Každý klame. Nie­kto viac, nie­kto me­nej. Nie­kto klame „z mi­losti“. Nie­kto preto, aby za­kryl ta­jom­stvá, alebo ma­ni­pu­lo­val s ľuďmi. Ako však zis­tíš, kto je dob­rým kla­má­rom? Po­zri sa na hviezdy, pre­tože isté zna­me­nia majú vyš­šiu ten­den­ciu vy­púš­ťať zo seba slová, ktoré majú ďa­leko od pravdy. Tu je 5 z nich, ktoré sú naj­lep­šími kla­mármi.

Blí­že­nec

Blí­že­nec – člo­vek dvoch tvárí. Svoje ná­zory mení s okol­nos­ťami. Keď má svoj lepší deň, tak si stojí za tým, čo po­ve­dal. V tých hor­ších, nuž… Snaží sa ísť s prú­dom a kvôli tomu je ochotný kla­mať. Chce za­pad­núť do kaž­dej spo­loč­nosti, a preto mu ne­robí prob­lém ob­čas pris­pô­so­biť svoje reči tomu, čo sa práve hodí.

Rak

Ak niečo urobí zle, snaží sa to za­kryť všet­kými mož­nými spô­sobmi. Často má tajné in­for­má­cie, ktoré by sa mohli nie­komu zísť, no pre­cízne si ich chráni. Rak je však emo­ci­onálne do­stupný a tak sa mô­žeš po­kú­siť vy­tvo­riť s ním úzke puto, pri­čom ti vy­zradí všetko, čo vie.

Lev

Asi na­je­go­is­tic­kej­šie zna­me­nie zo všet­kých. A na to, aby ochrá­nil dobré meno svo­jej osoby je schopný ne­raz za­kla­mať. Do­káže byť veľmi úp­rimný, no ak sa nie­kde ne­cíti bez­pečne, za­čne si vy­mýš­ľať, aby vy­ni­kol v tom naj­lep­šom svetle. Av­šak lož má krátke nohy a od­ha­liť leva, ktorý klame, nie je až taký veľký prob­lém.

Váhy

Váhy sú veľmi dip­lo­ma­tické. Mi­lujú rov­no­váhu a sna­žia sa ju za kaž­dých okol­ností do­siah­nuť. Po­kiaľ cí­tia, že je ich ba­lans na­ru­šený, pri­stú­pia k lži. Ne­radi sa há­dajú, a preto sa zo všet­kých síl sna­žia tomu vy­hnúť. Ak pri­chy­tíš váhy, ktoré klamú, ne­buď na nich zlá. Jed­no­du­cho si mys­leli, že ro­bia to naj­lep­šie, čo môžu.

Škor­pión

Kráľ ta­jom­nosti. Prísť škor­pi­ó­novi na to, že kla­mal, je tak­mer ne­možné. Ich lži sú to­tiž veľmi dobre pre­špe­ku­lo­vané. Väč­ši­nou však ho­vorí pravdu, no ak sa roz­hodne kla­mať, tak to urobí tak, aby si na to ne­prišla. Mu­síš dá­vať veľký po­zor na drob­nosti, ktoré možno ne­do­mys­lel v jeho do­ko­na­lom klam­stve a možno sa ti raz po­darí od­ha­liť ho.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre