Po­tre­buje re­špekt. Po­tre­buje par­tnera, ktorý bude re­špek­to­vať jej roz­hod­nu­tia a plne ju pod­po­ro­vať. Po­tre­buje, aby re­špek­to­val jej plány do bu­dúcna, aby re­špek­to­val jej čas pre seba a bral ju ako se­be­rov­ného par­tnera.

Po­tre­buje pod­poru. Ak ženu ne­bu­deš pod­po­ro­vať v jej snoch, ver mi, že sa jej láska k tebe vy­tratí. Každá žena po­tre­buje pod­poru pre jej sny a plány, pre jej ví­zie a preto sa ne­boj ju pod­po­riť!

Po­tre­buje po­cho­pe­nie. Áno, žen­skú my­seľ ni­kdy ne­po­cho­píš, no vedz, že ak ti po­vie, že po­tre­buje byť sama, tak po­tre­buje. Každá z nás po­tre­buje čas pre seba, po­tre­buje si od­dých­nuť od sveta, ísť na opus­tené miesto sama či len tak si vy­jsť s ka­ma­rát­kou.

Po­tre­buje slo­bodu. Slo­boda pre nor­málne in­te­li­gentné ženy ne­zna­mená pod­vá­dza­nie par­tnera. Je to o tom, že aj ona má svoje zá­ujmy, svo­jich pria­te­ľov a svoje ví­zie. Ak jej ve­ríš, do­voľ jej pl­niť si svoje vlastné sny alebo vy­pad­núť na pár dní s ka­ma­rát­kami.

zdroj: unsp­lash.com

Po­tre­buje sa o teba sta­rať. Ale ty to ne­cháp zle. Áno, vie byť aj riadne le­nivá, no ob­čas je rada, ak ti môže niečo dobré na­va­riť, ak ťa môže ob­ska­ko­vať a za­hrať sa na žienku v do­mác­nosti. Jed­no­du­cho každá mladá žena má nie­kedy po­tre­buje mať par­tnera, o kto­rého sa sem tam môže sta­rať ako o svoje dieťa =)

Po­tre­buje po­cit bez­pe­čia a is­toty. Ne­pot­re­buje na­bú­cha­ného mača, ktorý denne drie v po­silke, ale po­tre­buje nie­koho, pri kom sa cíti v bez­pečí, kto ju ochráni, pod­porí a dá jej is­totu aj v dneš­nej dobe pl­nej zmien a zvra­tov.

Po­tre­buje dô­veru. In­te­li­gentná žena ne­bude vo vzťahu, v kto­rom svojmu par­tne­rovi ne­dô­ve­ruje. Žena po­tre­buje plne dô­ve­ro­vať a ne­znáša, ak by sa mala stra­cho­vať či obá­vať, čo presne te­raz robí jej po­lo­vička.

Komentáre