Jed­ným z mo­jich no­vo­roč­ných pred­sav­zatí bolo zba­viť sa ne­správ­nych ľudí v mo­jom ži­vote. Ak vo vzťahu pre­va­žuje viac plaču ako smie­chu, viac há­dok ako zmys­lu­pl­ných roz­ho­vo­rov a viac úvah o roz­chode ako úvah o plá­no­vaní spo­loč­nej bu­dúc­nosti, nemá zmy­sel v ňom ďa­lej po­kra­čo­vať. Týchto 5 bo­dov možno po­môže pre­hod­no­tiť tvoj to­xic re­la­ti­ons­hip a prí­deš na to, že ran­díš s ne­správ­nym chla­pom.

1. Nie si šťastná

Vzťah ti má jed­no­du­cho vy­ča­riť úsmev na tvári – a to dl­ho­dobo. Te­šíš sa z kaž­dej se­kundy strá­ve­nej s par­tne­rom. Pre­ží­vaš po­city vzru­še­nia znova a znova, aj na­priek tomu, že sa máte stret­núť po ti­síci krát. Vieš, že ak máš zlý deň, on je práve ten, ktorý ho urobí lep­ším. Ak ti však ne­chýba, keď je preč, a keď si s ním, cí­tiš sa byť viac sama ako keď v sku­toč­nosti si, ne­chaj ho ísť, pre­tože strá­caš čas s ne­správ­nym mu­žom.

zdroj: unsp­lash.com
unsp­lash.com

2. Ospra­vedl­ňu­ješ to, ako sa správa

Na­ozaj si ne­bola spo­kojná s tým, ako sa v is­tej si­tu­ácií za­cho­val. Prečo ho po­tom stále ospra­vedl­ňu­ješ? Ne­máš mu za zlé to, ako sa sprá­val, keď bol opitý a jeho ne­vhodné sprá­va­nie pre­hlia­daš aj na­priek tomu, že sa vy­lu­čuje s tvo­jím vnú­tor­ným pre­sved­če­ním. Vi­níš z toho „ťažké ob­do­bie“ jeho ži­vota. Je to možné, ale s väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou bude toto sprá­va­nie pre­tr­vá­vať. Ty ni­kdy ne­bu­deš spo­kojná a preto ospra­vedl­ňo­va­nie jeho sprá­va­nia, môže byť zna­kom toho, že ran­díš s ne­správ­nym chla­pom.

3. Roz­mýš­ľaš nad inými

Si vonku s ka­ma­rát­kami a pra­ješ si, aby si v tom mo­mente bola slo­bodná? Možno je to spô­so­bené tým, že ran­díš s ne­správ­nym mu­žom. Ne­mám na mysli ne­škodné flir­to­va­nie a vy­mie­ňa­nie po­hľa­dov, ktoré uspo­kojí tvoju po­trebu byť žia­da­nou a po čase sa vy­tratí, ale ne­us­tálu po­trebu spoz­ná­vať no­vých ľudí. Roz­mýš­ľaš o tom, aké by to bolo cho­diť s nie­kým iným? Vzťah ťa má po všet­kých sme­roch ro­biť šťast­nou a ver mi, že ak tvoju my­seľ za­hl­tia úvahy a pred­stavy o vzťahu s dru­hými mužmi, je na čase svoju sú­časnú zná­mosť pre­hod­no­tiť.

4. Máš po­cit, že pri ňom „ne­ras­tieš“

Mala si sen ces­to­vať, spoz­ná­vať svet a seba, no po­tom si ho stretla. Jeho plány sa stali tvo­jimi a na usku­toč­ne­nie vlast­ných ví­zií si za­budla. Ak si sa na­šla v tomto bode, ran­díš s ne­správ­nym chla­pom. Tvoj par­tner sa ne­stal po­hon­ným pa­li­vom, ale ruč­nou brz­dou. Na­miesto toho, aby ťa re­špek­to­val a po­má­hal ti rásť, či už po pro­fe­sij­nej alebo osob­nost­nej stránke, ti v na­pre­do­vaní pre­káža. Zdravý vzťah nie je o tom, aby sme toho dru­hého ob­me­dzo­vali v pl­není pred­stáv, ale o tom, aby sme ho v nich pod­po­ro­vali.

zdroj: unsp­lash.com
unsp­lash.com

5. Ľu­dia ti to vra­via

Te­raz si sa ur­čite po­za­sta­vila. Možno si mys­líš, že ni­kto z tvojho oko­lia, nie je opráv­nený mon­to­vať sa ti do toho, s kým máš alebo ne­máš ran­diť. Je to na­ozaj tvoja vec, ale ak ti nie­kto blízky po­vie, že „máš na lep­šieho“ – tak naňho v sku­toč­nosti máš. My ženy máme vo zvyku pod­ce­ňo­vať sa a zo stra­chu pred sa­mo­tou často re­zig­nu­jeme a zmie­rime sa s nie­kým pod našu úro­veň. Zváž si ale, koho rady bu­deš brať do úvahy, lebo nie­ktorí ľu­dia z tvojho roz­chodu môžu pro­fi­to­vať…

Moja rada na zá­ver? V pr­vom rade ver svojmu vnú­tor­nému po­citu. Ak cí­tiš v kos­tiach, v ža­lúdku, v srdci, kde­koľ­vek na svo­jom tele, že nie je ten pravý, ukonči to. Pa­mä­taj, že na­ťa­ho­vať vzťah na­silu, zo zvyku či zo stra­chu pred sa­mo­tou, na­ozaj nemá zmy­sel. Ne­ne­chaj sa zmiasť svo­jou hla­vou a myš­lien­kami „veď náš vzťah nie je až taký zlý“ , pre­tože sa do­sta­neš do za­ča­ro­va­ného kruhu, z kto­rého sa ti bude ča­som vy­stu­po­vať veľmi ťažko. Máš na lep­šieho, ja ti ve­rím.

Komentáre