Je to tak. Aj keď si to pri­znajú iba má­lo­ktorí, aj ty máš možno skú­se­nosť s tým, že čím si bola mil­šia, lep­šia, prí­tul­nej­šia,“ slad­šia“, tým to za­čalo viac hap­ro­vať. Ja mám takú skú­se­nosť ur­čite a nie len jednu, takže na­ozaj na tom čosi bude. Prečo to tak sakra je, že čím sa via­cej sna­žíš, tým to je s te­bou a chlapmi viac na houby?

Ne­na­pí­šem žiadnu no­vinku, keď uve­diem, že chlap je od prí­rody LO­VEC. Ako pred mi­li­ónmi ro­kov lo­vil po­travu, dnes loví pe­niaze. A ženy. Zaujme ho ob­jekt, roz­hodne sa pre lov. Týmto sa spustí ak­cia, ktorá muža drží pri ži­vote. Do­slova. Keď už ulo­vil, ide ďa­lej. Musí. Tak je na­prog­ra­mo­vaný. Musí roz­sie­vať se­meno do čo naj­viac sa­míc.

Prečo nie s jed­nou že­nou, pý­taš sa? Od­po­veď je LO­VECKÝ IN­ŠTINKT. Chlapa skôr či ne­skôr pre­stane zau­jí­mať jeho man­želka, fra­jerka, mi­lenka aj ka­ma­rátka s vý­ho­dami. V tomto prí­pade to fun­guje asi tak, že čo je doma, to sa ne­po­číta 🙂 Prečo? LO­VECKÝ IN­ŠTINKT. Vyš­šie spo­me­nuté ženy sú už ulo­vené a teda ne­pred­sta­vujú žiadne ri­ziko a dob­ro­druž­stvo, ktoré muž po­tre­buje k udr­ža­niu svo­jej muž­skosti.

screen-shot-2016-11-12-at-5-25-47-pm

thought­ca­ta­log.com

Muži ne­majú radi dobré ženy hlavne z týchto dô­vo­dov:

  • Dob­ráčka ne­dáva seba na prvé miesto a to je chyba. Zá­kladná. My ženy to­tiž mu­žov zau­jí­mame najprv fy­zicky až po­tom srd­com, prí­padne inými or­gánmi. Dať seba a sta­rost­li­vosť o seba na prvé miesto, až tak všetko os­tatné, je tá naj­dô­le­ži­tej­šia vec.
  • Chlapi oča­ká­vajú, že dobré ženy budú dobré aj v po­steli. Dobré, roz­umej bez fan­tá­zie a vášne. Zlé diev­čatko je predsa len iná káva. Aj keď v tomto prí­pade dosť často platí, že ti­chá voda brehy myje, ale to už je iná téma…
  •   U dob­rých žien chla­pom chýba aro­gan­tnosť a dr­zosť, čo sú vlast­nosti, ktoré v roz­um­nej miere sú veľmi sexi.
  • Dob­rou že­nou si je chlap istý a byť si istý, to je to po­sledné, čo muž do­by­va­teľ chce! Chýba ak­cia a dob­ro­druž­stvo.
  • Pri dob­rej žene chýba ta­jom­stvo. Tam, kde všetko po­známe, nie je čo ob­ja­vo­vať a teda je tam NUDA, NUDA, NUDA. A chlap, ako už vieme, po­tre­buje k ži­votu ak­ciu.
  • Dobrá milá a sta­rost­livá žena pri­po­mína mu­žovi, teda as­poň by mala, jeho matku. A čo si ty, jeho žena, mi­lenka či matka??… No tak vi­díš.Byť zho­vie­vavá a to­le­rantná aj v prí­pa­doch, kedy by si ten tvoj za­slú­žil úplne iný prí­stup, je na­jis­tej­šia cesta k tomu, aby si ho za­čala nu­diť.

Fáza za­mi­lo­va­nosti, kedy v tebe vidí bo­hyňu po­mi­nie rýchlo. A po­tom sa ide…LO­VIŤ, hľa­dať inú bo­hyňu, ne­os­tane predsa pri jed­nej.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

To je to ta­jom­stvo, prečo vzťahy zly­há­vajú. To je to, prečo man­žels­tvá ne­fun­gujú a ak áno, tak zväčša iba na­oko (dá sa to to­tiž vy­rie­šiť ľahko tak, že chlap ostáva so svo­jou dob­rou žien­kou, no sníva, prí­padne aj spáva s mr­chou).

My ľu­dia máme ten prob­lém, že nie žeby sme ne­ve­deli, čo chceme, ale ne­vá­žime si to, čo máme doma, v ro­bote, v sebe. Ne­vá­žime si čo máme, do­kým o to ne­prí­deme. Všetko, čo nie je naše, je ne­sku­točne prí­ťaž­livé v po­rov­naní s tým, o čo ne­mu­síme bo­jo­vať. Be­rieme veci a hlavne ľudí ako sa­moz­rej­mosť.

Chcela som ti na­vr­hnúť, aby si ku chla­pom ne­bola dobrá žena a to isté som si zau­mie­nila aj ja. Ale nie som si istá, či je to dobrý ná­pad, ísť proti sebe. Dô­le­žité je, aby si ty bola so se­bou spo­kojná. Či už dob­ráčka alebo mr­cha.  Ty sa maj rada. A na to, čo majú radi chlapi, kašli. Sami to to­tiž ne­ve­dia do­ko­nale.

Komentáre