Máte radi filmy o du­šev­ných po­ru­chách? Vy­brali sme pre vás se­dem naj­lep­ších.

Tiež ste sa už nie­kedy za­mys­leli nad tým, prečo sú filmy, v kto­rých tr­pia hlavné po­stavy du­šev­nými po­ru­chami také úspešné? Možno je to tým, že di­vák k nim pre­cho­váva sú­cit, a možno nás jed­no­du­cho fas­ci­nujú tie naj­hl­b­šie a naj­tem­nej­šie sféry ľud­skej psy­chiky. Nech je to ako­koľ­vek, týchto 7 fil­mov pri­náša na­ozaj zau­jí­mavé vy­ob­ra­ze­nie psy­chic­kých po­rúch, kto­rými dnes trpí čo­raz viac ľudí. 

Pre­let nad ku­ku­čím hniez­dom (1975)

#Schi­zof­ré­nia

zdroj: darnb­roughs­fa­ces darnb­roughs­fa­ces

Le­gen­dárny film, ktorý zís­kal v roku 1975 až 5 Os­ca­rov, ok­rem iného aj za naj­lepší film. Hlavnú úlohu v ňom zo­hral fe­no­me­nálny Jack Ni­chol­son ako Randle P. Mc­Murphy, ktorý pri­chá­dza do psy­chiat­ric­kej lie­čebne s ná­kaz­li­vým od­po­rom k akej­koľ­vek dis­cip­líne. Vo filme mô­žete nájsť nie­len skvele vy­ob­ra­zené pre­javy hlav­nej po­stavy tr­pia­cej schi­zof­ré­niou, no rov­nako aj strašné prak­tiky, ktoré sa v 60. ro­koch po­u­ží­vali na liečbu du­šev­ných cho­rôb. Tie žiaľ film zo­bra­zuje až hro­zivo re­álne.

Osu­dová prí­ťaž­li­vosť (1987)

#Hra­ničná po­ru­cha osob­nosti

zdroj: you­tube.com you­tube.com

Dan (Mi­chael Do­ug­las) a Alex (Glenn Close). On je „šťastne“ že­natý a úspešný práv­nik, ona je at­rak­tívna lek­torka. Ich cesty sa ná­ho­dou stretnú po­čas jed­ného ví­kendu v New Yorku, po­čas kto­rého spolu strá­via váš­nivú noc. Noc, ktorá preňho ne­zna­me­nala nič, no pre ňu zna­me­nala všetko. Alex to­tiž trpí hra­nič­nou po­ru­chou osob­nosti, ktorá je spre­vá­dzaná psy­chic­kým te­ro­rom, pre­na­sle­do­va­ním, či vy­hrá­ža­ním sa sa­mov­raž­dou. Hra­ničná po­ru­cha osob­nosti je ok­rem iného cha­rak­te­ri­zo­vaná aj ne­dos­ta­toč­nou re­gu­lá­ciou afek­tov a im­pul­zov, čo vy­ob­ra­zuje aj sa­motný film.

Ja­ku­bov reb­rík (1990)

#Po­stt­rau­ma­tická stre­sová po­ru­cha

zdroj: Hol­ly­wood Re­por­ter Hol­ly­wood Re­por­ter

Hlavný hr­dina prí­behu Ja­kub (Tim Ro­bins) sa po­čas Viet­nam­skej vojny musí pri­ze­rať na smrť svo­jej čaty. Re­a­lita a de­sivé pred­stavy sa mu spá­jajú do jed­ného mä­tú­ceho ob­razu. Po­stupne si uve­do­muje, že prí­či­nou sú aj drogy (kon­krétne droga na­zvaná „reb­rík“), ktoré sa údajne po­dá­vali ame­ric­kým vo­ja­kom na utl­me­nie trau­ma­ti­zu­jú­cich zá­žit­kov. Rov­nako ako hlavná po­stava, tak aj ľu­dia tr­piaci po­stt­rau­ma­tic­kou stre­so­vou po­ru­chou sú pra­vi­delne na­pá­daní de­si­vými spo­mien­kami z ne­ja­kého trau­ma­ti­zu­jú­ceho zá­žitku, ktorý pre­žili.

