tvoj pria­teľ chýba. No byť spolu 24/7 by mohlo váš vzťah po­su­núť do bodu, kedy si obaja za­čnete liezť na nervy. Je po­trebné aby ste mali svoj pries­tor. Mu­síš mať mož­nosť vy­be­hnúť si nie­kam s ka­ma­rát­kami, či na ví­kend za ro­di­nou, jed­no­du­cho ro­biť veci, ktoré ro­bíš sama pre seba. Po­tom sa mô­žeš vrá­tiť spať k svojmu mi­lo­va­nému, na­bitá ener­giou z no­vých zá­žit­kov.
 3. Máš rada svoj vzťah presne taký, aký je – zna­kom ne­šťast­ného par­tner­stva je, že stále ča­káš na ne­jakú zmenu. Ho­vo­ríš si, že bu­deš šťastná ak sa niečo zmení, ak pre­ko­náte toto alebo hento, ak pre­stane ro­biť isté veci. Po­kiaľ si šťastná presne tu a te­raz, s tým čo práve máš, je to skve­lým sym­bo­lom toho, že je váš vzťah na dob­rej ceste.
  zdroj: pe­xels.com
 4. Ro­bíte spo­ločné roz­hod­nu­tia – šťastný vzťah je o tom, že všetky veľké roz­hod­nu­tia ro­bíte spo­ločne. Viete sa o nich po­roz­prá­vať, pre­brať jed­not­livé plusy a mí­nusy a ná­sledne sa spo­ločne roz­hod­núť. Na­prí­klad aj o tom, kde bu­dete bý­vať, alebo či už je čas na svadbu, či bá­bätko. Každý sa cíti od­váž­nejší keď vie, že mu nie­kto kryje chr­bát.
 5. Máte vy­vá­žený vzťah – každý z par­tne­rov po­sky­tuje do vzťahu niečo iné. Žena pri­náša viac emó­cií a cit­li­vosti, za­tiaľ čo muž býva prak­tic­kejší a viac lo­gicky za­lo­žený. Aby bol vzťah šťastný, musí byť vy­vá­žený. Každý z vás dvoch musí rov­na­kou mie­rov dá­vať a pri­jí­mať na to, aby sa ani je­den ne­cí­til ukriv­dený.
 6. Na­vzá­jom si dô­ve­ru­jete – od­ha­liť nie­komu svoje vnútro, je vždy ri­zi­kom. No ak si sa už od­hod­lala a zve­rila nie­komu svoje srdce, zá­ro­veň doň vkla­dáš dô­veru, že ti ne­ub­líži. Per­fektný vzťah sa vy­zna­čuje vzá­jom­nou dô­ve­rou, kedy sa obaja spolu cí­tia v bez­pečí.
  zdroj: stocksy.com
 7. Vaše in­tímne chvíle sú je­di­nečné – ďal­ším a po­sled­ným at­ri­bú­tom šťast­ného vzťahu v tomto zo­zname sú spo­ločne strá­vené in­tímne chvíle. Ľu­dia sú stvo­rení k tomu, aby sa do­tý­kali a cí­tili teplo a prí­tom­nosť inej osoby. V šťast­nom vzťahu par­tneri ne­us­tále vy­hľa­dá­vajú blíz­kosť svo­jej po­lo­vičky. Ak ťa jeho do­tyk stále do­káže za­hriať pri srdci, je to zna­kom toho, že sa na­chá­dzať v zdra­vom a ne­po­chybne aj šťast­nom vzťahu.

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre