Áno, mi­ni­ma­liz­mus za­čína byť tro­chu otravný. Každý o tom ho­vorí, píše. Nie je to ľahká cesta, to Vám po­viem. Úto­čia na nás trendy, krásne veci, ktoré vlastne ne­majú vy­uži­tia a vy len tá­pate, čo je správne. Mi­ni­ma­lizmu sa ve­nu­jem už viac ako rok. Nie som zá­sa­dový mi­ni­ma­lista a ve­ľa­krát uro­bím chybu, ktorú si vy­čí­tam. Na­prí­klad som ná­ra­zovo išla na­kpiť pár vecí, lebo som ich po­tre­bo­vala na ve­čer, no na druhý deň sa mi už ne­pá­čili.

Na svo­jom mi­ni­ma­lis­tic­kom štýle ne­us­tále pra­cu­jem. Dá sa to na­zvať aj ži­votný štýl. Zis­tila som, že ne­mô­žem mať okolo seba veci, ktoré sa mi ne­pá­čia alebo ktoré viem, že už ne­no­sím. Za­me­rala som sa viac na kva­litu, ma­te­riál a cel­kové vy­uži­tie. Ale o tom v inom článku. Dnes by som Vám chcela pred­sta­viť 5 vecí, ktoré si už ne­ku­pu­jem. A do­konca nie­kto­rými zby­toč­nými ná­kupmi ne­tý­ram len moju pe­ňa­ženku, ale ani ži­votné pro­stre­die.

  • Plas­tová fľaša. Ur­čite si to pa­mä­táte. Ke­dysi bol trend no­siť zau­jí­mavé fľaše s rôz­nymi po­tla­čami, ktoré ste aj tak mu­seli po 2 týžd­ňoch vy­ho­diť, lebo Vám za­čali žlt­núť. Po­tom ste si ju kú­pili znova a znova a ži­votné pro­stre­die by Vám vtedy naj­rad­šej dalo facku. Ja som ko­nečne na­šla to, čo som hľa­dala. Sk­le­nenú fľašu, ktorá aj niečo vy­drží,vy­zerá dobre a mô­žem ju no­siť so se­bou ne­us­tále. Áno, je to mains­tream, ale je to ne­uve­ri­teľne prak­tická vec! Zbo­hom plas­tové fľaše, vi­taj sk­le­nená!

zdroj: pe­xels.com
  • Knihy. A to ich mi­lu­jem! Sku­točne! Ale čo sa stane s kni­hami, ktoré pre­čí­tate? Väč­šina zo­stane na po­ličke ne­po­všim­nutá a vy dobre viete, že už sa k nim ne­vrá­tite. Sa­moz­rejme, že nie­ktoré knihy som si ne­chala, pre­tože ich plá­nu­jem mať vo svo­jom ima­gi­nár­nom vy­sne­nom dome, no os­tatné som ve­no­vala alebo pre­dala za sym­bo­lickú cenu. Áno, sem tam si kú­pim knihu, pri­zná­vam, no na­ozaj sa sna­žím po­ži­čia­vať alebo vy­mie­ňať. Pop­rí­pade nav­ští­vim kniž­nicu.

zdroj: pe­xels.com
  • Rôzne zá­pis­níčky. Och, ako ja len mi­lu­jem pí­sa­nie! Už ako malé dievča som si pí­sala den­níky, kde som vy­pla­ká­vala o tom, ako ma ne­jaký chla­pec nechce. Dnes to však vi­dím inak. Za­ob­sta­rala som si je­den zá­pis­ník vrámci roka, kde pí­šem všetko to, čo mu­sím spra­viť, čo ma čaká a čo som sa v daný deň na­učila. Druhý, menší zá­pis­ník mám na myš­lienky alebo na ci­táty, ktoré sa mi za­pá­čia. Áno, v ob­cho­doch máme rôzne po­nuky zá­pis­ní­kov, kto­rým pod­ľah­neme, no ruku na srdce, na­ozaj si do všet­kých tých krás­nych zá­pis­ní­kov pí­sala?

zdroj: pe­xels.com
  • Od­li­čo­va­cie tam­póny a od­li­čo­va­cie vlh­čené vrec­kovky. Nie­len že tým trpí naše ži­votné pro­stre­die, ale aj naša pe­ňa­ženka. Vý­nimku uro­bím len v tom prí­pade, že si po­tre­bu­jem od­la­ko­vať nechty alebo keď idem na dl­h­šie cesty. Doma však po­u­ží­vam len penu, ktorá krásne po­mo­cou vody zmyje vše­tok ma­keup.

zdroj: pe­xels.com
  • Lát­kové tašky. Ke­dysi som ich zbie­rala, z kaž­dého mesta, ktoré som nav­ští­vila, som si mu­sela do­niesť ako su­ve­nír lát­kovú tašku. Síce na ne ne­dám do­pus­tiť, no re­álne som ich no­sila pár dní, a po­tom som sa opäť vrá­tila k tej, ktorú mám naj­rad­šej a strie­dam ju ešte s jed­nou. Mys­lím si, že aj pri lát­ko­vých taš­kách treba brať ohľad na kva­litu a vy­uži­tie.

Komentáre