V ži­vote sú ob­čas mo­menty, kedy si za­čneš uve­do­mo­vať, že sa tvoje ná­zory me­nia a ľu­dia, kto­rých si vní­mala ako ne­od­de­li­teľnú sú­časť tvojho ži­vota, od­chá­dzajú. Najmä po dvad­siatke sa tvoj ži­vot a pri­ority za­čnú me­niť. Aké kom­pli­ko­vané a vy­čer­pá­va­júce veci ťa ča­kajú?

1, Po­rov­ná­vať svoj ži­vot na so­ciál­nych mé­diách. Naj­lepší ná­stroj na toto je Ins­ta­gram. Predsa len, tá čajka vy­zerá s tým sval­ná­čom na Mal­di­vách su­per a ty si v to­tál­nom za­pa­dá­kove do­konca aj bez toho hlú­peho bý­va­lého, ktorý ti len na­ro­bil prob­lémy. Čo tak sa pre­stať po­rov­ná­vať a re­álne ma­kať na sebe?

2, Stra­tiť pria­te­ľov a zre­du­ko­vať všet­kých tých, ktorí re­álne do tvojho ži­vota nič pros­pešné ne­pri­ná­šali. Pre­tože načo trá­viť čas s nie­kým, kto ťa možno za chrb­tom oho­vára a je­diné čo chce, je ob­časná po­moc? Po 20-tke prí­deš na to, že niet nad pár sku­toč­ných pria­te­ľov.

3, Ľu­to­vať pre­došlé roz­hod­nu­tia. Dobre vieš, že tým ab­so­lútne nič ne­vy­rie­šiš, ale aj tak ľu­tu­ješ všetky veci, ktoré si ne­uro­bila a všetky slová, ktoré si ne­vys­lo­vila.

zdroj: unsp­lash.com

 

4, Mať zmä­tok v tom, čo chceš úp­rimne ro­biť. Hlavne za­cho­vaj po­koj! Máš 20, máš pred se­bou celý ži­vot a na­ozaj ne­pot­re­bu­ješ hneď ve­dieť, čím chceš byť a čo chceš ro­biť v ži­vote. Je to úplne v po­riadku.

5, Zis­te­nie, že nie každý v tvo­jom ži­vote bude navždy. Ach, tá na­ivita, kedy si si mys­lela, že s tou skve­lou ka­moš­kou bu­dete ka­ma­rátky po zvy­šok ži­vota a dnes si len sem tam na­pí­šete, aby sa ne­po­ve­dalo. Me­níš sa, me­nia sa iní. Žiadna veda.

6, Už ne­od­púš­ťaš tak ľahko. A hlavne nie tomu, kto má strá­viť pri tebe celý ži­vot. Ho­vo­ríš si, že už nie si dobrá osoba, no ty si skrátka len za­čí­naš uve­do­mo­vať svoju hod­notu, a na tom roz­hodne nie je nič zlé.

7, Už sa ne­roz­ču­lu­ješ nad ve­cami, ktoré ne­mô­žeš mať pod kon­tro­lou. A ťa pri­vá­dza do stresu. Už si uve­do­mu­ješ, že nie všetko musí byť per­fektné. Av­šak po­tom za­čneš roz­mýš­ľať nad tým, či je to vlastne správne, že máš veci na háku. Ro­z­dvo­jená osob­nosť pri­chá­dza.

Komentáre