1. Čo z teba spravilo silnejšiu osobu?
 2. Pri čom sa cítiš byť slabá?
 3. Máš miesto, kde sa cítiš byť sama sebou?
 4. Kde je tvoje obľúbené miesto, kam utekáš?
 5. Čo si myslíš, čo najviac vplýva na ľudí a robí z nich takých, aký sú dnes?
 6. Ak by si mohla zmeniť jednu vec o sebe, aká by to bola?
 7. Ak by si mohla na jeden deň odísť, čo by si urobila ako prvé?
 8. O akom storočí si myslíš, že by si tam patrila?
 9. Kto ti je najbližší v tvojej rodine? Prečo?
 10. Kto je človek, ktorý ťa pozná najlepšie?
  zdroj: unsplash.com
 11. Aká je obľúbená vlastnosť na tvojom najlepšom priateľovi?
 12. Keď si bola mladšia, čo si si myslela, že z teba vyrastie?
 13. Ak by si sa mohla stotožniť s jednou románovou postavou, ktorá by to bola?
 14. Vieš ľahko prijímať komplimenty?
 15. Veríš v lásku na prvý pohľad?
 16. Veríš v spriaznené duše?
 17. Ako vážne berieš horoskopy?
 18. Už si bola niekedy zamilovaná? Koľkokrát?
 19. Prečo si sa do niekoho zamilovala?
 20. Čo pre teba znamená chyba v živote?
 21. Čo alebo kto má schopnosť zraniť ťa?
 22.  Ktorú jednu vec sa bojíš opýtať muža, ale veľmi by si chcela?
 23. Keby si bola na jeden deň muž, čo by si spravila ako prvé?
 24. Čo najviac miluješ v sexe?
 25. Akú vec robíš rada, keď si sama doma?
 26. Čo si ešte nikdy neurobila, ale naozaj by si chcela?
 27. Prečo si to ešte nikdy nespravila?
 28. Ak by nezáležalo na peniazoch, aká by bola tvoja vysnívaná práca?
 29. Ak by si mala dnes voľno v práci, čo by si robila?
 30. Aká bola posledná vec, ktorá ťa rozplakala?
  zdroj: unsplash.com
 31. Aká bola posledná vec, ktorá ťa rozosmiala?
 32. Aká je tvoja obľúbená spomienka?
 33. Pri čom sa cítiš byť naozaj v rozpakoch?
 34. Aký je tvoj najväčší strach?
 35. Máš nejaké výčitky? Prečo?
 36. Už si niekedy porušila zákon?
 37. Ak nie, aký zákon by si rada porušila?
 38. Aká je najzábavnejšia vec, ktorú si urobila?
 39. Chcela by si viesť konverzáciu s cudzincom?
 40. Vadilo by ti, spýtať sa niečo trápne na verejnosti?
 41. Aký je tvoj obľúbený vtip?
 42. Máš radšej psy alebo mačky?
 43. Keby si mohla byť nejaké zviera, aké by to bolo?
 44. Máš knihu pri ktorej si plakala? Aká je to je?
 45. Plačeš pri filmoch? Pri ktorých?
 46. Ako si myslíš, že by ťa opísali rodičia ako dieťa?
 47. Keby si sa mohla vrátiť do nejakého veku alebo času z tvojho života, ktoré by to bolo?
 48. Čo je niečo, v čo veria všetci ľudia?
 49. Aká je vec, ktorá ťa odlišuje od ostatných?
 50. Čo ti chýba v živote?
Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.