Ak­cep­tuj, že ni­kto nie je do­ko­nalý.

Toto je častý dô­vod, prečo vzťahy kra­chujú. Hneď na za­čiatku vzťahu si na­sa­díme ru­žové oku­liare. Po pár ro­koch či me­sia­coch si ich po­stupne dá­vame dole a zis­ťu­jeme, že náš drahý nie je až taký sto­per­centný a tiež má svoje chyby, ktoré sme pred­tým na ňom ne­vi­deli. Ni­kto nie je do­ko­nalý. Mu­síš to ak­cep­to­vať. Ak nie­koho mi­lu­ješ, mu­síš ak­cep­to­vať jeho ná­lady, ná­zory či po­vahu. O tom je láska.

Po­chop, že on je iný, ako ty.

Opäť to mu­síš ak­cep­to­vať. Ženy a muži úplne inak pre­mýš­ľajú, ko­najú a majú iné pri­ority. Ne­mô­žeš sa di­viť, že tvoj pria­teľ chce niečo iné ako ty. Nie vždy si bu­dete roz­umieť. Nie ste rov­nakí. Ur­čite nie vo všet­kom.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Vzťah je o kom­pro­mi­soch

Nie vždy bu­dete spolu sú­hla­siť. Nie vždy sa vaše ná­zory budú zho­do­vať. Stále je to však nor­málne. Vo vzťahu je dô­le­žité nájsť spo­ločnú reč a ur­čiť si pri­ority. Inak zby­točne vzni­kajú hádky a ne­do­ro­zu­me­nia. Nie vždy bu­deš chcieť po­ze­rať fut­bal, tak ako ani on ne­bude nad­šený ple­som, na ktorý sa te­šíš už rok.

Ko­mu­ni­kuj a ho­vor pravdu

Jedno z naj­dô­le­ži­tej­ších pra­vi­diel vô­bec. Či už vo vzťahu či v ka­ma­rát­stve. Ni­kdy ne­bude váš vzťah fun­go­vať, ak bu­dete ne­us­tále ho­vo­riť klam­stvá a ne­bu­dete ko­mu­ni­ko­vať, za­čnú vzni­kať zby­točné hádky, ktoré budú viesť k ne­dô­vere aj v iných ve­ciach.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Dô­ve­ruj 

Bez dô­very ne­exis­tuje pravá láska. Buď svojmu par­tne­rovi ve­ríš, alebo je to zby­točné. Ne­chá­pem, keď mi ka­ma­rátky po­ve­dia, či je nor­málne, že majú ne­us­tále obavy a boja sa, či si ich drahý ne­píše s nie­kým iným či do­konca sa ne­stre­táva s inou. Ne­dô­vera je za­ča­ro­vaný kruh. Buď ve­ríš alebo ne­ve­ríš. Mys­lím si, že vzťahy, v kto­rých si dvaja ľu­dia ne­ve­ria, je úplne zby­točný. Nie je nor­málne, ak mu ne­dô­ve­ru­ješ.

Tvoj muž = tvoj naj­lepší ka­ma­rát

Ne­viem si pred­sta­viť, že by som žila s mu­žom, s kto­rým by som ne­bola naj­lep­šia ka­ma­rátka. Podľa mňa je veľmi dô­le­žité, aby si bola dob­rou ka­ma­rát­kou. Je skvelé, ak sa vo svo­jom vzťahu sme­jete a roz­prá­vate ako veľmi dobrí pria­te­lia. Váš vzťah je po­tom hl­bší a na­pl­ne­nejší.

Komentáre