I keď sa to môže ja­viť ako ťažká vec, po­môže ti pri tom týchto 7 bo­dov.

1. Prijmi sku­toč­nosť, že par­tner ťa už ne­pot­re­buje

 • ak si je­den deň tvoj par­tner myslí, že ťa mi­luje a na druhý deň od­íde, a po­tom znova do­okola, zna­mená to, že ťa (na­ozaj) ne­mi­luje. Skús sa na to po­zrieť z iného po­hľadu. Môžno to vy­zerá ako fajn re­a­lita ale ak si pri­znáš, že ťa tvoj par­tner už nechce, si na správ­nej ceste.

2. Ne­urob zo svojho par­tnera tvoju pri­oritu číslo jedna 

 • skús sa za­me­rať na iné veci a zo­stať čo naj­ďa­lej od tvojho par­tnera, ak vy­cí­tiš, že ťa už ne­mi­luje ale ty jeho áno. Rozp­tý­le­nie mysle a to, že prí­deš na iné myš­lienky ti po­môže. Pre­mýš­ľaj o tom, čo si vždy chcela ro­biť, aké máš sny a zre­a­li­zuj to.
  zdroj: unsp­lash.com

3. Nájdi si nie­koho s rov­na­kým prob­lé­mom 

 • nie si je­diná, ktorá má s týmto prob­lém, to si mu­síš uve­do­miť tiež. Mnoho ľudí za­žíva jed­no­strannú lásku a tiež sa s tým vy­rov­ná­vajú, bu­deš prek­va­pená ako veľa ich exis­tuje. Po­vedz svo­jim blíz­kym o svo­jich po­ci­toch, pý­taj sa ich na ná­zor. Nie­kedy stačí po­čuť len slová ako: „Roz­umiem ti.“ A hneď ti bude tro­chu lep­šie.

4. Sta­raj sa o seba a o svoje telo

 • keď si za­mys­lená a roz­mýš­ľaš prí­liš veľa a často, stane sa, že sa za­ned­báš. Po­sta­raj sa o to, aby si sa znovu cí­tila krásna a ako zno­vuz­ro­dená. Bub­lin­kový kú­peľ, šálka chut­nej kávy, pre­čí­taj si naj­nov­šiu knihu, bež na­ku­po­vať alebo si zmeň účes. Všetky tieto drob­nosti a ma­lič­kosti ti po­môžu, aby si sa cí­tila krásna a aby si na­čer­pala nové sily.
  zdroj: fre­e­pik.com

5. Za­cvič si 

 • exis­tuje mnoho spô­so­bov ako násť svoju rov­no­váhu tela aj duše. Jed­ným zo spô­so­bov je fy­zické cvi­če­nie. Môže ti po­môcť vy­biť si zlosť, spá­liť ne­jaké ka­ló­rie, bu­deš šťast­nej­šia, bu­deš sa cí­tiť lep­šie a po­môže ti s kon­dí­ciou.

6. Ne­chaj tvojho par­tnera ísť 

 • ne­sní­vaj stále o tvo­jom par­tne­rovi, keď cí­tiš, že ťa už ne­mi­luje. Ak vi­díš, že ti ne­ve­nuje do­sta­točnú po­zor­nosť alebo sa o teba ne­zau­jíma, budú to ná­znaky roz­chodu. Ak by ťa mal na­ozaj rád, trá­vil by s te­bou čas.

7. Ne­hne­vaj sa na seba a ani na neho 

 • zly­ha­nia v láske sú časté. No ak si sa ne­správne za­mi­lo­vala alebo sa niečo po­ka­zilo, ne­hne­vaj sa. Ver mi, že tiež raz uvi­díš šťastný ko­niec ale mu­síš si prejsť vše­li­ja­kými ve­cami.

Zdroj: bright­side.me 

Komentáre