Osobný roz­voj je dlhá cesta, na kto­rej ti môže po­môcť mnoho kníh. V sú­čas­nosti je na vý­ber veľké množ­stvo kníh. Preto som pre teba vy­brala se­dem naj­lep­ších kníh o osob­nom roz­voji, ktoré po­tre­bu­ješ mať na po­ličke.

  1. Bo­hatý otec Chu­dobný otec – Ro­bert T. Ki­y­o­saki

Prí­beh nie je prav­divý, no kniha mala veľký úspech. Ur­čite ti ju od­po­rú­čam pre­čí­tať, pre­tože malá in­ves­tí­cia do tejto knihy sa ti mno­ho­ná­sobne vráti.

„Hlav­ným dô­vo­dom, prečo majú ľu­dia fi­nančné prob­lémy, je to, že v škole ich ni­kto ne­učil, ako s pe­niazmi na­rá­bať. Ľu­dia sa na­učia, ako pra­co­vať za pe­niaze, ale ne­nau­čia sa, ako do­cie­liť to, aby pe­niaze pra­co­vali pre nich.“– Ro­bert T. Ki­y­o­saki

en.wi­ki­pe­dia.org

  1. Mi­luj svoj ži­vot – Lou­ise L. Hay

Au­torka tejto knihy je ka­li­forn­ská psy­cho­te­ra­pe­utka, kto­rej sa za­oberá du­šev­nou očis­tou. Lou­ise L. Hay ti v tejto knihe ukáže ako správne a po­zi­tívne pri­stu­po­vať k svojmu ži­votu. Pre­svedčí ťa, že prí­či­nou ľud­ských prob­lé­mov a cho­rôb sú ne­ga­tívne psy­chické ná­vyky.

  1. Roz­toč to! – Gary Vayner­chuk 

 Táto kniha ti ukáže ako za­rá­bať na nie­čom, čo ťa na­ozaj baví. Ako pre­me­niť tvoje zá­ujmy na se­ri­ózny biz­nis. Po­núkne ti ná­vod, ako pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych sietí zau­jať svo­jich po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
  1. Ži­vot bez hra­níc – Nick Vu­ji­cic

 Nick Vu­ji­cic sa na­ro­dil bez rúk a nôh. Na­priek tomu ve­die pl­no­hod­notný, bo­hatý, ne­zá­vislý a úžasný ži­vot a je vzo­rom pre mno­hých ľudí. Nick Vu­ji­cic šíri svoje po­sols­tvo: nájsť zmy­sel ži­vota bez ohľadu na prob­lémy a rôzne pre­kážky.

ama­zon.com

 

  1. Sila prí­tom­ného oka­mihu – Eck­hart Tolle

 Pre­čí­taj si sve­tový best­sel­ler a sprie­vodcu na ceste k du­chov­nému ži­votu. Eck­hart Tolle je sú­čas­ný du­chov­ný uči­teľ no ne­prik­láňa sa k žiad­nemu kon­krét­nemu ná­bo­žen­stvu.

ama­zon.com

  1. Pros a do­sta­neš! – Est­her Hicks a Jerry Hicks

 Táto kniha ti po­môže do­siah­nuť to po čom sku­točne tú­žiš. Na­učí ťa po­zi­tívne mys­lieť a zme­niť svoj ži­vot krok po kroku. Je to uni­kátna kniha, ktorá má aj druhé po­kra­čo­va­nie.

ama­zon.com

  1. Ako si správne priať – Pierre Franckh

 Úspešný ti­tul Pierra Franckha by tak­tiež ne­mal chý­bať na tvo­jej po­ličke. Nauč sa aj ty správne si priať a žiť šťastný ži­vot.

pe­xels.com

Dú­fam, že sa ti môj vý­ber kníh páči a te­raz hor sa do čí­ta­nia! 🙂  A ne­za­bú­daj na čín­ske prí­slo­vie – Ne­boj sa rásť po­maly, omnoho hor­šie je ni­kam sa ne­po­sú­vať.

Komentáre