Ma­keup práca sa za po­sledné roky pre­me­nila na istý druh ume­nia a my s hr­dos­ťou môžme po­ve­dať, že i na Slo­ven­sku máme zá­stup­kyne tohto ume­nia, za ktoré sa ne­mu­síme han­biť a roz­hodne bu­deme ešte o nich po­čuť!

Lu­cia Slá­deč­ková

Lu­cia je azda naj­zná­mej­šia a na­jús­peš­nej­šia ma­keup ar­tis­tka na Slo­ven­sku a pre­slá­vila sa najmä v šou Ná­kupné ma­niačky, kde si jej tvorbu za­mi­lo­vali i te­le­vízne di­váčky. Lu­cia líči i známe tváre a na ins­ta­grame má vyše 154k fol­lo­we­rov a pre­zen­tuje sa pod me­nom „ma­ke­up­by­lu­cid„. Lu­cid má aj nie­koľko zau­jí­ma­vých spo­lu­prác, pod­po­ruje rôzne ak­cie či cha­rity a tento rok jej vy­šla aj vlastná sé­ria štet­cov na lí­če­nie.

 

Erika Grün­wal­dová

24-ročná Erika sa pro­fe­si­onál­nemu lí­če­niu ve­nuje od stred­nej školy a za 8 ro­kov sa stala jed­nou z na­šich naj­ši­kov­nej­ších vi­zá­žis­tiek, vďaka čomu lí­čila aj známe tváre. Je nie­koľ­ko­ná­sobná maj­ster­ska v lí­čení na Slo­ven­sku a na ins­ta­grame má vyše 25 ti­síc od­be­ra­te­ľov. Je známa svo­jimi ex­tra­va­gant­nými aj šo­ku­jú­cimi lí­če­niami, kde sa nemá prob­lém zme­niť na Ava­tara alebo bá­biku Ana­belle.

View this post on Ins­ta­gram

AN­NA­BELLE. You are my suns­hine, my only suns­hine You make me happy when skies are gray You­'ll ne­ver know dear, how much I love you Ple­ase do­n't take my suns­hine away I'll always love you and make you happy If you will only say the same But if you le­ave me and love anot­her You­'ll re­gret it all some day 🎼 : Char­les Mc­do­nald & Ben­ja­min Wall­fisch @an­na­bel­le­mo­vie 🖤 PRO­DUCTS: ⚫️ @ny­xcos­me­tics_czsk SFX SET po­wder ⚫️ @ko­lo­riask @kry­o­la­nof­fi­cial Ul­tra Foun­da­tion co­lor circle ⚫️ @ny­xcos­me­tics To­tal Con­trol drop foun­da­tion ⚫️ @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics Na­ked Ul­ti­mate ba­sics pa­lette ⚫️ @ny­xcos­me­tics_czsk Con­tour In­tu­itive pa­lette (Am­plify) ⚫️ @kat­vond­be­auty Tat­too Li­ner (Tro­oper) ⚫️ @kat­vond­be­auty x @to­ofa­ced Bet­ter to­get­her pa­lette (De­vo­tion, Por Vida) ⚫️ @ny­xcos­me­tics Su­per Cli­quey matte lips­tick (Dan­ge­rous) #an­na­bel­lec­re­a­tion #an­na­belle #un­dis­co­ve­red­ma­ke­upar­tists #ma­ke­upar­tist­sworl­dwide #ny­x­pro­fes­si­onal­ma­keup #nyx #ny­xcos­me­tics #ny­xcos­me­tics_czsk #kat­vond #kat­vond­be­auty #the­kat­vond #ur­ban­de­cay #to­ofa­ced #kry­o­lan #hor­ror

