Nie­kedy to môže byť s po­dob­nými ľuďmi ťažké, ale ak ta­kou du­šou si alebo si nie­kedy s ta­kou  bol  vo vzťahu ur­čite vieš, že zá­ro­veň je to aj ne­sku­točne úžasné.  Sú to presne tí ľu­dia, kto­rým vážny vzťah ne­robí prob­lém, sú úp­rimní a ľahko sa do nich za­mi­lu­ješ. No pred­tým, než sa ti to po­darí, mal by si o nich ve­dieť na­sle­dovné.

dating-good-guy-800x400

eli­te­daily.com

Vzťah so star­šou du­šou je jed­no­du­chý

To je hlavná vec, ktorá ich cha­rak­te­ri­zuje. Ne­zau­jí­majú sa o ex­tra­va­gantný ži­votný štýl, aký chcú mať nie­ktorí ľu­dia za každú cenu, ne­zau­jíma ich koľko máš pe­ňazí, nechcú cho­diť von na drahé ve­čere proste chcú teba a chcú, aby si tam pre nich bol. Pre staré duše je dô­le­žité to, že s te­bou trá­via čas nie to, ako ho s te­bou trá­via. Ak si tam  je to všetko, čo im stačí ku šťas­tiu.

Nie­kedy po­tre­bujú byť aj sami

Do­káže to často os­tat­ných ľudí na­štvať a berú to ako od­miet­nu­tie, ale s nimi to na­ozaj nič nemá spo­ločné. Staré duše chápu, aká je se­ba­ref­le­xia dô­le­žitá a to zna­mená,  že ob­čas s te­bou ne­pôjdu do baru a pre svoje vlastné dobro zo­stanú doma. Ich ži­votná cesta je pre nich naj­dô­le­ži­tej­šia a jej hľa­da­ním mu­sia strá­viť ne­vy­hnutný čas. No buď si istý, že ten čas, ktorý strá­via sami, ti vy­nah­ra­dia.

Staré duše sú ro­man­tické

Ak si s ne­ja­kou cho­dil už pred­tým alebo ňou sám si, vieš. Ak nie, zis­tíš. Na­priek tomu, že vzťahy s nimi sú jed­no­du­ché ne­zna­mená to, že aj oni ne­tú­žia po ro­man­tike. Byť ro­man­tický nie je zlo­žité, chce to len za­mys­lieť sa a po­kiaľ ne­máš ab­so­lútne žiadnu snahu byť taký, tak vzťah so sta­rou du­šou ne­bude pre teba.

ready-for-relationship-800x400

eli­te­daily.com

Sú to sníl­ko­via

Väč­šina ľudí sníva, len keď spí. Staré duše sní­vajú celý čas. Sú to tie decká, čo boli v škole ne­us­tále na­po­mí­nané za to, že sa ne­sú­stre­dia alebo za to, že po­ze­rajú von ok­nom. To, že si nájdu par­tnera im môže po­môcť zniesť sa z ob­la­kov, no mu­síte po­cho­piť, že sní­va­nie je proste sú­čas­ťou ži­vota sta­rej duše.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ich prí­stup k ži­votu nie je or­to­doxný

Ne­po­ze­rajú sa na ži­vot tak, ako väč­šina ľudí. Môže to byť síce od­rá­dza­júce pre ľudí, s kto­rými idú do vzťahu, ale tomu pra­vému par­tne­rovi sa tento po­hľad na svet bude pá­čiť. Sú to proste fi­lo­zo­fo­via so sil­nými citmi a to, čo ich po­hľad na svet zna­mená pre ľudí okolo nich, je pre staré duše sme­ru­júce.

Aj keď to staré duše v ži­vote ne­majú ľahké a ľahké to s nimi ur­čite ne­bu­deš mať ani ty, ak sa do ta­kého vzťahu pus­tíš, či už to do­padne dobre alebo nie, bude to je­den z na­júp­rim­nej­ších a najk­raj­ších vzťa­hov aké si kedy mal. Hlavne sa ne­smieš báť no­vého po­hľadu na svet, ktorý ti taká duša pri­ne­sie do ži­vota.

102

Komentáre