Len málo ľudí si uve­do­muje, že na Zemi exis­tujú miesta, do kto­rých ešte ľud­ská noha ne­vk­ro­čila a ktoré sú s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou aj na­ďa­lej v kom­pe­ten­cii di­vo­kých zvie­rat.

Mnohé z nich sú tak vzdia­lené a ne­prí­stupné, že nám za­be­rie ob­rov­ské množ­stvo času, úsi­lia a zruč­ností ich do­siah­nuť. Ale aj na­priek tomu, tie, ktoré po­známe – zväčša iba z le­tec­kých zá­be­rov – nás do­kážu ohro­miť svo­jou krá­sou. Prav­de­po­dobne je to preto, že tieto miesta ešte ne­za­žili ľud­ský zá­sah, a tak zo­stali rov­naké od úsvitu času – str­hu­júce a ne­dot­knuté vo všet­kej svo­jej kráse.

“Lesné ja­zero”, Rusko01-forrest_lake_russia

foto: ma­jor­ten.com

Presné miesto tohto zá­had­ného ja­zera nie je známe. Podľa nie­kto­rých sa môže na­chá­dzať v re­gi­óne Ty­umen. Ako sa ja­zero “do­stalo” tak hl­boko do lesa? Ni­kto ne­vie…

Te­pui, Ve­ne­zu­ela02-venezuela_1 02-venezuela_2

foto: bright­side.me

Slovo “Te­pui” zna­mená “do­mov bo­hov” v ja­zyku pô­vod­ných oby­va­te­ľov Gran Sa­banda – miesta, kde sa na­chá­dzajú tieto ne­uve­ri­teľné, zlo­vestné prí­rodné štruk­túry.

Vo­do­pády Ho­no­ko­hau, Maui03-maui_1 03-maui_2

foto: bright­side.me

Toto od­ľahlé miesto je pre­siak­nuté ze­le­ňou. Sa­motný po­hľad na oko­litú prí­rodu vám dodá po­cit ne­spú­ta­nej krásy, vzne­še­nosti a ta­jom­stva. Len si pred­stavte, aké by to bolo, ces­to­vať na­prieč touto kra­ji­nou.

“Ka­menný les” Tsingy de Be­ma­raha, Ma­da­gas­kar06-madagaskar_1 06-madagaskar_2

foto: bright­side.me

Tieto skal­naté vý­bežky a ka­ňony sa tvo­rili po dobu nie­koľ­kých mi­li­ó­nov ro­kov pre­važne pod ze­mou v po­dobe jas­kýň. Za tie roky, mon­zú­nové dažde od­pla­vili metre a metre vá­penca a hru­bých vrs­tiev krie­do­vých se­di­men­tov. Vy­tvo­rili tak tento je­di­nečný sys­tém ta­jomne vy­ze­ra­jú­cich prí­rod­ných mos­tov, veží a ties­ňav, ktoré môžu do­sa­ho­vať hĺbku až 120 met­rov.

Dal­lol, Et­hi­opia09-ethiopia_1 09-ethiopia_2

foto: bright­side.me

Ťažba soli v dneš­ných dňoch pre­bieha v blíz­kosti sopky Dal­lol, takže presne po­ve­dané, toto nie je úplne ne­dot­knuté úze­mie. Av­šak bez­pro­stredné oko­lie sopky je, sa­moz­rejme, ne­obý­vané. Čo je fas­ci­nu­júce, vedci ve­ria, že mi­mo­zem­sky vy­ze­ra­júca kra­jina sopky sa ná­padne po­dobá po­vr­chu Io – vul­ka­nic­kého me­siaca Ju­pi­tera.

zdroj: bright­side.me

Komentáre