A post sha­red by Erika Grün­wal­dová ♊️🦄 (@eru­sinka) on

View this post on Ins­ta­gram

🖤 Make-up z dnes­neho live-stre­amu, da­ku­jem vset­kym co sa pri­po­jili, vi­dime sa du­fam aj na­bu­duce 🖤 Pro­duct List: ⚫️ @kat­vond­be­auty Lock-it foun­da­tion ⚫️ @ny­xcos­me­tics_czsk Pro foun­da­tion mi­xer (white) ⚫️ @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics Na­ked skin Sha­pes­hif­ter pa­lette ⚫️ @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics Af­ter Glow pa­lette ⚫️ @nar­sis­sist blush Or­gasm ⚫️ @na­bla­cos­me­tics Dre­amy pa­latte (@kra­so­tika.sk ) ⚫️ @ny­xcos­me­tics_czsk Ul­ti­mate pa­lette (Elect­ric, Warm rust) ⚫️ @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics He­avy me­tal glit­ter li­ner (Junks­how) ⚫️ @kat­vond­be­auty x @to­ofa­ced Bet­ter To­get­her pa­lette (De­vo­tion, Por Vida) ⚫️ @kat­vond­be­auty Al­che­mist pa­lette (green) ⚫️ @ny­xcos­me­tics Full th­rottle ey­es­ha­dow stick (Do­uble trouble) ⚫️ @kos­me­ti­ka­es­tyle Dip­li­ner ⚫️ @ma­ke­ups­tu­dio_sk ey­es­ha­dow n.205 ⚫️ @zo­eva­cos­me­tics Brow Spect­rum pa­lette ⚫️ @sis­le­y­pa­ri­sof­fi­cial lip­li­ner (Nude) ⚫️ @na­bla­cos­me­tics li­quid lips­tick dre­amy (Va­nilla Qu­een) – @kra­so­tika.sk ⚫️ @kat­vond­be­auty Lock-it make-up set­ting mist #ny­xcos­me­ticssk #ny­x­pro­fes­si­onal­ma­keup #un­dis­co­ve­red­muas #ma­keup #mua #na­bla #zo­eva #kat­vond #kat­vond­be­auty #ur­ban­de­cay

A post sha­red by Erika Grün­wal­dová ♊️🦄 (@eru­sinka) on

 

Lu­cia Šen­ková

Lucka líči nie­len na svadby, do ma­ga­zí­nov či hu­dob­ných vi­deí, mo­delky, ale aj známe osob­nosti, ako na­prí­klad Ve­ro­nika Strap­ková či Do­mi­nika Mir­gová. Ši­kovná ma­keup ar­tis­tka pô­sobí v tejto ob­lasti 2 roky. Ne­bojí sa expe­ri­men­to­vať a už vô­bec jej ne­vadí vý­razný či ex­tra­va­gantný make-up.

Ad­riana Loj

Ad­riana je mladá ma­keup ar­tis­tka, ktorá už na prvý po­hľad zaujme svo­jim ex­tra­va­gant­ným zja­vom a po­čet­nými te­to­va­niami. Tak­tiež nemá prob­lém pre­me­niť sa na pô­vobnú upírku či uro­biť si pehy, ktoré vy­ze­rajú na­ozaj pô­so­bivo a re­a­lis­ticky.

View this post on Ins­ta­gram

🦊 #ma­keup #ma­ke­up­lo­oks #ma­ke­up­lo­ver #ma­ke­upar­tist #ma­ke­upad­dict #mua #na­tu­ral­look #na­tu­ral­ma­keup #da­y­ma­keup #dness­ty­luji #red­head #red­hair #gin­ger­head #gin­ger­hair #oran­ge­hair #frec­kles #frec­kles­for­days #tat­too #tat­to­oed #tat­to­oed­girl #tat­to­omo­del #ink #in­ked #in­ked­girl #in­ke­dup #da­y­byme #su­icu­e­an­gels #slo­va­kia #slo­vak­girl • @ny­xcos­me­tics_czsk High­light & Con­tour Pro Pa­lette • @ny­xcos­me­tics_czsk Love Con­tour All Pa­lette • @ny­xcos­me­tics_czsk Ey­eb­row Gel Tame&Frame Cho­co­late & Es­presso • @sta­y­uni­que_skcz Bo­dy­og­raphy Lipg­loss Shy • @ny­xcos­me­tics

