Mnohí z nás majú zbierku svo­jich ob­ľú­be­ných ci­tá­tov. Rôzni ľu­dia môžu tie isté ci­táty chá­pať inak. Ja som vy­brala 7 ta­kých, kto­rých vý­znam podľa mňa ukrýva ob­rov­skú pravdu a po­kú­sila som sa vy­svet­liť akú.

#1 „Pa­mä­taj, že ro­dinu ne­robí krv, ale láska.“

Ro­dina patrí k tomu naj­dô­le­ži­tej­šiemu, čo v ži­vote máme. Pred­sta­vujú naše zá­ze­mie, náš do­mov. Ro­dinu, s kto­rou nás spája krv sme zväčša zmie­rení a svo­jím spô­so­bom ich máme všet­kých radi. Be­rieme to za niečo ab­so­lútne pri­ro­dzené. Keď si náj­deme par­tnera a za­lo­žíme si ro­dinu, to, čo nás spája, je láska. To vy­tvára našu ro­dinu. Alebo prí­pad adop­cie, aj keď ro­di­čov a dieťa ne­spája krv, vďaka vzá­jom­nej láske sú ro­dina.

#2 „Iba tri veci ne­os­tá­vajú dlho ukryté: me­siac, slnko a pravda.“

Nech sme už ako­koľ­vek pe­si­mis­tickí, sar­kas­tickí, iro­nickí, ne­smieme pre­stať ve­riť. Lož má krátke nohy.

#3 „Sa­mota, tr­pká daň pre všet­kých, čo všetko chceli.“

KALI

Aj ne­praj­níci mu­sia uznať, že tento ci­tát rap­pe­rovi vy­šiel. Ak sa prí­liš sú­stre­díme na našu ka­ri­éru, sny, túžby a za­ned­báme svo­jich blíz­kych, oto­číme sa a zis­tíme, že sme os­tali sami. Nie­kedy je me­nej viac.

#4 „Sku­točný pria­teľ je ten, kto ťa dvihne vtedy, keď si ni­kto ani ne­všimne, že si spa­dol.“

Som Ide­a­lista

Nie­kedy spad­neme. Cí­time sa zra­není a opus­tení. Nie je jed­no­du­ché sa s tým nie­komu pri­znať, po­žia­dať ho o po­moc. Vtedy pri­chá­dzajú na rad naši pria­te­lia. Tí, ktorí nás po­znajú tak dobre, že ve­dia. Ne­pot­re­bujú nič po­čuť. Oni VE­DIA.

#5 „Mŕtvi ľu­dia do­stá­vajú viac kve­tov ako živí, pre­tože smú­tok je sil­nejší než vďač­nosť.“

Anne Frank

V dneš­nej dobe ži­jeme nie­kedy až prí­liš rýchlo. Ani sa ne­po­za­sta­víme nad tým, že to, čo tu dnes bolo, tu už zaj­tra byť ne­musí. Ne­vá­žime si to, čo pre nás iní ro­bia. Po­tom je ne­skoro pla­kať. Pre­javme svo­jím blíz­kym čo pre nás zna­me­najú, ni­kdy ne­viete, či to nie je na­po­sledy.

#6 „Pri­raď si bo­lesť k osobe. Nie k láske ako ta­kej. Tak ako si kys­losť pri­ra­díš k cit­rónu, nie ku kaž­dému ovo­ciu.“

Pri­thvi Mad­hu­kar

Zlo­mené srdce zvykne veľmi bo­lieť. Po­známe o tom mi­li­óny piesní. Ochrá­niť ho chceme tak, že ho uzav­rieme pred lás­kou. To nie je dobrý prí­stup, pre­tože bez lásky sa nedá žiť.

#7 „Celý svet ju vi­del ako nád­hernú. Ale on ju vi­del ako dô­vod, pre ktorý bol celý svet nád­herný.“

Pre­tože nie je dô­le­žité iba to, ako vy­ze­ráme, ale i to, akí sme. Pravá láska nemá byť iba po­vr­chná a po­sta­vená na vzhľade a túžbe. Má ísť do hĺbky.

Dú­fam, že sa vám mo­jich 7 ci­tá­tov pá­čilo a za­hrialo vás pri srdci tak ako mňa. Keď som smutná alebo mám zlý deň, vždy mi do­kážu vy­tvo­riť úsmev na pe­rách.

Komentáre