Je sa­moz­rejmé, že ak už nie­komu do­pra­ješ fy­zické po­te­še­nie, chceš ho do­stať na oplátku aj späť. Av­šak, nie všetky noci vášne s inou oso­bou budú vždy ne­za­bud­nu­teľné. V sku­toč­nosti bude veľa z nich len nud­ných a ne­prí­jem­ných. 

Aj to je dô­vod pre­mys­lieť si, či len tak ho­cikto za to stojí. Aj keď to znie vše­li­jako, podľa astro­ló­gov nám zna­me­nia ur­čujú množ­stvo ži­vot­ných cha­rak­te­ris­tík – me­dzi nimi aj to, akými sme v po­steli. Pre­čí­taj si, ktorí ľu­dia vraj podľa hviezd za veľa ne­stoja.

1. Blí­ženci

Spo­čiatku sa zdá, že osoba v tomto zna­mení na to ide dobre. Av­šak po­tom len leží a ne­chá všetku kon­trolu na tebe. Bude to teda pa­sívne a tak si mô­žeš mys­lieť, že všetko je v po­riadku, až kým si ne­uve­do­míš, že je ako člo­vek vy­pnutý. Jeho my­seľ je aj po­čas sexu nie­kde mimo.

2. Rak

Skôr ako sa za­čnete vy­zlie­kať, bu­deš sa s Ra­kom veľa roz­prá­vať. Znie to nor­málne, však? Bude chcieť ísť na víno a do­stať ťa do ná­lady aj s re­čami. Vy­zerá to na sľubnú noc, no až v po­steli si uve­do­míš, že roz­prá­vať ne­pres­tal. Do­konca ani po­čas toho. Bude ho­vo­riť o div­ných ve­ciach ako o vášni, aj keď o nej v sku­toč­nosti nič ne­vie.

3. Panna

Panna je člo­vek, kto­rého v po­steli ne­ohú­riš, aj keby si sa po­sta­vila na hlavu. K jeho sti­mu­lá­cii je po­trebné množ­stvo vecí. Mô­žeš sa ho sna­žiť po­te­šiť ako­koľ­vek, no stále mu bude málo. Chce viac a viac. Ak na to ne­máš, rad­šej odíď.

4. Stre­lec

Aj keď je Stre­lec oh­nivé zna­me­nie, v po­steli to ne­platí. Pred za­ča­tím ak­cie sú dobrí všetci. Pri zvá­dzaní je veľmi dobrý, a je ťažké mu odo­lať. Rad­šej sa o to po­kús, pre­tože tak veľmi, ako je dobrý v zvá­dzaní, je zlý v po­te­šení.

5. Ko­zo­ro­žec

Jemu sa snaž vy­hnúť. Má­lo­kedy stojí za to. Ko­zo­rožci sú strašní mi­lenci, pre­tože ide o typ ľudí, ktorí sa pri fy­zic­kom kon­takte s jed­nou oso­bou myš­lien­kami oci­tajú pri iných. Žijú di­vo­kými fan­tá­ziami.

6. Ryby

Plač a slzy. To je už veľa na kaž­dého. Ak sa nech­ceš za­obe­rať par­tne­rom, ktorý pri­náša práve to, rad­šej sa to­muto zna­me­niu vy­hni.

 

Zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre