1.Muži ris­kujú od­miet­nu­tie oveľa čas­tej­šie ako ženy

Prav­dou je, že ženy sa stre­tá­vajú s od­miet­nu­tím omnoho me­nej v po­rov­naní s mužmi. Ak žena nechce uro­biť prvý krok priamo, môže to mu­žovi naz­na­čiť a tým ne­ris­kuje od­miet­nu­tie. Ak to ne­za­be­rie, vy­skúša to na iného muža. Ak sa muž spra­vidla „ne­vz­muží“ a ne­urobí prvý krok, po­tom je dosť prav­de­po­dobné, že pôjde do­mov sám.

Ne­zá­leží na tom, ako dlho so že­nou udr­žiava očný kon­takt, je to zvy­čajne on, kto musí uro­biť prvý krok a ísť k žene. Po­nie­koľ­kých od­miet­nu­tiach sa prvý krok pre neho stáva pre­káž­kou, ktorú musí s veľ­kou ná­mo­hou pre­ko­nať. Ženy, pa­mä­tajte, že ak sa preto stret­nete nie­kedy s vá­ha­vos­ťou zo strany muža, usi­tita sa, že ste mu správne „vy­slali“ vaše sig­nály.

2. Muži ne­zís­kajú ro­man­tickú po­zor­nosť ľahko

Po­kiaľ chce ísť žena na rande nemá s tým zvy­čajne šta­tis­ticky žiadny prob­lém. Ak chce však ísť na rande muž, ris­kuje tým opäť od­miet­nu­tie. Mnohí muži, ob­zvlášť tí, ktorí sú dobrí ale ne­majú veľké se­ba­ve­do­mie nie­kedy ne­ve­dia, kde by mohli na­ra­ziť na ďalší ro­man­tický zá­ži­tok.

zdroj: unsp­lash.com

3. Spo­loč­nosť vy­víja veľký tlak na mu­žov, aby sa sprá­vali k že­nám dobre

Či sa vám to páči, alebo nie, muži, ktorí ve­dia flir­to­vať so že­nami sú me­dzi svo­jimi pria­teľmi hr­di­no­via, za­tiaľ čo ženy, ktoré flir­tujú s mužmi sú veľmi často v spo­loč­nosti za­han­bené žiar­li­vými ro­ves­níč­kami.

4. Od mu­žov sa očá­kava, že budú ne­zá­vislí a ne­budú žia­dať o po­moc

Ak žiada o po­moc žena, vo vše­obec­nosti nemá strach z toho, že ju bude nie­kto po­su­dzo­vať. Av­šak mnoho mu­žov, ktorí boli vy­cho­vaní vo viere, že muž by mal byť silný a ne­zá­vislý, majú prob­lém, po­kiaľ by mali nie­koho po­žia­dať o po­moc hlavne ak ide o ran­de­nie.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

5. Muži ne­ve­dia dobre čí­tať os­tat­ných ľudí

Muži sú oveľa me­nej in­tu­itívni a so­ciálne zdatní v po­rov­naní so že­nami, ktoré sa vy­znajú v ob­lasti ran­de­nia. Po­kiaľ by sme ho­vo­rili o vy­ne­sení chlad­ničky na 8. po­scho­die pa­ne­láku, s tým by, po­cho­pi­teľne muži ne­mali prob­lém. Av­šak po­kiaľ ide o ran­de­nie, ženy sú vo veľ­kej vý­hode. Vy­plýva to z evo­lú­cie, kedy sa ženy spo­lie­hali na so­ciálne zruč­nosti a nie na hrubú silu ne­vy­hnutnú na pre­ži­tie.

zdroj: pe­xels.com

6. Z po­hľadu muža, každá žena po­tre­buje po­chvá­liť svoj vý­zor

…a majú pravdu.  Žena sa môže skráš­liť každú noc v týždni ak chce. Sa­moz­rejme všetci vieme, že žena len má­lo­kedy po­chváli muža, o kto­rého má zá­u­jem a skôr čaká, že on po­chváli ju.

V praxi – z po­hľadu muža to vy­zerá asi tak, že žena hyp­no­ti­zuje muža po­hľa­dom , snaží sa ho zau­jať a čaká kedy k nej pri­stúpi a zloží jej ne­jaký ten kom­pli­ment. Za­tiaľ čo muž vidí peknú  ženu ako spo­kojne sedí za ba­rom a rád by ju oslo­vil. Ale čo ak ho dmietne… ach ženy to majú také ľahké.

7. Muži do­stá­vajú už od mla­dého veku zmie­šané sig­nály ohľa­dom toho, že ženy na­ozaj chcú

„Buď get­le­man.“ „Sprá­vaj sa k žene s re­špek­tom.“ Mu­žom sú ad­re­so­vané tieto rady od­ma­lička. Čo sa však stane s mu­žom, ktorý ich do­dr­žiava? Skonči väč­ši­nou vo frien­dzone. Niet divu, že muži sú ná­sledne zmä­taní z toho, čo ženy chcú.

V ko­neč­nom dô­sledku,ve­ríte či nie, muži môžu mať vý­hody pri ran­dení av­šak v týchto sied­mych prí­pa­doch majú roz­hodne ženy na­vrch.

Komentáre