Na svete exis­tuje množ­stvo dru­hov osob­ností. Roz­li­šo­vať, ktoré z nich sú lep­šie či hor­šie nie je naj­lepší ná­pad, pre­tože každá z nich je je­di­nečná a uni­kátna. Matka Te­reza, Gandhi, Mar­tin Lut­her King Jr., Nel­son Man­dela a či Ab­ra­ham Lin­coln sú prí­kladmi sil­ných osob­ností, ktoré svo­jimi činmi zme­nili svet.  Ste ta­kouto osob­nos­ťou aj Vy?

1) Kruh svo­jich najb­liž­ších si vy­be­ráte veľmi opatrne

Ne­do­ža­du­jete sa uzna­nia a svo­jich najb­liž­ších pria­te­ľov si vy­be­ráte veľmi opatrne. Viete, že exis­tujú dva druhy ľudí. Tí ktorí za­kla­dajú na tom, aby boli uzná­vaní sil­nou osob­nos­ťou, a tí, ktorí si re­špekt a uzna­nie vý­znam­nej osoby zís­kali ne­zá­visle vďaka svo­jim či­nom 😉 . Pravé táto druhá sku­pinka ľudí, tvorí na­južší kruh pria­te­ľov sil­ných osob­ností.

2) Ne­mr­háte ener­giu na ne­ga­tíva

Ne­ga­tívne si­tu­ácie, po­stoje či do­konca osoby stre­tá­vame v na­šom kaž­do­den­nom ži­vote pra­vi­delne. No ak ste na­ozaj silná osob­nosť 💪, sna­žíte sa po­ro­zu­mieť od­kiaľ ne­ga­tívna ener­gia pri­chá­dza, často ju má na sve­domí ne­ve­do­mosť a krát­ko­zra­kosť.  Preto sa ľu­dia so sil­ným cha­rak­te­rom ob­klo­pujú ľuďmi s ve­do­mos­ťami, s ot­vo­re­nou mys­ľou pre nové ná­pady či ľuďmi, ktorí sú dob­ro­sr­deční a sú ochotní pri­jať aj iné ná­zory.

3) Ne­vy­ža­du­jete po­zor­nosť

Ak ste silná osob­nosť, i na­priek tomu, že vo va­šom okolí často zís­ka­vate po­zor­nosť dru­hých, ne­ro­bíte to zá­merne. Fakt že do­ká­žete pri­tiah­nuť zá­u­jem a po­hľady dru­hých v rôz­nych si­tu­áciách, má aj ved­ľajší úči­nok. Mnoho ľudí vo Va­šom okolí si z Vás zo­be­rie prí­klad, alebo jed­no­du­cho „do­bije“ ba­terky 🔋 ener­giou, aby sa mohli pus­tiť do ďal­ších vý­ziev tak ako to vi­deli vo Va­šom prí­pade.

Th­row back to this time last year with the tal­lest pi­nes and pink hair 🌲💕❄️

A post sha­red by Han­nah ☾ (@stuff­han­nah­does) on

4) Svoje oko­lie po­čú­vate po­zorne

Ur­čite sa Vám stalo, že pri roz­prá­vaní sa Váš par­tner ne­ve­no­val kon­ver­zá­cii, rad­šej sa ve­no­val svôjmu smart­fónu, po­ze­ral sa na­vô­kol, hral sa … Ak pat­ríte me­dzi silné osob­nosti zis­títe to jed­no­du­cho. Po­čú­vate ľudí 🗣. Po­čú­vate ich prí­behy, zau­jí­mate sa, pý­tate sa po­čas roz­ho­vo­rov. No PO­ZOR! To isté vy­ža­du­jete aj Vy od pro­ti­strany.

5) Strach nie je Va­šim pá­nom

Množ­stvo ľudí sa bojí, čo im pri­ne­sie bu­dúc­nosť. No keď sa nad tým za­mys­líte, niet spô­sobu ako to ovplyv­niť. Prečo? Práve preto, že ne­vieme, čo presne bu­dúc­nosť pri­ne­sie 👆. Silné osob­nosti si to uve­do­mujú na­plno a ne­do­vo­lia, aby im strach po­ka­zil krásne mo­menty prí­tom­nosti.

6)  V prob­lé­moch vi­díte mož­nosti 👁👁

Kom­fortná zóna  – Ak sa nám v ži­vote ob­ja­via prob­lémy, sme z tejto zóny vy­tr­hnutí. Sú dve mož­nosti ako re­a­go­vať na ta­kúto si­tu­áciu. 1) Dep­re­sia, stres, strach alebo mož­nosť  2) pre­me­niť prob­lém na prí­le­ži­tosť a za­čnú zo­sta­vo­vať plán ako ob­rá­tiť „prob­lém“ na svoju stranu  (Túto cestu si vy­be­rajú silné osob­nosti).

7) Ne­pri­púš­ťate vý­ho­vorky

Tak ako vý­ho­vorky od oko­lia, tak ani naše vlastné vý­ho­vorky pre nás ne­exis­tujú, ak sme silná osob­nosť. Vý­ho­vorky sú pre nás ako kotva, ktorá nás brzdí v na­šom raste.

Po­da­rilo sa Vám nájsť sa v kaž­dom alebo as­poň o väč­šine z týchto 7 bo­dov 🤔? Ak áno je veľká prav­de­po­dob­nosť že ste jed­nou zo sil­ných osob­ností a svoje oko­lie do­ká­žete in­špi­ro­vať, aj keď o tom možno ani ne­viete 😉.