Tieto dô­le­žité veci by sa do 30-tky mala na­učiť každá z nás. 

Možno máš po­cit, že ži­vot ťa už toho na­učil veľa, no na svoj zo­znam si pri­daj aj tieto veci. Je veľmi dô­le­žité, aby si si ich uve­do­mila, pre­tože vďaka nim bude tvoj ži­vot jed­no­duchší a me­nej kom­pli­ko­vaný.

1. Zlé po­city nie sú zby­točné

Z ne­ga­tív­nych po­ci­tov mô­žeš ťa­žiť. Vy­uži svoj hnev a bo­lesť, ktoré ťa zo­ce­lia. Nájdi spô­sob, kto­rým pre­sme­ru­ješ tento druh ener­gie a vy­uži ho na ma­xi­mum. Po­tlá­ča­nie hnevu ve­die k úz­kosti a dep­re­siám, preto ho roz­hodne ne­dus v sebe.

2. Nie­ktorí ľu­dia sú idi­oti

Je to jed­no­du­cho tak. Ne­mu­síš ich mať rada, no nauč sa s nimi žiť. Mô­žeš ve­riť, že nie­kde v ich vnútri je niečo dobré, no ne­klam samú seba. Idi­oti tu vždy boli a budú, preto sa s tým na­ozaj mu­síš iba zmie­riť a ne­plyt­vať zby­točne ener­giou, ktorú mô­žeš vy­užiť inak.

zdroj: unsp­lash.com

3. Ni­kdy ne­bu­deš na nič úplne pri­pra­vená

Možno ide iba o hlú­posti, možno o veľké veci, ale ni­kdy ne­bu­deš úplne pri­pra­vená a od­hod­laná. Preto ne­ča­kaj a proste to urob. Aj keď sa môže prvý krok zdať ako tá naj­ťaž­šia vec na svete, ne­skôr si uve­do­míš, že nič lep­šie si pre seba ne­mohla uro­biť.

4. Ver si

Ak si o nie­kom mys­líš, že ťa nemá rád, prav­de­po­dobne to tak aj je. No ak si nie si istá, ne­pod­ce­ňuj sa, pre­tože to ne­musí byť pravda. Ver svo­jim in­štink­tom, pre­tože exis­tuje dô­vod, kvôli kto­rému ich všetci máme. Ne­pod­ce­ňuj silu svojho vnú­tor­ného ja a ver si, aj keď ni­kto iný ne­verí.

zdroj: unsp­lash.com

5. Uží­vaj si čas o sa­mote

Staré po­re­kadlo ho­vorí, že po­zna­nie seba sa­mého je zá­kla­dom múd­rosti. Mu­síš uznať, že na tom niečo je. Ži­jeme v dobe, kedy sa byť za­nep­ráz­dnený rovná tomu byť úspešný. Ni­kto nemá čas za­sta­viť a po­riadne sa za­mys­lieť. Preto sprav zmenu a vy­hraď si čas iba pre seba. Uve­do­míš si mnoho vecí a v tom zhone ti ne­ujdú tie správne veci, ktoré máš pred se­bou.

6. Ľu­dia sa ne­me­nia

Aj keď ľu­dia do­spie­vajú a radi o sebe tvr­dia, že sa zme­nili, ne­ver im. Nie, že by nech­celi, ale jed­no­du­cho to nejde. Ni­kto sa úplne (tak­mer vô­bec) ne­zmení a ak áno, je to sku­točne je­den člo­vek z mi­li­óna.

Komentáre