1. Stre­lec

Po­kiaľ nie si na­ro­dená v zna­mení strelca, buď rada. Ni­kdy si to­tiž ne­mu­sela za­žiť to, čo sa deje v jeho hlave. Spleť rôz­nych myš­lie­nok a rôz­nych sce­ná­rov, ktoré si pred­sta­vujú, že by sa mohli stať. Ak mu chý­bajú ne­jaké in­for­má­cie, hravo si ich do­plní svo­jimi vlast­nými pred­sta­vami. Vo svo­jej mysli majú ne­sku­točný svet, v kto­rom žijú len oni sami.

2. Býk

Každý člo­vek na­ro­dený v zna­mení býka vie, čo to zna­mená pre­mýš­ľať až prí­liš. Ni­kdy ne­po­ze­rajú na po­vrch veci a vždy sa sna­žia pre­nik­núť až do jej vnútra. Ana­ly­zujú úplne všetko, čo sa im udeje v ži­vote, až sa ocitnú v bode, kedy sú sami zmä­tení zo svo­jich vlast­ných myš­lie­nok, ktoré ne­ve­dia utí­šiť.

3. Blí­ženci

Ich pri­ro­dze­nos­ťou je du­alita a o robí všetko o niečo kom­pli­ko­va­nej­šie. Všetko pre­ží­vajú cit­li­vej­šie a aj tú naj­lep­šiu správu do­kážu ob­rá­tiť v ho­tovú ka­ta­strofu. Na to, aby sa zni­čili ne­pot­re­bujú ni­koho iného. Úplne im stačí ich vlastná hlava. O všet­kom veľa pre­mýš­ľajú a zá­ro­veň si z toho ro­bia srandu. Tak veľmi sa chcú na veci dí­vať ne­stranne, až im úplne uniká pod­stata veci.

4. Ba­ran

Jeho hlava je ne­us­tále plná myš­lie­nok. Od­dy­chuje je­dine, keď spí. A presne preto sa dá po­ve­dať, že ba­rani sa v jed­nom kuse stra­chujú. Vy­mýš­ľajú rôzne ka­ta­stro­fické sce­náre, čo by bolo keby, a celé to pre­mie­tajú do svojho sprá­va­nia. Majú ten­den­ciu veci kom­pli­ko­vať, čím sa­bo­tujú všetko dobré, čo by sa im mohlo pri­ho­diť.

View this post on Ins­ta­gram

Mood 📸 @erk­her­nan­dez

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

5. Panna

Panna ti môže pri­pa­dať ako ne­cit­livý snob. Prav­dou však je, že je na seba až prí­liš prí­sna. Ne­us­tále sa snaží do­siah­nuť do­ko­na­losť tak­mer vo všet­kom, čo robí, no ni­kdy so se­bou nie je spo­kojná. To, že je ub­lí­žená pre­náša aj na os­tat­ných. Tak sa cíti as­poň o troška lep­šie. Aj keď to v sku­toč­nosti vô­bec ne­po­máha.

6. Ryby

Všetci po­známe člo­veka, ktorý je ne­us­tále smutný aj na­priek všet­kým dob­rým ve­ciam, ktoré sa mu v ži­vote dejú. A presne tento člo­vek, je prav­de­po­dobne na­ro­dený v zna­mení rýb. Radi si hľa­dajú nie­koho, komu by sa mohli pra­vi­delne vy­pla­ká­vať a sťa­žo­vať. Sú pre­dur­čené na to, aby cí­tili až prí­liš veľa emó­cií. Pa­ra­noja ich pri­vá­dza k se­ba­ľú­tosti a emó­cie sú pre nich na­toľko kom­pli­ko­vané, že aj keď je všetko na­okolo do­ko­nalé, vždy si nájdu niečo, prečo by sa mali stra­cho­vať.

 

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre