Víno, veď ktorá z nás ho ne­mi­luje? Je to náš, taký malý útek z re­a­lity. Vy­chut­ná­vame ho za­ba­lené v deke pri sle­do­vaní ro­man­tic­kého filmu alebo vo ve­čer­nom pod­niku s prí­jem­nou hud­bou a pria­teľmi. 

1. Ne­prip­ra­vené – ako čo naj­rých­lej­šie sc­hla­diť víno

Každá z nás to možno už za­žila, chceli sme prek­va­piť par­tnera s chut­nou ve­če­rou ale za­budli sme dať za­c­hla­diť víno, to ne­vadí. Stačí ak fľašu s ví­nom po­no­ríme do ľadu zmie­ša­ného so so­ľou. Soľ v ľade spô­sobí zní­že­nie tep­loty ľadu, no ur­čite po­u­žite na po­moc as­poň ku­chyn­ské utierky, pre za­brá­ne­nie kon­taktu ľadu s po­kož­kou.

2. Väč­šia chuť na mi­lo­va­nie

Podľa štú­dii usku­toč­ne­nej v Ta­lianku majú ženy, ktoré denne vy­pijú dva po­háre čer­ve­ného vína majú väčší se­xu­álny ape­tít a uspo­ko­je­nie, ako tie ktoré ho na­hrá­dzajú iným dru­hom al­ko­holu, alebo ho ne­pijú vô­bec. Ne­za­bú­dajme však na to, že všetko je dobré s mie­rou.

3. Ne­pre­žeňme to!

Je síce pravda, že nie­ktoré veci zvlád­neme lep­šie ako muži, no to však ne­platí pri kon­zu­má­cií vína. Naše telo ob­sa­huje viac tuku ako muž­ské a tak isto me­nej en­zý­mov, ktoré nám slú­žia na od­bú­ra­va­nie al­ko­holu z tela. To zna­mená, že sa z vína opi­jeme rých­lej­šie než muži. Sa­moz­rejme, to platí aj pri iných ná­po­joch. V tejto ak­ti­vite sa ur­čite s mužmi ne­o­platí „sú­ťa­žiť“.

zdroj: pe­xels.com

4. Pri di­éte nám ne­uš­kodí

Je­den po­hár vína, by nám pri di­éte uš­ko­diť ne­mal. Čer­vené su­ché víno je naj­me­nej ka­lo­rický al­ko­hol a ne­ob­sa­huje cho­les­te­rol. Čer­vené su­ché víno ob­sa­huje zhruba 100 ka­ló­rií, po­máha pri strese, uvoľ­niť sa a tak isto na­po­máha k lep­šiemu spánku. Pri­čom biele víno má pri­bližne 140 ka­ló­rií, no ob­sa­huje väč­šie množ­stvo an­ti­oxi­dan­tov a za­bra­ňuje tvorbe ra­ko­vi­not­vor­ných bu­niek. V zá­sade platí, že čím slad­šie víno, tým viac ka­ló­rií v sebe ukrýva.

5. Po­zor na to ako, víno skla­du­jeme

Po­kiaľ má fľaša s ví­nom kor­kový uzá­ver, je vhodné ju skla­do­vať vo vo­do­rov­nej po­lohe, aby sme za­brá­nili vy­su­še­niu korku. Vy­su­še­nie korku by malo za ná­sle­dok jeho zmr­š­te­nie a tak by do fľaše za­čal pre­ni­kať vzduch, čo by viedlo k po­ka­ze­niu vína. Po­zor! Toto ne­platí pri šu­mi­vých  ví­nach, tlak vo fľaši by nás mo­hol o víno úplne pri­pra­viť. Ide­álna tep­lota na jeho skla­do­va­nie je 7 – 15 °C

 

Tak na zdra­vie dámy!

Komentáre