Na­šim ma­mám máme za čo ďa­ko­vať. Sú to ony, kto nám na­ku­po­val to­pánky vždy, keď sme z nich vy­rástli. Sú to ony, kto si mu­sel byť istý, že do školy prí­deme vždy v čis­tej obuvi. Ony nás celú pu­bertu za­chra­ňo­vali z prob­lé­mov. A tiež nás celé det­stvo ob­lie­kali. Či už chceš alebo nie – tvoj vý­ber out­fi­tov ovplyv­nila naj­viac tvoja mama.

No čím viac sme starli, tým viac sme „re­be­lo­vali“. Tým viac sme sa chceli sta­rať sami o seba. A ne­za­obišlo sa to bez nie­koľ­kých os­trých slov.

Ony nám však chceli dobre – ve­deli viac, než sme ve­deli my. Po­u­čili sa z vlast­ných chýb a chceli nám len pre­dať pár ove­re­ných ti­pov.

Ďa­ku­jeme.

Toto je 7 rád, ktoré ti tvoja mama s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou as­poň raz v ži­vote po­ve­dala a mala pravdu:

In­ves­tuj do kla­siky. Všetky tvoje out­fity ča­som vy­jdu z módy, len biela ko­šeľa nie.

Hlavne sa cíť po­hodlne. Áno, všetci chceme mať o číslo men­šie gate, ale to číslo na­ko­niec aj tak vi­díš len ty.

OnePieceED-794x400

eli­te­daily.com

All black vy­drží navždy. Nie je ná­hoda, že všetci idú do čier­nej. No aj keď pre­stanú, nič tým ne­ska­zíš.

..No far­bou nič ne­po­ka­zíš. Letné šaty v zime zaujmú kaž­dého. Stačí sa len dobre pod ne ob­liecť.

Ne­chaj si staré šaty na doma. Budú to tvoje na­job­ľú­be­nej­šie tričká. A sta­rým tep­lá­kom sa ne­vy­rovná už vô­bec nič.

Buď sama se­bou. Byť uni­kátny je lep­šie ako byť trendy.

Ne­vy­ha­dzuj pe­niaze na se­zónne trendy. Po­cho­píš, keď vy­ho­díš 60 eur za tričko, ktoré za pár me­sia­cov ne­bu­deš chcieť ani vi­dieť.

Komentáre