Váhy+Škor­pión

Váhy a škor­pi­óni sú skvelí pria­te­lia, no aj úžasní par­tneri s veľ­kou váš­ňou. Obi­dve po­hla­via majú ob­rov­ský šarm a ve­dia oča­riť. Spolu si však ve­dia zais­tiť is­totu, bez­pe­čie a po­zor­nosť. Sú to zna­me­nia, ktoré si radi uží­vajú ži­vot, no ak im do ži­vota príde nie­kto sku­točne hod­notný, s kto­rým to mys­lia sku­točne vážne, sú bez­ná­dejní ro­man­tici a veľmi si roz­umejú po všet­kých strán­kach

Ryby+Rak

Rak je veľmi ro­dinne za­lo­žený, hľadá ro­dinu aj is­totu. Má rád ci­tové ryby a síce si rád užíva ži­vot, je veľmi ro­man­tický a pre neho je naj­väč­šiou vý­zvou ro­dina, ktorú by si ide­álne vy­tvo­ril s Ry­bou. Ci­tové ryby si hľa­dajú stá­leho par­tnera, ktorý im po­núkne bez­pe­čie a oporu. Tieto dve po­hla­via si preto veľmi roz­umejú, pre­tože na­vzá­jom hľa­dajú po­cho­pe­nie a po­cit bez­pe­čia.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec+Ba­ran

Obi­dve zna­me­nia sú veľmi spon­tánne, preto je celý ich vzťah za­lo­žený na dob­ro­druž­stve, ktoré však ab­sol­vujú vždy spolu. Sú to veľkí in­te­lek­tu­áli, ktorí ne­majú prob­lém ke­cať o ho­ci­čom, sú to veľkí snílci a ide­a­listi, ktorí v ži­vote hľa­dajú len to dobré a preto majú spolu vy­tvo­rený svoj vlastný svet. Obi­dve zna­me­nia sú veľmi silné osob­nosti, ktoré však majú svoje hra­nice a zá­klady. Sú veľmi uve­do­melí a preto im to vý­borne klape vo vzťahu.

Blí­ženci+Vod­nár

Obi­dve zna­me­nie sku­točne po­tre­bujú je­den dru­hého. Ob­čas sú veľmi zmä­tení a veľkí ex­tré­misti, no uve­do­mujú si, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú. Tento par­tner­ský vzťah je za­lo­žený na do­pĺňaní sa, kde Vod­nár je veľmi silná a uve­do­melá po­vaha, za­tiaľ čo Blí­že­nec blúdi a je ob­čas veľmi ustrá­chaný. Blí­ženci sú ozna­čo­vaní ako roz­pol­tené zna­me­nie, ktoré rado ob­ja­vuje, skúša a tak aj čas­tej­šie mení par­tne­rov, av­šak ak nájdu nie­koho do­mi­nant­ného, ako je Vod­nár, sú verní a šťastní.

zdroj: unsp­lash.com

Panna+Býk

Býk je obe­tavé a nežné zna­me­nie, ta­kisto ako aj Panna, takže si obi­dve zna­me­nia na­vzá­jom dá­vajú po­cit is­toty a bez­pe­čia. Vý­borne sa do­pĺňajú, sní­vajú a roz­mýš­ľajú po­dobne. Cha­rak­te­ro­vými vlast­nos­ťami sa per­fektne ho­dia, keďže obi­dve zna­me­nia sú veľmi krehké a do vzťahu idú sku­točne na­plno, aj keď sú na za­čiatku veľmi opatrní. Obi­dve zna­me­nia sú veľmi po­kojné a tr­pez­livé, preto do­kážu spolu žiť char­mo­nicky a spo­kojne.

Váhy+Rak

Váhy sú ne­isté, no majú šarm a ve­dia oča­riť. Tak­tiež v tomto za nimi ne­za­os­táva ani Rak, ktorý si však uve­do­muje zá­kladné hod­noty ži­vota. Spolu ve­dia zvlád­nuť i ťaž­šie skúšky, aj keď sú to zna­me­nia, ktoré ve­dia byť tak ako aj vtipné, tak aj veľmi vážne a vždy si uve­do­mujú danú si­tu­áciu. Ani jedno zna­me­nie nie je slabá po­vaha, preto ob­čas vo vzťahu môže do­mi­no­vať na­pä­tie, no aj ob­rov­ská prí­ťaž­li­vosť a sila.

Komentáre