A post sha­red by Ad­riana Loj (@ad­riana.loj) on

View this post on Ins­ta­gram

🦋#ma­keup #ma­ke­up­love #ma­ke­upar­tist #ma­ke­upad­dict #mua #fan­tasy #fan­ta­sy­ma­keup #li­lac­lips #ny­xcos­me­tics #ny­xcos­me­ticssk #sta­y­uni­qu­esk #ma­ke­upad­dic­ti­on­cos­me­tics #koz­me­ti­ka­es­tyle #tat­too #tat­to­oed #tat­to­omo­del #tat­to­oed­girls #ink #in­ke­dup #in­ked­girl #fe­a­tu­reme #fe­a­tu­re­muas #un­dis­co­ve­red_muas #ama­zing­ma­ke­upart #dness­ty­luji #ma­ke­up­nad­nes #slo­va­kia #slo­vak­girl #co­lor­wig #wig • @ny­xcos­me­tics_czsk High­light & Con­tour Pro Pa­lette • @ny­xcos­me­tics_czsk Jumbo Pen­cil Milk • @ny­xcos­me­tics_czsk Ul­ti­mate Sha­dow Pa­lette Om­bre • @ny­xcos­me­tics_czsk Vi­vid Brights Li­ner Vi­vid Sap­hire • @kos­me­ti­ka­es­tyle Dip­li­ner • @sta­y­uni­que_skcz Wun­der2 Prime&Be­hold • @ny­xcos­me­tics_czsk DUO Chro­ma­tic Il­lu­mi­na­ting Po­wder La­ven­der Steel • @ny­xcos­me­tics_czsk Li­quid Su­ede Me­tal­lic Matte Lips­tick Ego • @ny­xcos­me­tics_czsk Love Con­tour All Pa­lette • @ma­ke­upad­dic­ti­on­cos­me­tics Fla­ming Love Ey­es­ha­dow Pa­lette • @ny­xcos­me­tics • @sta­y­uni­que_skcz • @wun­derb­row_skcz

A post sha­red by Ad­riana Loj (@ad­riana.loj) on

 

De­nisa Strap­ková

Ro­dáčka z Hlo­hovca pre­mení každú ženu, ktorá je hanb­livá, na se­ba­ve­domú femme fa­tale. Tento rok sa jej po­da­rilo vy­hrať prvé miesto v sú­ťaži NYX FACE AWARDS. Pre jej lí­če­nie je ty­pická jed­no­du­chosť, čer­vený rúž či žen­skosť, av­šak nemá prob­lém ani z hal­lo­we­en­skými kre­áciami a mas­kami.

 

Radka Ko­vá­čová

Av­šak ví­ťaz­kou v po­čte fol­lo­we­rov na ins­ta­grame sa stáva Radka Ko­vá­čová, ktorá ich má vyše 230 ti­síc. Radka mo­men­tálne štu­duje v Lon­dýne, no po­chá­dza z Ga­lanty. Na ins­ta­grame mô­žeš vi­dieť jej do­ko­nalé pre­meny a tak­tiež vi­deo ná­vody, kde sa líči. O Radke ešte roz­hodne bu­deme po­čuť!

View this post on Ins­ta­gram

Sul­try & Sim­ple 🍑with no lips­tick 👌🏻 __________ @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills Foun­da­tion Stick in 'Por­ce­lain' @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills Prism Pa­lette @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics Brow Be­a­ter Pen­cil in 'Ne­ut­ral Bro­wn' @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics Shape Shif­ter Con­tour Pa­lette @hu­da­be­auty 3D High­ligh­ter Pa­lette Win­ter Edi­tion @mi­la­ni­cos­me­tic­suk Ba­ked Blush in 'Lu­mi­no­so' @rouge.and.ro­gue Las­hes ______ #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #nor­vina #fa­ke­up­fix #fa­ke­up­room #ma­ke­up­nad­nes #hu­da­be­auty #shop­hu­da­be­auty #ur­ban­de­cay #fla­wless­dolls #ma­ke­girlz #wa­ke­upand­ma­keup #ins­ta­ma­ke­upla #sha­a­anxo #pe­ach #sul­try #motd #mua #slo­va­kia #brian_cham­pagne #ve­gas_nay #ni­kkie­tu­to­rials #ba­re­lips #fla­wless­cos­me­tics

A post sha­red by Rady (@gr­wrady) on

View this post on Ins­ta­gram

She is hun­gry 💧 ________ Pro­ducts used: @hu­da­be­auty Faux Fil­ter Foun­da­tion in Shortb­read + Va­nilla @vi­chy­uki Der­mab­lend Set­ting Po­wder @ny­xcos­me­tics_uk Black SFX Co­lour @ny­xcos­me­tics_uk Sin­gle Ey­es­ha­dow in 'Mer­maid' @na­tas­ha­de­nona Ae­ris Pa­lette ______ Wig: @eva­hai­rof­fi­cial 🙌🏻 ______ #hu­da­be­auty #shop­hu­da­be­auty #na­tas­ha­de­nona #hal­lo­ween #skull #fa­ke­up­fix #fa­ke­up­room #fla­wless­dolls #ma­ke­girlz #tu­to­ria­les­vi­deos #pe­a­chy­qu­e­enb­log #ny­xcos­me­tics #ny­xcos­me­tics_uk #sha­a­anxo #ni­kko­etu­to­rials #eva­hair #ve­gas_nay #brian_cham­pagne #mua_nina

A post sha­red by Rady (@gr­wrady) on

Komentáre