Pre­cvi­čiť celé telo nie je až tak jed­no­du­ché, no vďaka tejto kom­bi­ná­cii cvi­kov ide­ál­nych práve pre ženy nie je nič ne­možné. Ne­pot­re­bu­ješ na to ab­so­lútne žiadne vy­ba­ve­nie a za­berú ti me­nej ako 30 mi­nút. 

Spojme sa dámy a staňme sa naj­lep­šími ver­ziami sa­mých seba!

15 dre­pov

Drepy sú kom­plexný cvik, to zna­mená že pri ňom na­po­jíš hneď nie­koľko hlav­ných sva­lo­vých sku­pín. A tvoj za­do­ček v „of­fice“ sukni bude na za­hryz­nu­tie.

Basic_Office_Workout_1_Squat

15 kli­kov

Kla­sické kliky sa po­sta­rajú o tvoje pr­sné svaly, ra­mená a tri­ceps. Hlavne ich rob poc­tivo, pod­vá­dzaš len sama seba. Ak ne­vlá­dzeš, za­čni s klikmi na ko­le­nách.

Basic_Office_Workout_2_Pushup

60-se­kun­dový plank

V tomto článku som plank ospe­vo­vala a nie ná­ho­dou. S týmto cvi­kom bu­deš mať bruško pevné ako skala. Pred­stav si, že tvoje telo je jedna dlhá rovná čiara a drž jednu mi­nútu. Ok­rem bruška pre­cvi­číš aj ruky a za­dok.

Basic_Office_Workout_3_Plank

15 doc­key kicks na každú nohu

Tretí cvik na za­dok, tento špe­ciálne. Ko­le­go­via sa pri po­hľade na teba zbláz­nia, preto rad­šej cvič nie­kde sama. Ak ti to teda ne­vy­ho­vuje :). Kaž­dej nohe do­praj 15 opa­ko­vaní.

Basic_Office_Workout_4_ButtBlaster

3 x 20 bi­cycle bru­šá­kov

Tento typ bru­šá­kov je po­va­žo­vaný za naj­lepší najmä preto, že ok­rem bruš­ného svals­tva pre­cvi­čuje aj šikmý sval.

Basic_Office_Workout_5_Bicycle

2 x 10 bur­pees

Za­bi­jak na ko­niec. Bur­pees je cvik, ktorý všetci ne­ná­vi­dia, no práve preto pri­náša naj­lep­šie vý­sledky. Správne pre­ve­de­nie ti pre­cvičí do­slova celé telo.

Basic_Office_Workout_6_Burpee

Komentáre