My ženy sme stvo­re­nia nežné, jemné a hanb­livé. Teda mi­ni­málne o čosi viac ako muži. Práve preto je ich za­stú­pe­nie vo väč­šine fit­ness cen­tier väč­šie, sa­moz­rejme, ak ne­rá­tam tie fitká, ktoré sú ur­čené pre ženy. Ok­rem toho vše­obecne platí (ne­zmy­selná) mienka, že dví­ha­nie ťaž­kých váh je pre chla­pov. Do­voľ mi vy­viesť ťa z omylu. Týchto 7 vecí, ti v tom možno po­môže.

zdroj: pe­xels.com
  1. Ne­bu­deš mať svaly ako chlap – Na­ozaj sa ne­mu­síš báť, tvoje telo nie je pri­ro­dzene za­stú­pené lát­kami (v ta­kom po­čte), ktoré by ti umož­ňo­vali na­do­bud­núť  množ­stvo sva­lo­vej hmoty ako muž (po­kiaľ ich ne­bu­deš do­dá­vať v po­dobe ne­ja­kých do­pl­n­kov).
  2. Za­čni s tré­ne­rom – alebo s nie­kým, kto dobre po­zná ovlá­da­nie stro­jov a tech­niku jed­not­li­vých cvi­kov. V tvo­jom okolí sa ur­čite na­chá­dza ne­jaký fit­ness nad­še­nec, ktorý by ti uká­zal čo a ako. Ok­rem toho je na in­ter­nete veľké množ­stvo vi­deí , kde ti pod­robne ukážu ako cvi­čiť, no na za­čiatku je lep­šie, ak ťa má kto skon­tro­lo­vať.
  3. Ob­leč sa pri­me­rane – a tým ne­mys­lím, že si mu­síš zo­brať mini kra­ťasy a crop­top. Mysli na to v čom sa bu­deš cí­tiť po­hodlne a zá­ro­veň sa v tom bu­deš môcť po­hy­bo­vať. Je fajn mať spodné prádlo na to ur­čené a tak­tiež aj le­gíny. Ob­chody sú plné ob­le­če­nia ur­če­ného práve do fitka. Vý­ber ne­chám na teba.
  4. DO­PL­NKY – pro­teín alebo l-car­ni­tín? Po­kiaľ s cvi­če­ním len za­čí­naš, ne­mys­lím si, že je po­trebné, aby si si lá­mala hlavu nad ne­ja­kými vý­ži­vo­vými do­pl­n­kami. Ma­xi­málne tak vi­ta­mín C na po­sil­ne­nie imu­nity. Skôr sa za­me­raj na to, aby si si ne­za­budla do­pl­niť do svojho ba­tohu ute­rák a vodu! Tieto veci bu­deš na­ozaj po­tre­bo­vať 😉
  5. Sta­nov si cieľ – ešte pred tým než sa roz­hod­neš vstú­piť do fitka, ro­zmysli si, za akým úče­lom tam ideš. Chceš schud­núť alebo na­brať ? Vy­tva­ro­vať či spev­niť? Na zá­klade toho, si po­tom ur­číš frek­ven­ciu tré­nin­gov a vy­me­dzíš si čas, ktorý ve­nu­ješ práve tomu.
  6. Fit­mo­ti­va­tion – či už to sú tvoje fotky z mi­nu­losti, alebo ne­jaká iná osoba, kto­rej po­stava sa ti veľmi páči, vy­mysli si niečo, čo ťa bude mo­ti­vo­vať, keď bu­deš mať 100 chutí to vzdať. A ver mi, že aj také dni prídu. Vtedy treba za­ťať zuby, pre­ko­nať tú ne­ho­ráznu sva­lo­vicu a po­kra­čo­vať ďa­lej.
  7. Pris­pô­sob stravu – ho­vorí sa, že len 30% je cvi­če­nie a 70% tvorí strava. Ak chceš do­siah­nuť vý­sledky, bude po­trebné pris­pô­so­biť tomu aj stravu. Ne­mu­síš sa vzdať všet­kého, čo mi­lu­ješ, no ne­jaké ústupky uro­biť mu­síš. Opäť to bude zá­le­žať od toho, čo chceš do­siah­nuť.

„Všetko je ťažké, než sa to stane jed­no­du­chým.“
Tho­mas Ful­ler

Komentáre