Čistá duša (2001)

#Pa­ra­no­idná schi­zof­ré­nia

zdroj: you­tube.com you­tube.com

Film in­špi­ro­vaný au­ten­tic­kým ži­vot­ným prí­be­hom Johna For­besa Na­sha, no­si­teľa No­be­lo­vej ceny za eko­nó­miu, zo­bra­zuje to, čím všet­kým si musí člo­vek tr­piaci pa­ra­no­id­nou schi­zof­ré­niou prejsť. John (Rus­sel Crowe) je tr­pia­cim gé­niom. Jed­ného dňa si jeho man­želka musí pri­pus­tiť, že to, čo uňho nie­kedy bolo po­va­žo­vané len za „ču­dác­tvo“, je zá­važ­nou psy­chic­kou po­ru­chou. Jeho liečba je veľmi zlo­žitá, zdĺhavá a vy­ža­duje si, aby John svoje ocho­re­nie pri­jal.

Pre­kliaty os­trov (2010)

#Psy­chické zrú­te­nie

film4.com

Tento vý­borný film je presne tým ty­pom, ktorý vás vo svo­jom zá­vere do­káže ab­so­lútne prek­va­piť, ohú­riť a vy nad ním bu­dete pre­mýš­ľať celé na­sle­du­júce ho­diny. Tvor­co­via nám v ňom pre­do­streli prí­beh de­tek­tíva Ted­dyho (Le­onardo Di­Cap­rio), ktorý so svo­jím ko­le­gom Chuc­kom (Mark Ruf­falo) pri­chá­dza na os­trov pát­rať po šia­le­nej vra­hyni. Voj­no­vého ve­te­rána Ted­dyho však ne­us­tále trá­pia traumy z vojny a na­vyše sa ne­dávno mu­sel vy­rov­nať aj so stra­tou man­želky. Ne­skôr sa však do­zvieme, že Teddy je muž me­nom An­drew La­ed­dis, ktorý za­vraž­dil svoju man­želku. Pre­žil cel­kové du­ševné zrú­te­nie, no ne­do­ká­zal si pri­pus­tiť, že ju za­bil. „Hra na de­tek­tíva“ bola len sú­čas­ťou jeho te­ra­pie.

Čierna la­buť (2010)

#Po­ru­cha príjmu po­travy

zdroj: Th­re­ad­byth­read.com Th­re­ad­byth­read.com

Skvelý psy­cho­lo­gický th­ril­ler, ktorý zo­bra­zuje aj, no nie­len po­ru­chu príjmu po­travy. Za­ve­die vás do tých naj­tem­nej­ších zá­kutí psy­chiky hlav­nej hr­dinky – ba­letky Niny (Na­ta­lie Port­man). Film, v kto­rom je ob­razne zná­zor­nený sú­boj Bie­lej a Čier­nej la­bute vám aj po prek­va­pi­vom skon­čení po­ne­chá do­sta­tok pries­toru na vaše vlastné vy­svet­le­nie. Po­kiaľ máte pre filmy po­dob­ného typu sla­bosť, ur­čite si ho ne­ne­chajte ujsť.

Ne­bez­pečná me­tó­da (2011)

#Hys­té­ria

col­li­der.com

Po­kiaľ sa zau­jí­mate o ob­lasť psy­cho­ló­gie alebo psy­chiat­rie a tento film ste ešte ne­vi­deli, ur­čite to na­pravte. Stre­tá­vajú sa v ňom to­tiž 3 le­gen­dárne mená: Sig­mund Freud, Carl Gu­stav Jung a Otto Gross, ktoré tvo­ria je­den prí­beh. Ten ho­vorí aj o mla­dej pa­cientke tr­pia­cej hys­té­riou. Carl G. Jung (Mi­chael Fass­ben­der), in­špi­ro­vaný Sig­mun­dom Fre­udom (Viggo Mor­ten­sen) sa ju po­kúsi vy­lie­čiť po­mo­cou expe­ri­men­tál­nej liečby na­zý­va­nou psy­cho­ana­lýza. Liečba je síce úspešná, no pri­náša so se­bou ďal­šie prob­lémy…

zdroj: www.le­ar­ning-mind.com

Komentáre