Pre nie­kto­rých ľudí je ob­rov­ským prob­lé­mom po­ve­dať vo vzťahu tomu dru­hému, že ho mi­lujú.

Je to úplne po­cho­pi­teľné. Nie je ľahké vy­jad­riť svoje city, to­bôž nie pred nie­kým, koho na­ozaj ľú­bime. Každé zna­me­nie zve­ro­kruhu lásku pre­ja­vuje inak. Av­šak každý mô­žeme mať sta­bilný a lás­ky­plný vzťah. Nie­ktorí pri vy­jad­ro­vaní svo­jich sku­toč­ných ci­tov tá­peme, iní jed­no­du­cho idú na vec a vy­lejú si pred tým dru­hým svoje srdce. Týchto 5 zna­mení zve­ro­kruhu má naj­väčší prob­lém vy­jad­riť svoje po­city a po­ve­dať nie­komu, že ho ľú­bia.

Blí­ženci

Aj na­priek tomu, že blí­ženci radi skú­šajú nové veci, do vzťahu sa prí­liš ne­hrnú. Ne­zna­mená to, že nechcú pre­žiť dl­ho­dobý vzťah, alebo že sa ni­kdy ne­do­kážu za­mi­lo­vať. Ak si jed­ného dňa nájdu par­tnera, do­vo­lia láske, aby sa im usa­dila hl­boko v srdci. Ne­boja sa mu od­ha­liť svoje city a emó­cie, svojho par­tnera po­sú­vajú vpred a od vzťahu vy­ža­dujú, aby bol vzru­šu­júci.

zdroj: unsp­lash.com

Panna

Vzťah ne­us­tále pre­hod­no­cujú, pre­tože sa chcú uis­tiť, že je všetko tak, ako má byť, než ti vy­jad­ria svoje city. Mali by mať ale na pa­mäti, že ich per­fek­ci­oniz­mus je za­lo­žený na oba­vách, ktoré sú úplne ne­pod­statné. Panny sú vo vzťahu veľ­ko­ry­sými a skve­lými par­tnermi a majú dobrý zmy­sel pre hu­mor.

Škor­pión

Ne­majú radi aké­koľ­vek zmeny. Keď sa už roz­hodnú vstú­piť do vzťahu, majú ten­den­ciu v ňom zo­stať. Mi­lu­jem ťa ti však budú ho­vo­riť úp­rimne a z ce­lého srdca. Ak nájdu nie­koho, na kom im zá­leží, tieto dve slo­víčka lásky ne­berú na ľahkú váhu. Uis­tia sa, že sú na­ozaj v pev­nom vzťahu, pred­tým ako ti pre­ja­via svoju nák­lon­nosť. Ich vzťahy trvajú dlho.

zdroj: unsp­lash.com

Ko­zo­ro­žec

Sú prak­tickí a vždy si sta­vajú ne­jaké ciele. Do vzťahu sa prí­liš ne­hrnú, rad­šej im to trvá po­mal­šie, no s is­to­tou, že je všetko tak, ako má byť. Keď sa do­stanú vo vzťahu do prob­lé­mov, sna­žia sa ich rie­šiť a ne­zu­te­kajú okam­žite. Ak si s tým dru­hým ne­do­kážu pred­sta­viť po­kojný spo­ločný ži­vot, rad­šej sa s te­bou roz­lú­čia. Ne­in­ves­tujú do vzťahu svoju ener­giu ani pe­niaze, ak vi­dia, že nemá po­ten­ciálnu bu­dúc­nosť.

Vod­nár

Po­tre­bujú dať pries­tor svo­jej ne­zá­vis­losti, čím môžu na­ru­šiť dô­veru vo vzťahu. Strašne dlho im trvá, kým ti vy­ja­via svoje city, no ne­zna­mená to, že lásku ne­do­kážu pre­ží­vať. Ako­náhle nájdu toho pra­vého par­tnera, ne­boja sa mu od­ha­liť svoje city a emó­cie, po­sú­vajú ho vpred a od vzťahu vy­ža­dujú, aby bol vzru­šu­júci. Na úkor slo­body chcú za­bez­pe­čiť tomu dru­hému blaho. Je cel­kom po­cho­pi­teľné, ak ich par­tneri sú v tomto zá­väzku zmä­tení. Tí chcú to­tiž zís­kať od nich zá­vä­zok na celý ži­vot.

Zdroj: bustle.com

Komentáre