Ste za­mi­lo­vaní do ženy, ktorá je zvyk­nutá na svoj čas osa­mote a užíva si to? Alebo pre­mýš­ľate o tom, že by ste s jed­nou cho­dili? Cho­diť s ne­zá­vis­lou že­nou môže pri­niesť nie­koľko vý­ziev, ale vý­sle­dok za to stojí. Je tu ale pár vecí, ktoré by ste si mali uve­do­miť. 

Je silná

pexels-photo

foto: pe­xels.com

Toto dievča od vás ne­bude zá­vislé, ne­bude na vás vi­sieť, aby ste spl­nili každú jej po­trebu. Je zvyk­nutá spo­lie­hať sa sama na seba a to ju robí emo­ci­onálne sil­nou. Ne­pot­re­buje aby ste bo­jo­vali v jej bit­kách, ona si ich vy­bo­juje aj sama. Ne­zna­mená to ale, že vás vô­bec ne­pot­re­buje – a vy tiež oce­níte jej silu, keď spolu bu­dete pre­chá­dzať cez ťažké časy.

Ne­bude vás in­for­mo­vať o kaž­dej ma­lej veci, ktorú urobí

pexels-photo-295821

foto: pe­xels.com

Ne­ča­kajte, že vám bude vo­lať za­kaž­dým, keď sa roz­hodne ísť von s ka­ma­rátmi alebo na jed­no­dňovú túru do hôr. Prav­de­po­dobne sa bude dosť často ve­no­vať vlast­ným ve­ciam bez toho, aby vám o nich niečo po­ve­dala, najmä spo­čiatku. To preto, lebo je zvyk­nutá ro­biť si čo chce a kedy to chce, bez toho, že by si od nie­koho po­tre­bo­vala pý­tať po­vo­le­nie. Ne­zna­mená to ale, že ju ne­zau­jí­mate a ako sa váš vzťah za­čne roz­ví­jať, možno vás za­čne za­hŕňať do svo­jich ak­ti­vít. Pa­mä­tajte na to, že je dobré mať aj ne­jaké roz­dielne zá­ujmy – a ak chcete, aby vzťah fun­go­val, ne­chajte ju, aby ich ďa­lej roz­ví­jala. Ne­snažte sa ju ob­me­dzo­vať.

Zo za­čiatku môže byť re­zer­vo­vaná

wood-light-fashion-people

foto: pe­xels.com

V po­čia­toč­ných štá­diách vzťahu bude prav­de­po­dobne dosť re­zer­vo­vaná, as­poň čo sa týka vecí, ktoré sú pre ňu dô­le­žité. Ale keď sa veci za­čnú vy­ví­jať a ona vás lep­šie spozná, po­maly vás pustí do svojho osob­ného sveta.

Chce si užiť dobrú kon­ver­zá­ciu

pexels-photo-42389

foto: pe­xels.com

Táto žena od vás bude oča­ká­vať sku­točnú kon­ver­zá­ciu – chce, aby ste ju na­ozaj po­čú­vali a ne­us­po­kojí sa s tým, že bu­dete len tak hľa­dieť do steny a fil­tro­vať všetko, čo po­vie. Ne­mys­lite si, že si ne­všimne, že v sku­toč­nosti pre­mýš­ľate o tej vi­deo hre, ku kto­rej by ste sa chceli vrá­tiť alebo o tom, koľko bu­dete mať zaj­tra práce.

Chce vás, ale to ne­zna­mená, že vás po­tre­buje

Ne­zá­vislá žena s vami chce trá­viť čas, ale ne­bude na vás zá­vislá. Nemá žiadny prob­lém trá­viť ho aj sama, takže keď bude chcieť byť s vami, vážte si to; zna­mená to, že si vašu spo­loč­nosť užíva.

Ob­čas po­tre­buje byť aj sama

Sku­toč­nosť, že sa roz­hodla byť s vami ne­zna­mená, že si už viac ne­užíva čas strá­vený osa­mote. Práve na­opak – je na to zvyk­nutá a po­máha jej zís­kať ener­giu. Aj čas, ktorý strá­vite spolu bude vďaka tomu kva­lit­nejší.

102

Komentáre